copyright.ua
    copyright telefon      copyright telegram      copyright viber.svg
Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури
Будапештський договір  про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів
                   з метою патентної процедури


            Підписаний у Будапешті 28 квітня 1977 року


( Про приєднання до Договору див. Закон N 474/96-ВР від 01.11.96 )

            ( Статус Договору див. ( 995_a92 )


                        Вступні положення

                             Стаття 1 Заснування Союзу Держави-учасниці цього Договору (далі - Договірні держави) утворюють Союз з міжнародного депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури. Стаття 2

                            Визначення

     Для цього Договору і Інструкції:
        (і) посилання на "патент" слід розуміти  як  посилання  на
патенти на  винаходи,  авторські свідоцтва на винаходи,  свідоцтва
про корисність,  корисні моделі,  додаткові патенти  чи  додаткові
свідоцтва,  додаткові авторські свідоцтва, додаткові свідоцтва про
корисність;
        (іі) "депонування мікроорганізму" означає,  відповідно  до
контексту,   в  якому  вживаються  ці  слова,  наступні  дії,  які
здійснюються  згідно  з  цим  Договором  і  Інструкцією:  передачу
мікроорганізму міжнародному органу по депонуванню,  який отримує і
приймає  його,  чи  зберігання  такого  мікроорганізму міжнародним
органом по депонуванню,  чи як згадану  передачу,  так  і  згадане
зберігання;
        (ііі) "патентна      процедура"      означає      будь-яку
адміністративну  чи  юридичну  процедуру,  що стосується заявки на
патент чи патенту;
        (iv) "публікація  з  метою  патентної  процедури"  означає
офіційну публікацію чи офіційне викладення  заявки  на  патент  чи
патенту для загальнодоступного ознайомлення;
        (v) "міжурядова організація промислової власності" означає
будь-яку   організацію,   яка   подала  декларацію  відповідно  до
статті 9(1);
        (vi) "відомство   промислової   власності"  означає  орган
Договірної   держави   чи   міжурядову   організацію   промислової
власності, які уповноважені видавати патенти;
        (vii) "установа  по  депонуванню"  означає  установу,  яка
забезпечує одержання, прийом і зберігання мікроорганізмів, а також
видачу їх зразків;
        (viii) "міжнародний орган по депонуванню" означає установу
по  депонуванню,  яка  набула  статусу  міжнародного   органу   по
депонуванню відповідно до статті 7;
        (ix) "депозитор" означає фізичну чи  юридичну  особу,  яка
передає мікроорганізм  міжнародному  органу  по депонуванню,  який
одержує  і  приймає  його,  а  також  будь-якого   правонаступника
згаданої фізичної чи юридичної особи;
        (x) "Союз" означає Союз, згаданий у статті 1;
        (xi) "Асамблея" означає Асамблею, згадану у статті 10;
        (xii) "Організація"    означає    Всесвітню    організацію
інтелектуальної власності;
        (xiii) "Міжнародне   бюро"   означає    Міжнародне    бюро
Організації і Міжнародні об'єднані бюро по охороні інтелектуальної
власності (БІРПІ), поки існують БІРПІ;
        (xiv) "Генеральний    директор"    означає    Генерального
директора Організації;
        (xv) "Інструкція" означає Інструкцію, згадану у статті 12.

                             Глава I

                  Матеріально-правові положення

                             Стаття 3

         Визнання і наслідки депонування мікроорганізмів

     (1) (а) Договірні  держави,  котрі  дозволяють  чи  вимагають
депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури,  визнають
для   такої   мети   депонування   мікроорганізмів   у  будь-якому
міжнародному органі по депонуванню.Таке визнання включає  визнання
факту   і   дати  депонування,  вказаних  міжнародним  органом  по
депонуванню,  а також визнання того факту,  що те, що видається як
зразок, є зразком депонованого мікроорганізму.
        (b) Будь-яка  Договірна  держава   може   вимагати   копію
розписки   про   згадане  в  підпункті  (а)  депонування,  виданої
міжнародним органом по депонуванню.
     (2) Стосовно   питань,   які   регулюються  цим  Договором  і
Інструкцією, жодна Договірна держава не може пред'являти інших  чи
додаткових  вимог,  окрім  тих,  які  передбачені цим Договором та
Інструкцією.

