copyright.ua
    copyright telefon      copyright telegram      copyright viber.svg
Про авторське право, пов'язане з виробництвом, експортом та реєстрація авторських прав.
     
     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

     1. Статтю 203-1 Кримінального кодексу  України    ( )
(Відомості Верховної  Ради України,  2001 р.,  N 25-26,  ст.  131;
2002 р., N 17, ст. 121) викласти в такій редакції:

     "Стаття 203-1. Незаконний обіг дисків для лазерних систем
                    зчитування, матриць, обладнання та сировини
                    для їх виробництва та реєстрація авторських прав

     1. Незаконне  виробництво,   експорт,   імпорт,   зберігання,
реалізація реєстрація авторських прав,  та  переміщення дисків
для лазерних систем зчитування, матриць,  обладнання та
сировини для їх виробництва,  якщо ці  дії вчинені  у  значних  розмірах,
     - карається    штрафом    від    однієї    до   п'яти   тисяч
неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян   або   виправними
роботами  на  строк  до  двох років,  або позбавленням волі на той
самий строк із  конфіскацією  та  знищенням  дисків  для  лазерних
систем   зчитування,   матриць,  обладнання  чи  сировини  для  їх
виробництва.
     2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або за попередньою
змовою  групою осіб,  або вчинені у великих розмірах,
     - караються  позбавленням  волі  на  строк  від двох до п'яти
років з конфіскацією  та  знищенням  дисків  для  лазерних  систем
зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва.

     Примітка. Під  значним розміром слід розуміти вартість дисків
для лазерних систем зчитування,  матриць,  обладнання чи  сировини
для їх виробництва,  що у двадцять разів і більше перевищує рівень
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; під великим розміром
слід  розуміти  вартість  дисків  для  лазерних систем зчитування,
матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у сто разів
і  більше  перевищує  рівень  неоподатковуваного  мінімуму доходів
громадян".

     2. Пункт 63 статті 9 Закону України "Про ліцензування  певних
видів господарської  діяльності"  ( ) (Відомості Верховної
Ради України,  2000 р.,  N 36,  ст.  299;  2002 р., N 17, ст. 121)
викласти в такій редакції:

     "63) експорт,  імпорт  дисків для лазерних систем зчитування,
матриць".

     3. У Законі України "Про особливості  державного  регулювання
діяльності  суб'єктів  господарювання,  пов'язаної з виробництвом,
експортом,  імпортом  дисків  для  лазерних   систем   зчитування"
( )   (Відомості  Верховної Ради України,  2002 р.,  N 17,
ст. 121):

     1) у тексті:

     слова "органом,  уповноваженим  Кабінетом  Міністрів  України
(далі  -  орган  ліцензування)"  та  "орган  ліцензування"  в усіх
відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої  влади  у
сфері інтелектуальної власності" у відповідних відмінках;

     після слів  "дисків для лазерних систем зчитування" доповнити
словом "матриць" у відповідних відмінках, крім абзаців четвертого,
дев'ятого статті 1 Закону";

     2) у статті 1:

     абзац третій викласти в такій редакції:

     "виробництво дисків - діяльність,  пов'язана із застосуванням
технологічного процесу  по  переробці  сировини  в  оптичні  носії
інформації у формі диску для лазерних систем зчитування,  матриць,
під час якого одночасно з виготовленням диску  здійснюється  запис
на  нього  інформації,  яка  є  об'єктом  авторського права та/або
суміжних прав,  або без запису,  а також  реалізацією  дисків  або
матриць власного виробництва";

     абзац п'ятий викласти в такій редакції:

     "ліцензійні умови   -   перелік   вимог   до   діяльності   з
виробництва,  експорту,  імпорту  дисків   для   лазерних   систем
зчитування,  матриць,  що визначається цим Законом, та ліцензійних
умов,  які  затверджуються  згідно   із   Законом   України   "Про
ліцензування певних  видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) і
виконання яких є обов'язковим для виробника, експортера, імпортера
дисків  для  лазерних  систем  зчитування,  матриць,  який отримав
відповідну ліцензію";