                             Стаття 4

                       Повторне депонування

     (1) (а) Якщо   міжнародний  орган  по  депонуванню  не   може
видавати  зразки  депонованого  мікроорганізму  з  якоїсь причини,
зокрема:
        (і) якщо такий мікроорганізм більше нежиттєздатний, чи
        (іі) якщо видача зразків вимагає пересилки їх за кордон, а
пересилка зразків за кордон  чи одержання їх за кордоном не можуть
здійснюватися внаслідок експортних чи   імпортних   обмежень,  цей
орган,  негайно  після  встановлення  факту, що  він  не  в  змозі
представити зразки,  сповіщає депозитора про це, вказавши причину,
і  депозитор,  з  урахуванням положень пункту (2) і як передбачено
цим пунктом,  має  право  зробити  повторне  депонування  первісно
депонованого мікроорганізму.
     (b) Повторне депонування здійснюється у тому  ж  міжнародному
органі   по   депонуванню,   в   якому   було  здійснено  первісне
депонування, однак:
        (і) воно  здійснюється  в  іншому  міжнародному  органі по
депонуванню,  якщо  установа,  в  якій  було  здійснено   первісне
депонування,  втратила  статус  міжнародного органу по депонуванню
повністю чи стосовно того виду мікроорганізму,  до  якого  належав
депонований   мікроорганізм,   або   якщо   міжнародний  орган  по
депонуванню, в якому було здійснено первісне депонування, припиняє
тимчасово  чи  остаточно  виконувати свої функції щодо депонованих
мікроорганізмів;
        (іі) воно може бути здійснене в іншому міжнародному органі
по депонуванню у випадку, згаданому у підпункті (а)(іі).
     (с) До  будь-якого  повторного  депонування  додається заява,
підписана  депозитором,   з   підтвердженням   того,   що   заново
депонований  мікроорганізм  є  тим же,  що і депонований первісно.
Якщо  це   підтвердження   депозитора   заперечується,   обов'язок
доказування регулюється вживаним законодавством.
     (d) З урахуванням положень підпунктів (а)-(с) і (е), повторне
депонування  вважається здійсненим на дату первісного депонування,
якщо всі попередні заяви про життєздатність первісно  депонованого
мікроорганізму вказували на те, що мікроорганізм був життєздатним,
і якщо повторне депонування здійснено в межах  трьох  місяців  від
дати   одержання   депозитором   повідомлення,    згаданого      у
підпункті (а).
     (е) Якщо   застосовуються   положення   підпункту   (b)(і)  і
депозитор не одержує повідомлення,  згаданого в підпункті  (а),  в
межах   шести   місяців   від  дати  публікації  Міжнародним  бюро
повідомлення про закінчення,  обмеження чи припинення,  згадані  у
підпункті (b)(і),  трьохмісячний строк, згаданий  у підпункті (d),
обчислюється від дати вказаної публікації.
     (2) Право, згадане в пункті (1)(а), не діє, якщо  депонований
мікроорганізм переданий іншому міжнародному органу по  депонуванню
до  того  часу,  поки  цей  орган  у  змозі надавати зразки такого
мікроорганізму.

                             Стаття 5

              Обмеження в галузі експорту та імпорту

     Кожна Договірна держава визнає вельми  бажаним,  щоб  в  разі
наявності   обмеження   на   експорт   чи   імпорт   деяких  видів
мікроорганізмів,  таке обмеження  поширювалось  на  депоновані  чи
призначені  для  депонування мікроорганізми згідно з цим Договором
тільки тоді,  коли це обмеження необхідне для національної безпеки
чи   у   зв'язку   з  небезпекою  для  здоров'я  чи  навколишнього
середовища.

                             Стаття 6

            Статус міжнародного органу по депонуванню

     (1) Для набуття статусу міжнародного  органу  по  депонуванню
будь-яка  установа  по  депонуванню  повинна  бути  розташована на
території Договірної держави і користуватися перевагами, наданих в
запевненнями,  цієї держави щодо того, що ця установа відповідає і
буде далі відповідати умовам,  перерахованим у пункті (2). Згадані
запевнення   можуть   бути  також  дані  міжурядовою  організацією
промислової власності,  у цьому випадку  установа  по  депонуванню
повинна    розташовуватись   на   території   держави-члена   цієї
організації.
     (2) Установа   по   депонуванню,   як  міжнародний  орган  по
депонуванню, повинна:
        (і) мати безперервне існування;
        (іі) мати   у   своєму   розпорядженні,   як   передбачено
Інструкцією,  необхідний  персонал  і  устаткування  для виконання
наукових і адміністративних завдань згідно з цим Договором;
        (ііі) бути неупередженою і об'єктивною;
        (iv) бути доступною з  метою  депонування  для  будь-якого
депозитора на рівних умовах;
        (v) приймати для депонування будь-які  чи  визначені  види
мікроорганізмів, досліджувати їх життєздатність і зберігати їх, як
передбачено Інструкцією;
        (vi) видавати  депозитору  розписку  і  будь-яке  потрібне
свідоцтво  про  життєздатність  мікроорганізмів,  як   передбачені
Інструкцією;
        (vii) підпорядковуватися    у    відношенні    депонованих
мікроорганізмів     вимогам     конфіденційності,     передбаченим
Інструкцією;
        (viii) видавати     зразки     будь-якого     депонованого
мікроорганізму з дотриманням умов і у відповідності з  процедурою,
передбаченою Інструкцією.
     (3) Інструкція передбачає заходи, що вживаються:
        (і) якщо  міжнародний  орган  по  депонуванню тимчасово чи
остаточно припиняє виконання своїх  функцій  стосовно  депонованих
мікроорганізмів    чи   відмовляється   приймати   будь-які   види
мікроорганізмів, які він повинен приймати у відповідності з даними
запевненнями;
        (іі) у   випадку   припинення   чи    обмеження    статусу
міжнародного органу   по   депонуванню  якого-небудь  міжнародного
органу по депонуванню.

                             Стаття 7

        Набуття статусу міжнародного органу по депонуванню

     (1) (а) Установа  по депонуванню набуває статусу міжнародного
органу   по   депонуванню   внаслідок   письмового   повідомлення,
адресованого   Генеральному   директору  Договірною  державою,  на
території якої розташовується установа по депонуванню, яке містить
декларацію з запевненням у тому,  що згадана установа відповідає і
буде  далі  відповідати  умовам,  сформульованим  у  статті  6(2).
Згаданий  статус  може  бути  також  набутий  внаслідок письмового
повідомлення,  адресованого  Генеральному  директору   міжурядовою
організацією  промислової  власності,  яке  містить в собі згадану
декларацію.
     (b) Це  повідомлення також містить інформацію про установу по
депонуванню,  як передбачену Інструкцією,  і  в  ньому  може  бути
вказана  дата,  починаючи  з  якої  статус  міжнародного органу по
денонуванню набирає чинності.
     (2) (а) Якщо  Генеральний  директор визнає,  що  повідомлення
містить  потрібну  декларацію  і  що  вся   необхідна   інформація
одержана, це повідомлення негайно публікується Міжнародним Бюро.
     (b) Статус міжнародного органу по депонуванню  набувається  з
дати   публікації   повідомлення   або  ж,  якщо  дата  вказана  у
відповідності  з  пунктом (1)(b)  і  є  більш  пізньою,  ніж  дата
публікації повідомлення, - починаючи з цієї дати.
     (3) Подробиці процедури  відповідно  до  пунктів  (1)  і  (2)
передбачені Інструкцією.

                             Стаття 8

        Припинення і обмеження статусу міжнародного органу
                          по депонуванню

     (1) (а) Будь-яка Договірна  держава  чи  будь-яка  міжурядова
організація  промислової  власності  може  вимагати,  щоб Асамблея
припинила чи обмежила визначеними  видами  мікроорганізмів  статус
будь-якого   органу   по   депонуванню  на  тій  підставі,  що  не
дотримувалися чи більш   не  дотримуються  умови,  перераховані  у
статті   6.  Однак  така  вимога  з  боку  Договірної  держави  чи
міжурядової організації промислової власності не може поширюватися
на  міжнародний  орган  по  депонуванню,  стосовно якого ними була
заявлена декларація, згадана у статті 7(1)(а).
     (b) До  висунення  вимоги  згідно  з підпунктом (а) Договірна
держава чи міжурядова організація промислової  власності  сповіщає
через   Генерального   директора   про  причини  висунутої  вимоги
Договірну державу чи міжурядову організацію промислової власності,
які зробили повідомлення відповідно до статті 7(1), з  тим, щоб ця
держава чи організація мали можливість у шестимісячний  строк  від
дати   згаданого   повідомлення  вжити  відповідних  заходів,  які
дозволяють уникнути необхідності внесення висунутої вимоги.
     (с) Якщо  Асамблея знаходить вимоги достатньо обгрунтованими,
вона виносить рішення про  припинення  чи  про  обмеження  певними
видами  мікроорганізмів наданого цьому органу статусу міжнародного
органу по депонуванню,  згаданого  у  підпункті  (а).  Це  рішення
Асамблеї  вимагає  не менше,  ніж дві третини голосів,  поданих на
користь цієї вимоги.
     (2) (а) Договірна    держава   чи    міжурядова   організація
промислової власності, які представили декларацію із запевненнями,
згадану у статті  7(1)(а),  можуть  шляхом  повідомлення  на  ім'я
Генерального  директора  відкликати свою декларацію повністю або у
відношенні тільки певних видів  мікроорганізмів,  і  в  будь-якому
випадку  повинні  відкликати  свою  декларацію,  якщо  і  оскільки
запевнення, які вона містить, більше не дійсні.
     (b) Таке  повідомлення  обумовлює  від   дати,   передбаченої
Інструкцією,    припинення    статусу   міжнародного   органу   по
депонуванню,  якщо  воно  стосується  декларації  в   цілому,   чи
відповідне  обмеження  цього статусу,  якщо воно стосується тільки
певних видів мікроорганізмів.
     (3) Подробиці  процедури  відповідно  до  пунктів  (1)  і (2)
передбачені Інструкцією.