     після абзацу шостого доповнити двома абзацами такого змісту:

     "ліцензія експортна (імпортна)  -  належним  чином  оформлене
право  на  експорт (імпорт) обладнання та сировини для виробництва
дисків для лазерних систем зчитування та матриць, що видається для
здійснення   зовнішньоекономічної  операції  конкретним  суб'єктом
господарської діяльності протягом установленого строку;

     сировина -  оптичний  полікарбонат,  що  використовується   у
виробництві дисків для лазерних систем зчитування та матриць".

     У зв'язку  з цим абзаци сьомий-одинадцятий вважати відповідно
абзацами дев'ятим-тринадцятим;

     абзац дванадцятий після слова "реалізація"  доповнити  словом
"переміщення";

     3) частину  третю  статті  2  замінити двома частинами такого
змісту:

     "Дія цього Закону не поширюється на диски для лазерних систем
зчитування, які не є об'єктами експорту/імпорту, що:

     ввозяться або   вивозяться,   пересилаються   в   міжнародних
поштових та експрес-відправленнях фізичними особами  в  кількості,
яка не перевищує двадцяти примірників;

     ввозяться або   вивозяться,   пересилаються   в   міжнародних
поштових   та   експрес-відправленнях   юридичними   особами   для
забезпечення господарської діяльності без права  або  не  з  метою
подальшого продажу або розповсюдження;

     ввозяться або вивозяться з технічною документацією  у  складі
обладнання.

     Транзит дисків   для  лазерних  систем  зчитування,  матриць,
обладнання та сировини для їх виробництва здійснюється  відповідно
до Митного  кодексу  України    ( 92-15 )  та  Закону України "Про
транзит вантажів" ( 1172-14 );

     4) у частині першій статті 4:

     у пункті  "б"  слова  "код  матриці"  замінити  словами  "код
прес-форми";

     пункт "є" викласти в такій редакції:

     "є) зберігати  облікові  документи про виробництво дисків для
лазерних систем зчитування, матриць протягом строку, встановленого
законодавством,   та   надавати   два   обов'язкових   безоплатних
примірники виготовлених дисків для лазерних систем  зчитування  із
записом  на  них  інформації  спеціально  уповноваженому  органу з
питань  ліцензування,  який  зберігає  їх  протягом  трьох   років
відповідно  до  вимог  Закону  України "Про обов'язковий примірник
документів" ( 595-14 ).

     Порядок надання,  зберігання та видачі примірників дисків для
лазерних   систем  зчитування,  матриць  затверджується  Кабінетом
Міністрів України";

     5) частини першу,  третю-шосту  статті  5  викласти  в  такій
редакції:

     "1. Відповідно   до  цього  Закону  та  Закону  України  "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності"    ( 1775-14 )
здійснюється  ліцензування  експорту/імпорту  дисків  для лазерних
систем зчитування,  матриць.

     Відповідно до   цього   Закону   та   Закону   України   "Про
зовнішньоекономічну    діяльність"       ( 959-12 )   здійснюється
ліцензування експорту/імпорту основних вузлів для спеціалізованого
обладнання  з  виробництва  дисків для лазерних систем зчитування,
матриць,  перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів  України
(далі - обладнання), та сировини для їх виробництва";

     "3. Ліцензування експорту/імпорту дисків для лазерних  систем
зчитування,  матриць,  обладнання  та  сировини для їх виробництва
здійснюється  центральним  органом  виконавчої  влади   з   питань
економіки   відповідно   до  цього  Закону,  Закону  України  "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ).