                             Стаття 9

           Міжурядові організації промислової власності

     (1) (а) Будь-яка міжурядова організація, якій декілька держав
доручили видачу регіональних патентів,  і всі держави - члени якої
є членами Міжнародного (Паризького) Союзу  з  охорони  промислової
власності,  може  подати Генеральному директору декларацію про те,
що  вона  бере  зобов'язання щодо визнання,  передбачене у  статті
3(1)(а),  зобов'язання,  яке  стосується  вимог, згаданих у статті
3(2), і  визнає  всі  наслідки,  що  випливають  з  положень цього
Договору  та  Інструкції,  які   застосовуються   до   міжурядових
організацій  промислової  власності.  У випадку,  якщо декларація,
згадана в попередньому  реченні,  подається  до  набуття  чинності
цього Договору відповідно до статті 16(1), її  дія починається від
дати набуття Договором  чинності.  У  випадку  подання  декларації
після  набуття  чинності цього Договору,  її дія починається через
три місяці від дати подання декларації, якщо в ній не зазначається
більш пізня дата.  В останньому випадку дія декларації починається
з дати, вказаної таким чином.
     (b) Вказана   вище   організація   має   право,   передбачене
статтею 3(1)(b).
     (2) При  перегляді  чи  внесенні   поправок   до   будь-якого
положення  цього  Договору  чи  Інструкції,  що  зачіпає  інтереси
міжурядових організацій промислової власності, будь-яка міжурядова
організація промислової власності може відкликати свою декларацію,
згадану  в   пункті   (1),   шляхом   повідомлення,   направленого
Генеральному директору.
     Цей відклик набуває чинності:
        (і) у  випадку  одержання  повідомлення  до  дати  набуття
чинності переглянутих чи змінених положень - з цієї дати;
        (іі) у випадку одержання повідомлення після дати, згаданої
у підпункті (і) - від дати,  вказаної у повідомленні,  або  ж  при
відсутності   такого  повідомлення,  через  три  місяці  від  дати
одержання повідомлення.
     (3) На   доповнення  до  випадку,  згаданого  в  пункті  (2),
будь-яка  міжурядова  організація   промислової   власності   може
відкликати  свою  декларацію,  згадану  в  пункті (1)(а),   шляхом
повідомлення,  направленого Генеральному директору. Це відкликання
набуває  чинності  через  два  роки від дати одержання Генеральним
директором повідомлення. Жодне повідомлення про відкликання згідно
з цим пунктом не приймається протягом п'ятирічного строку від дати
набуття декларацією чинності.
     (4) Відкликання,  згадане  у  пункті  (2)  чи  (3),  зроблене
міжурядовою організацією промислової власності,  повідомлення якої
відповідно  до  статті  7(1)  дозволило   установі  по депонуванню
набути статусу міжнародного органу по депонуванню,  тягне за собою
припинення такого статусу через рік від дати одержання Генеральним
директором повідомлення про відкликання.
     (5) Будь-яка   декларація,   згадана   у    пункті    (1)(а),
повідомлення про відзив,  згадане у пункті (2) чи (3), запевнення,
представлені згідно з другим реченням статті  6(1)  і  включені  в
декларацію,   заявлену   відповідно  до  статті  7(1)(а),  вимога,
поставлена  відповідно  до  статті   8(1)   і   повідомлення   про
відкликання,   згадане   у   статті   8(2),  вимагають  особливого
попереднього схвалення з боку вищого керівного органу  міжурядової
організації  промислової власності,  членами якого є всі держави -
члени цієї організації  і  рішення  якого  приймаються  офіційними
представниками уряду таких держав.

                             Глава II

                    Адміністративні положення

                            Стаття 10

                             Асамблея

     (1) (а) Асамблея складається з Договірних держав.
     (b) Кожна  Договірна  Держава  представлена  одним делегатом,
який може мати заступників, радників і експертів.
     (с) Кожна   міжурядова   організація   промислової  власності
представлена спеціальними спосперігачами на засіданнях Асамблеї, а
також будь-якого комітету і робочої групи, заснованих Асамблеєю.
     (d) Будь-яка держава,  яка не є членом Союзу,  але  є  членом
Організації   чи   Міжнародного   (Паризького)   Союзу  з  охорони
промислової власності,  і  будь-яка  міжурядова  організація,  яка
спеціалізується  в галузі патентів і не є міжурядовою організацією
промислової власності,  як визначено у статті 2(v),  можуть   бути
представлені   спостерігачами   на  засіданнях  Асамблеї  і,  якщо
Асамблея ухвалить таке рішення,  на засіданнях будь-якого комітету
чи робочої групи, заснованих Асамблеєю.
     (2) (а) Асамблея:
        (і) розглядає  всі  питання,  що  стосуються  збереження і
розвитку Союзу, і застосування цього Договору;
        (іі) здійснює  такі  права  і  виконує такі завдання,  які
спеціально покладені на неї чи доручені їй згідно з цим Договором;
        (ііі) дає  Генеральному директору вказівки щодо підготовки
конференцій по перегляду;
        (iv) розглядає    і    затверджує   звіти   і   діяльність
Генерального директора,  які стосуються  Союзу,  і  дає  йому  всі
необхідні інструкції з питань, що входять до компетенції Союзу;
        (v) створює такі  комітети  і  робочі  групи,  які  вважає
необхідними для сприяння роботі Союзу;
        (vi) визначає,  з урахуванням положень  пункту (1)(d), які
держави,   котрі   не  є  Договірними  державами,  які  міжурядові
організації,  котрі не є  міжурядовими  організаціями  промислової
власності,  визначеними в статті 2(v), і  які міжнародні неурядові
організації допускаються на її засідання як спостерігачі, і в якій
мірі  допускаються  на  її  засідання  як  спостерігачі міжнародні
органи по депонуванню;
        (vii) здійснює  будь-які  інші належні дії,  направлені на
досягнення мети Союзу;
        (viii) виконує  всі  інші  функції,  що випливають з цього
Договору.
     (b) З  питань,  що  представляють  інтерес  також  для  інших
Союзів,  адміністрацію яких здійснює Організація, Асамблея приймає
рішення, заслухавши думку Координаційного комітету Організації.
     (3) Делегат  може представляти лише одну Державу,  голосувати
лише від її імені.
     (4) Кожна Договірна держава має один голос.
     (5) (а) Половина Договірних держав складає кворум.
     (b) При відсутності кворуму Асамблея може  приймати  рішення,
однак всі рішення Асамблеї,  за винятком рішень,  що стосуються її
власних процедурних правил,  набирають чинності тільки тоді,  коли
кворум і необхідна більшість голосів будуть досягнуті голосуванням
за допомогою листування, як це передбачено Інструкцією.
     (6) (а) З  урахуванням   положень  статей  8(1)(с),  12(4)  і
14(2)(b) Асамблея приймає свої рішення більшістю поданих голосів.
     (b) Голоси тих, що утримались, до уваги не беруться.
     (7) (а) Асамблея збирається на чергову сесію раз на три  роки
за  скликанням Генерального директора,  переважно в той же час і в
тому ж місці, що і Генеральна асамблея Організації.
     (b) Асамблея збирається на надзвичайну сесію,  що скликається
Генеральним директором або  з  його  власної  ініціативи,  або  на
вимогу однієї чверті Договірних держав.
     (8) Асамблея приймає свої правила процедури.

                            Стаття 11

                         Міжнародне бюро

     (1) Міжнародне бюро:
        (і) здійснює адміністративні завдання Союзу, зокрема такі,
котрі спеціально покладені на нього  згідно  з  цим  Договором  та
Інструкцією чи Асамблеєю;
        (іі) виконує   функції   секретаріату    конференцій    по
перегляду,   Асамблеї,   комітетів   і  робочих  груп,  заснованих
Асамблеєю, і будь-яких інших засідань, які скликаються Генеральним
директором і розглядають питання, що стосуються Союзу.
     (2) Генеральний директор є головною посадовою особою Союзу  і
представляє Союз.
     (3) Генеральний директор скликає всі засідання  для  розгляду
питань, що стосуються Союзу.
     (4) (а) Генеральний директор і будь-який призначений ним член
персоналу бере участь без права голосу в усіх засіданнях Асамблеї,
комітетів  і  робочих  груп,  заснованих  Асамблеєю,  а  також   у
будь-якому іншому засіданні, що скликається Генеральним директором
і розглядає питання, що стосуються Союзу.
     (b) Генеральний  директор чи призначений ним член персоналу є
ex officio секретарем Асамблеї, а також комітетів, робочих груп та
інших засідань, згаданих у підпункті (а).
     (5) (а) Генеральний директор відповідно до вказівок  Асамблеї
здійснює підготовку конференцій по перегляду.
     (b) Генеральний директор може консультуватися з  міжурядовими
і  міжнародними  неурядовими  організаціями  з  питань  підготовки
конференцій по перегляду.
     (с) Генеральний директор і призначені ним особи беруть участь
без права голосу в роботі конференцій по перегляду.
     (d) Генеральний  директор чи призначений ним член персоналу є
ex officio секретарем будь-якої конференції по перегляду.

                            Стаття 12

                            Інструкція

     (1) Інструкцією передбачені правила, що стосуються:
        (і) вимог,    стосовно   яких   цей   Договір   спеціально
посилається на  Інструкцію,  чи  спеціально  передбачає,  що  вони
встановлені чи будуть встановлені;
        (іі) будь-яких адміністративних вимог, питань чи процедур;
        (ііі) будь-яких подробиць, корисних для застосування цього
Договору.
     (2) Інструкція,  яка приймається одночасно з  цим  Договором,
додається до цього Договору.
     (3) Асамблея має право вносити поправки в Інструкцію.
     (4) (а) З  урахуванням  положень  підпункту (b) для прийняття
будь-якої поправки до Інструкції вимагається  не  менше,  ніж  дві
третини поданих голосів.
     (b) Для прийняття будь-якої поправки,  що  стосується  видачі
зразків   депонованих  мікроорганізмів  міжнародними  органами  по
депонуванню, вимагається,   щоб   жодна   Договірна   держава   не
голосувала проти запропонованої поправки.
     (5) У випадку розбіжності між положеннями  цього  Договору  і
положеннями Інструкції застосовуються положення Договору.

                            Глава III

                       Перегляд і поправки

                            Стаття 13

                        Перегляд Договору

     (1) Цей  Договір  може  підлягати  час  від часу перегляду на
конференціях Договірних держав.
     (2) Рішення  про скликання будь-якої конференції по перегляду
приймається Асамблеєю.
     (3) Поправки  до  статей  10  і 11 можуть бути прийняті чи на
конференції по перегляду чи відповідно до статті 14.

                            Стаття 14

               Поправки до деяких положень Договору

     (1) (а) Пропозиції відповідно до  цієї  статті  про  внесення
поправок  до  статей  10  і  11  можуть  бути  зроблені  будь-якою
Договірною державою чи Генеральним директором.
     (b) Такі   пропозиції  направляються  Генеральним  директором
Договірним державам щонайменше за шість  місяців  до  розгляду  їх
Асамблеєю.
     (2) (а) Поправки   до  статей,   згаданих   у   пункті   (1),
приймаються Асамблеєю.
     (b) Для прийняття будь-якої поправки до статті 10 вимагається
не  менше,  ніж  чотири  п'ятих  поданих  голосів;  для  прийняття
будь-якої поправки до статті 11  вимагається  не  менше,  ніж  три
чверті поданих голосів.
     (3) (а) Будь-яка поправка до статей,  згаданих у пункті  (1),
набуває чинності через місяць після того, як письмові повідомлення
про її прийняття, здійснені відповідно до конституційної процедури
кожної держави,  одержано Генеральним директором від трьох чвертей
Договірних сторін,  котрі були членами Асамблеї під час  прийняття
нею цієї поправки.
     (b) Будь-яка поправка  до  вказаних  статей,  прийнята  таким
чином,   обов'язкова   для   всіх   Договірних  держав,  які  були
Договірними державами під час прийняття поправки Асамблеєю;  однак
будь-яка поправка,  що покладає фінансові обов'язки діє на згадані
Договірні  держави  чи  така,  що  збільшує  такі   обов'язки,   є
обов'язковою  тільки  для тих Договірних держав,  котрі повідомили
про прийняття ними такої поправки.
     (с) Будь-яка   поправка,   що   прийнята  і  набула  чинності
відповідно до положень підпункту (а), обов'язкова для всіх держав,
котрі стають Договірними державами, після дати, на яку ця поправка
була прийнята Асамблеєю.