     4. Ліцензія  на  експорт/імпорт  дисків  для  лазерних систем
зчитування,  матриць  видається  суб'єкту   господарювання,   який
виконав  вимоги  статті 10 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та надав  центральному
органу   виконавчої   влади   з   питань  економіки  документально
підтверджені дані про:

     власні або орендовані складські приміщення;

     власні або орендовані приміщення,  в яких буде  здійснюватись
оптова  та/чи  роздрібна  торгівля  дисками  для  лазерних  систем
зчитування та матрицями (щодо ліцензії на імпорт дисків, матриць).

     Ліцензія на  експорт/імпорт  дисків   для   лазерних   систем
зчитування, матриць видається на строк три роки.

     Ліцензія на   експорт/імпорт   обладнання   та  сировини  для
виробництва дисків  для  лазерних  систем  зчитування  та  матриць
видається      суб'єкту      господарювання      за      наявності
зовнішньоекономічного контракту (договору).

     5. Експорт дисків для  лазерних  систем  зчитування,  матриць
здійснюється лише за наявності на них спеціальних ідентифікаційних
кодів. Імпорт матриць здійснюється за наявності на них спеціальних
ідентифікаційних кодів.

     6. Копія  ліцензії  на  експорт,  імпорт  дисків для лазерних
систем  зчитування,  матриць,  обладнання  або  сировини  для   їх
виробництва разом з документами, що подані для одержання ліцензії,
зберігається  центральним  органом  виконавчої  влади   з   питань
економіки протягом трьох років";

     6) статтю 6 викласти в такій редакції:

     "Стаття 6. Контроль за виробництвом, експортом/імпортом
                дисків для лазерних систем зчитування, матриць

     1. Органами контролю  за  виробництвом  дисків  для  лазерних
систем зчитування,  матриць є центральний орган виконавчої влади у
сфері інтелектуальної власності,  інші органи  державної  влади  в
межах їх повноважень, визначених законом.

     Органами контролю  за  експортом/імпортом дисків для лазерних
систем  зчитування,  матриць,  обладнання  та  сировини   для   їх
виробництва   є   центральний  орган  виконавчої  влади  з  питань
економіки,   центральний   орган   виконавчої   влади   у    сфері
інтелектуальної   власності,   органи   спеціально  уповноваженого
центрального органу виконавчої влади в  галузі  митної  справи  та
інші  органи  державної  влади в межах їх повноважень,  визначених
законом.

     Державний контроль за додержанням  вимог  цього  Закону  щодо
виробництва   дисків   для  лазерних  систем  зчитування,  матриць
здійснюють спеціально уповноважений орган з  питань  ліцензування,
центральний   орган   виконавчої  влади  у  сфері  інтелектуальної
власності шляхом проведення планових та позапланових  перевірок  у
випадках, передбачених законом.

     Державний контроль  за  додержанням  вимог  цього Закону щодо
експорту/імпорту дисків для лазерних  систем  зчитування,  матриць
здійснюють  центральний орган виконавчої влади з питань економіки,
центральний  орган  виконавчої  влади  у   сфері   інтелектуальної
власності,  спеціально  уповноважений центральний орган виконавчої
влади  в  галузі  митної  справи  шляхом  забезпечення  проведення
щомісячного   моніторингу  інформації  щодо  виданих  ліцензій  та
фактичних обсягів відвантаження продукції згідно з  ліцензіями  на
експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць.

     Державний контроль  за  додержанням  суб'єктами господарської
діяльності законодавства у сфері інтелектуальної власності, в тому
числі  у  сфері виробництва,  експорту/імпорту дисків для лазерних
систем  зчитування,  матриць,  здійснюють  державні  інспектори  з
питань інтелектуальної власності.

     Державні інспектори  з питань інтелектуальної власності мають
право  залучати  до  проведення  перевірок  представників  органів
контролю,  зазначених в абзаці першому частини першої цієї статті.

     Повноваження державних інспекторів з  питань  інтелектуальної
власності,   порядок   проведення   ними   перевірок  визначаються
Кабінетом Міністрів України.