                             Глава IV

                        Заключні положення

                            Стаття 15

                        Участь у Договорі

     (1) Будь-яка держава-член Міжнародного (Паризького)  Союзу  з
охорони  промислової власності може стати учасником цього Договору
шляхом:
        (і) підписання   Договору   з   наступною   передачею   на
зберігання ратифікаційної грамоти чи
        (іі) передачі   на   зберігання  акту  про  приєднання  до
Договору.
     (2) Ратифікаційні  грамоти  чи  акти  приєднання  здаються на
зберігання Генеральному директору.

                            Стаття 16

                    Набуття Договором чинності

     (1) Цей Договір набуває чинності для перших п'яти держав,  що
здали  на  зберігання  свої  ратифікаційні  грамоти  чи  акти  про
приєднання, через три місяці після дати здачі на зберігання п'ятої
ратифікаційної грамоти чи акту про приєднання.
     (2) Цей Договір набуває чинності для будь-якої іншої  держави
через  три  місяці  після  дати  здачі на зберігання цією державою
ратифікаційної  грамоти   чи   акту   про   приєднання,   якщо   в
ратифікаційній  грамоті  чи  акті  про приєднання не вказана більш
пізня дата.  В останньому випадку  цей  Договір  набуває  чинності
стосовно цієї держави на вказану таким чином дату.

                            Стаття 17

                       Денонсація Договору

     (1) Будь-яка  Договірна  держава може денонсувати цей Договір
шляхом повідомлення, направленого Генеральному директору.
     (2) Денонсація  набуває  чинності  через  два  роки  від  дня
одержання Генеральним директором цього повідомлення.
     (3) Право денонсації,  передбачене в пункті (1), не може бути
використане жодною Договірною державою до закінчення  п'ятирічного
строку від дати, на яку вона стала учасником цього Договору.
     (4) Денонсація  цього  Договору  Договірною   державою,   яка
зробила  декларацію,  згадану у статті 7(1)(а)  стосовно  установи
по депонуванню, яка набула таким чином статусу міжнародного органу
по депонуванню,  обумовлює припинення такого статусу через рік від
дня одержання Генеральним  директором  повідомлення,  згаданого  в
пункті (1).

                            Стаття 18

                    Підписання і мови Договору

     (1) (а) Даний   Договір    підписується  в  одному  оригіналі
англійською і французькою мовами,  причому обидва тексти  однаково
автентичні.
     (b) Офіційні тексти даного Договору розробляються Генеральним
директором,  після консультацій з зацікавленими урядами і протягом
двох місяців від дати підписання цього  Договору,  іншими  мовами,
якими  підписана  Конвенція,  що  засновує  Всесвітню  організацію
інтелектуальної власності.
     (с) Офіційні  тексти цього Договору розробляються Генеральним
директором після консультацій з зацікавленими  урядами  арабською,
італійською, німецькою, португальською і японською мовами, а також
іншими мовами, які визначить Асамблея.
     (2) Цей   Договір   відкритий  для підписання в Будапешті  до
31 грудня 1977 року.

                            Стаття 19

              Зберігання Договору, пересилка копій,
                       реєстрація Договору

     (1) Оригінал цього Договору після того,  як він буде закритий
для підписання, здається на зберігання Генеральному директору.
     (2) Генеральний директор передає дві завірені ним копії цього
Договору   і  Інструкцію  урядам всіх держав,  згаданих  у  статті
15(1), міжурядовим  організаціям,  котрі  можуть подати декларацію
відповідно до статей 9(1)(а)  і  на вимогу уряду  будь-якої  іншої
держави.
     (3) Генеральний директор реєструє цей Договір у  секретаріаті
Організації Об'єднаних Націй.
     (4) Генеральний  директор  передає  дві  завірені  ним  копії
будь-якої   поправки  до  цього  Договору  і  до  Інструкції  всім
Договірним державам,  всім  міжурядовим  організаціям  промислової
власності  і  на  вимогу уряду будь-якої іншої держави і будь-якої
іншої  міжурядової  організації,  яка   може   подати   декларацію
відповідно до статті 9(1)(а).

                            Стаття 20

                           Повідомлення

     Генеральний директор повідомляє Договірні держави, міжурядові
організації промислової власності і ті держави,  які не є  членами
Союзу, але  є  членами  Міжнародного  (Паризького) Союзу з охорони
промислової власності:
        (і) про підписання відповідно до статті 18;
        (іі) про  здачу  на  зберігання  ратифікаційних  грамот чи
актів про приєднання відповідно до статті 15(2);
        (ііі) про  декларації,  подані згідно з положеннями статті
9(1)(а), і повідомлення про відкликання відповідно  до статті 9(2)
чи (3);
        (iv) про дату набуття чинності цього  Договору  відповідно
до статті 16(1);
        (v) про повідомлення відповідно до статей 7 і 8,  а  також
про рішення відповідно до статті 8;
        (vi) про прийняття поправок до цього  Договору  відповідно
до статті 14(3);
        (vii) про будь-яку поправку до Інструкції;
        (viii) про  дату  набуття чинності поправок до Договору чи
Інструкції;
        (іх) про денонсації, одержані відповідно до статті 17.

                           Інструкція*
           до  Будапештського  договору  про міжнародне
           визнання депонування мікроорганізмів з метою
                       патентної процедури
                     (від 31 січня 1981 року)

                             Зміст**
______________
     * Набуття чинності (останніх поправок): 31 січня 1981 року.
     Примітка: Ця Інструкція  була прийнята  28  квітня 1977 року,
               поправки внесено 20 січня 1981 року.
     ** Зміст додається для зручності читача.

     Правило 1. Скорочені вирази і тлумачення слова "підпис"
     1.1. "Договір"
     1.2. "Стаття"
     1.3. "Підпис"
     Правило 2. Міжнародні органи по депонуванню
     2.1. Правовий статус
     2.2. Персонал і устаткування
     2.3. Видача зразків
     Правило 3. Набуття статусу міжнародного органу по депонуванню
     3.1. Повідомлення
     3.2. Дії у зв'язку з повідомленням
     3.3. Розширення списку видів мікроорганізмів, які приймаються
          на депонування
     Правило 4. Припинення   чи   обмеження   статусу міжнародного
                органу по депонуванню
     4.1. Вимога; дії у зв'язку з вимогою
     4.2. Повідомлення;  дата набуття чинності;  дії у зв'язку  з
          повідомленням
     4.3. Наслідки для депонування
     Правило 5. Неспроможність міжнародного органу  по депонуванню
     5.1. Припинення   виконання   функцій   по    відношенню   до
          депонованих мікроорганізмів
     5.2. Відмова у прийманні деяких видів мікроорганізмів
     Правило 6. Здійснення первісного чи повторного депонування
     6.1. Первісне депонування
     6.2. Повторне депонування
     6.3. Вимоги, міжнародного органу по депонуванню
     6.4. Процедура приймання
     Правило 7. Розписка про одержання
     7.1. Видача розписки
     7.2. Бланк; мови; підпис
     7.3. Зміст у випадку первісного депонування
     7.4. Зміст у випадку повторного депонування
     7.5. Розписка у випадку передачі
     7.6. Пересилка   наукового   опису   і/чи     запропонованого
          таксономічного визначення
     Правило 8. Наступна  вказівка чи зміна наукового  опису  і/чи
                запропонованого таксономічного визначення
     8.1. Повідомлення
     8.1. Видача свідоцтва
     Правило 9. Зберігання мікроорганізмів
     9.1. Строк зберігання
     9.2. Конфіденційність
     Правило 10. Перевірка   життєздатності   і   свідоцтво    про
                 життєздатність
     10.1. Обов'язки проведення перевірки
     10.2. Свідоцтво про життєздатність
     Правило 11. Видача зразків
     11.1. Видача  зразків  зацікавленим  відомствам   промислової
           власності
     11.2. Видача зразків депозитору чи з дозволу депозитора
     11.3. Видача зразків сторонам, які мають на це право
     11.4. Загальні правила
     11.5. Зміни   в   правилах   11.1   і  11.3   відповідно   до
           міжнародних заявок
     Правило 12. Мито
     12.1. Види і розміри мита
     12.2. Зміни розмірів мита
     Правило 12bis. Обчислення строків
     12bis.1. Строки, виражені в роках
     12bis.2. Строки, виражені в місяцях
     12bis.3. Строки, виражені в днях
     Правило 13. Публікація Міжнародним бюро
     13.1. Форма публікації
     13.2. Зміст
     Правило 14. Витрати делегацій
     14.1. Покриття витрат
     Правило 15. Відсутність кворуму на Асамблеї
     15.1. Голосування шляхом листування

                            Правило 1

           Скорочені вирази і тлумачення слова "підпис"

     1.1. "Договір"
     У цій   Інструкції   слово  "Договір"  означає  Будапештський
договір про  міжнародне  визнання  депонування  мікроорганізмів  з
метою патентної процедури.
     1.2. "Стаття"
     У цій  Інструкції  слово  "стаття"  стосується  певної статті
Договору.
     1.3. "Підпис"
     У цій Інструкції слово "підпис" слід  розуміти  як  таке,  що
означає  "печатка"  для  цілей міжнародного органу по депонуванню,
якщо законодавство держави,  на території  якої  розміщується  цей
орган, вимагає використання "печатки" замість підпису.

                            Правило 2

                 Міжнародні органи по депонуванню

     2.1. Правовий статус
     Міжнародним органом  по   депонуванню   може   бути   урядова
установа,   включаючи   громадську  організацію  при  громадському
адміністративному органі,  який не має відношення до  центрального
уряду, чи приватна організація.
     2.2. Персонал і устаткування
     Умови, згадані у статті 6(2)(іі), містять, зокрема, таке:
        (і) будь-який міжнародний  орган  по  депонуванню  повинен
мати   у   своєму   розпорядженні  персонал  і  устаткування,  які
забезпечували   б   можливість   такого   зберігання   депонованих
мікроорганізмів,  при  якому  вони  залишалися  б  життєздатними і
незабрудненими;
        (іі) будь-який  міжнародний  орган  по депонуванню повинен
для зберігання  мікроорганізмів  передбачити  достатні  застережні
заходи з метою зведення до мінімуму небезпеки втрати депонованих у
ньому мікроорганізмів.
     2.3. Видача зразків
     Умови, згадані у статті 6(2)(ііі), включають, зокрема, вимоги
про те,  що будь-який міжнародний  орган  по  депонуванню  повинен
видавати  зразки  депонованих  мікроорганізмів  швидко  і належним
чином.