     2. Планові перевірки проводяться органом, що видає відповідну
ліцензію,  не  частіше  одного  разу на рік з попереднім (за п'ять
днів) повідомленням про це суб'єкта господарської діяльності.

     Позапланові (раптові) перевірки проводяться без  попереднього
повідомлення  суб'єкта господарської діяльності з метою здійснення
контролю за:

     наявністю ліцензії у виробника,  експортера, імпортера дисків
для лазерних систем зчитування, матриць;

     виконанням ліцензійних  умов,  передбачених  у  статті 4 та в
частині четвертій статті 5 цього Закону;

     виконанням розпоряджень  про  усунення  порушень  ліцензійних
умов;

     припиненням порушень    ліцензійних    умов    за   наявності
документально підтвердженої інформації про порушення.

     Позапланові (раптові) перевірки без попереднього повідомлення
суб'єкта   господарської   діяльності  проводяться  також  у  разі
звернення  в  письмовій  формі  до  органу,  що  видає  відповідну
ліцензію,  осіб,  яким  належать  авторське  право, реєстрація авторських прав 
та/або суміжні права, з приводу порушення їхніх прав.

     Перевірки можуть проводитися за участю  осіб,  яким  належать
авторське право та/або суміжні права, або представників цих осіб.

     3. Суб'єкт господарської діяльності має право оскаржувати дії
органів контролю в судовому порядку";

     7) у частині другій статті 7:

     в абзаці третьому слова "експортером, імпортером" виключити;

     доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

     "опечатувати та/або  вилучати  диски  для   лазерних   систем
зчитування,  матриць,  вироблені  з порушенням вимог цього Закону,
сировину,  обладнання для їх виробництва на  період  до  вирішення
питання в судовому порядку";

     8) в абзаці шостому частини першої статті 8 слово "наявності"
замінити словом "нанесення";

     9) статтю 9 викласти в такій редакції:

     "Стаття 9. Спеціальні заходи стосовно припинення порушень
                вимог до виробництва, експорту/імпорту дисків
                для лазерних систем зчитування, матриць

     1. З  метою  припинення  порушень  вимог  цього  Закону  щодо
виробництва   дисків   для  лазерних  систем  зчитування,  матриць
центральним  органом  виконавчої  влади  у  сфері  інтелектуальної
власності додатково можуть застосовуватися такі спеціальні заходи:

     1) обмеження,   тимчасова   заборона   діяльності   суб'єктів
господарювання в разі її невідповідності вимогам цього Закону;

     2) анулювання ліцензії на  виробництво  дисків  для  лазерних
систем зчитування, матриць у разі повторного порушення ліцензійних
умов, передбачених у статті 4 цього Закону. Виробник може одержати
нову ліцензію на право провадження відповідного виду діяльності не
раніше ніж через п'ять років з дати прийняття рішення  центральним
органом  виконавчої  влади  у  сфері інтелектуальної власності про
анулювання попередньої ліцензії;

     3) тимчасове припинення дії ліцензії  на  виробництво  дисків
для лазерних систем зчитування,  матриць в разі виявлення порушень
вимог  цього  Закону,  допущених  виробником,  який  відмовляється
виконувати  чи  не  виконує  вимог  центрального органу виконавчої
влади у сфері інтелектуальної власності щодо припинення  порушення
протягом одного місяця з дня його виявлення;

     4) опечатування  та/або  вилучення дисків для лазерних систем
зчитування, матриць, вироблених з порушенням вимог цього Закону, а
також   обладнання   та   сировини   для  їх  виробництва,  що  не
відповідають вимогам цього Закону.

     2. Ліцензія  на  виробництво  дисків  для   лазерних   систем
зчитування, матриць вважається тимчасово припиненою чи анульованою
з  дня  прийняття   відповідного   рішення   центральним   органом
виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності.