                            Правило 3

        Набуття статусу міжнародного органу по депонуванню

     3.1. Повідомлення
     (а) Повідомлення,   згадане   у  статті  7(1),  направляється
Генеральному  директору,  у  випадку  Договірної  держави   -   по
дипломатичних   каналах,  чи  у  випадку  міжурядової  організації
промислової   власності   -   головною   посадовою   особою   цієї
організації.
     (b) Повідомлення повинне:
        (і) вказувати назву і адресу установи по депонуванню, якої
стосується повідомлення;
        (іі) містити докладні  відомості  про  здатність  згаданої
установи відповідати умовам, передбаченим у статті 6(2), включаючи
інформацію   про   його  правовий  статус,  положення  в  наукових
сферах, персонал і устаткування;
        (ііі) якщо  згадана  установа  по  депонуванню  має  намір
приймати   на   депонування  тільки  певні  види  мікроорганізмів,
перераховувати ці види;
        (iv) вказувати   розміри   будь-якого  мита,  яке  згадана
установа,   після   набуття   статусу   міжнародного   органу   по
депонуванню,  буде  стягувати  за зберігання,  видачу свідоцтв про
життєздатність і зразків мікроорганізмів;
        (v) вказувати офіційну мову чи мови згаданої установи;
        (vi) вказувати  дату,  згадану  у статті 7(1),  у випадку,
коли це можна застосувати.
     3.2. Дії у зв'язку з повідомленням
     Якщо повідомлення відповідає положенням статті 7(1) і правила
3.1,   Генеральний  директор  негайно  повідомляє  про  нього  всі
Договірні держави і міжурядові організації промислової  власності,
і воно негайно публікується Міжнародним бюро.
     3.3. Розширення списку видів мікроорганізмів, які приймаються
на депонування
     Договірна держава   чи   міжурядова  організація  промислової
власності, які зробили повідомлення, згадане у статті 7(1), можуть
в будь-який наступний час повідомити  Генерального  директора  про
те,  що  представлені  ними  запевнення  поширюються на певні види
мікроорганізмів,  на  які  до  цього   часу   ці   запевнення   не
поширювались.  У цьому випадку і в тій мірі,  в якій це стосується
додаткових видів мікроорганізмів,  застосовуються положення статті
7 і правил 3.1; 3.2 mutatis mutandis.

                            Правило 4

           Припинення чи обмеження статусу міжнародного
                      органу по депонуванню

     4.1. Вимога; дії у зв'язку з вимогою
     (а) Вимога,   згадана   у   статті   8(1)(а),   направляється
Генеральному директору відповідно до положень правила 3.1(а).
     (b) Вимога повинна:
        (і) вказувати  назву  і  адресу  відповідного міжнародного
органу по депонуванню;
        (іі) якщо    вона    стосується    тільки   певних   видів
мікроорганізмів, перераховувати ці види мікроорганізмів;
        (ііі) викладати докладно факти, на яких вона грунтується.
     (с) Якщо вимога відповідає  положенням  пунктів  (а)  і  (b),
Генеральний  директор  негайно  повідомляє  про  неї всі Договірні
держави і міжурядові організації промислової власності.
     (d) З  урахуванням  положень  пункту  (е)  Асамблея розглядає
вимоги не раніше ніж через шість і  не  пізніше  ніж  через  вісім
місяців з моменту повідомлення про вимоги.
     (е) Якщо, на думку Генер
К архиву новостей >>>

Новости
Как правильно подать заявку на регистрацию авторского права на служебное произведение? Какие документы необходимы для этого? Давайте разбираться вместе!
Подробнее

Правове регулювання авторського права на аудіовізуальні твори в Сполучених Штатах Америки є одним із найпрогресивніших у світі, враховуючи стрімкий розвиток аудіовізуальної індустрії в США.

Подробнее
Зареєструвати свої авторські права чи отримати дозвіл на використання прав іншої особи?
Подробнее
Як оприлюднити свій контент у мережі так, щоб він залишився Вашим, і можна було відстояти права?!
Подробнее

Розкрутка сайту без порушень Закону – що потрібно знати власнику?

Подробнее
Архив новостей

Статьи
Сайты стали обыденностью нашей жизни. Погода, новости и гороскопы - все там! Интернет вместе с огромным количеством сайтов навсегда вошел в нашу жизнь. Авторы пишут, создают интересное содержание - контент. А интересный контент - воруют. Нагло и бессовестно. Что делать автору или владельцу контента?...
Читать
Архив статей

Агентство Украинские торговые марки
(c) Яна Кондратюк, 2008-2023
Контактный телефон
    copyright telefon      copyright telegram      copyright viber.svg
отправить письмоinfo@tm.ua
Условия использования этого сайта Политика конфиденциальности Заявление об отказе от ответственности