     3. Спеціальні заходи, передбачені пунктами 1-3 частини першої
цієї  статті,  застосовуються  за  рішенням  центрального   органу
виконавчої  влади  у  сфері  інтелектуальної  власності в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.

     4. Спеціальні заходи,  передбачені пунктом 4  частини  першої
цієї статті,  застосовуються  в порядку,  визначеному в статті 9-1
цього Закону.

     5. З  метою  припинення  порушень  вимог  цього  Закону  щодо
експорту/імпорту  дисків для лазерних систем зчитування,  матриць,
обладнання та  сировини  для  їх  виробництва  або  в  разі  зміни
будь-яких   даних,  що  зазначені  в  ліцензії  на  експорт/імпорт
обладнання та сировини для виробництва дисків для лазерних  систем
зчитування,  матриць,  центральний орган виконавчої влади з питань
економіки  анулює  ліцензію  та  з  метою  застосування   заходів,
передбачених   у   частині  першій  цієї  статті,  звертається  до
центрального  органу  виконавчої  влади  у  сфері  інтелектуальної
власності.

     Одержати нову  ліцензію на експорт/імпорт дисків для лазерних
систем  зчитування,  матриць,  обладнання  та  сировини   для   їх
виробництва дозволяється:

     у строк  не  пізніше  ніж  10  робочих днів з дати письмового
звернення  суб'єкта  господарської  діяльності  -  у   разі   змін
будь-яких даних, що зазначені в ліцензії;

     не раніше  ніж  через  п'ять  років  з дати прийняття рішення
центрального органу виконавчої влади з питань економіки -  у  разі
порушення вимог цього Закону.

     У разі  зміни  будь-яких  даних,  що  зазначені в ліцензії на
експорт/імпорт дисків для  лазерних  систем  зчитування,  матриць,
експортер/імпортер   зобов'язаний  переоформити  таку  ліцензію  в
порядку,  встановленому Законом України "Про  ліцензування  певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).

     6. Про  анулювання  ліцензії  на  експорт/імпорт  дисків  для
лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх
виробництва письмово повідомляється спеціально уповноважений орган
виконавчої влади в галузі митної справи";

     10) доповнити статтею 9-1 такого змісту:

     "Стаття 9-1. Порядок вилучення дисків для лазерних систем
                  зчитування, матриць, обладнання та сировини
                  для їх виробництва

     Вилучення дисків для  лазерних  систем  зчитування,  матриць,
вироблених з порушенням вимог цього Закону,  а також обладнання та
сировини для їх виробництва,  що  не  відповідають  вимогам  цього
Закону,  передбачене  пунктом  4  частини  першої  статті  9 цього
Закону,  здійснюється  посадовими  особами   центрального   органу
виконавчої  влади у сфері інтелектуальної власності із залученням,
у разі  потреби,  представників  органів  Міністерства  внутрішніх
справ України.

     Вилученню з незаконного обігу підлягає вся партія вироблених,
імпортованих або призначених  для  експорту  дисків  для  лазерних
систем   зчитування,   матриць,  обладнання  та  сировини  для  їх
виробництва, що не відповідають вимогам цього Закону.

     За результатами вилучення  складається  акт,  один  примірник
якого  видається  суб'єкту  господарювання,  а другий зберігається
центральним  органом  виконавчої  влади  у  сфері  інтелектуальної
власності.

     Вилучені у  суб'єкта господарювання диски для лазерних систем
зчитування,  матриці,  обладнання та сировина для  їх  виробництва
упаковуються та опечатуються на місці вилучення.

     Вилучені диски   для  лазерних  систем  зчитування,  матриці,
обладнання та сировина для їх виробництва можуть бути  залишені  у
суб'єкта  господарювання,  який у цьому разі несе відповідальність
за  забезпечення   їх   надійного   зберігання   у   відокремлених
приміщеннях, які опечатуються посадовою особою центрального органу
виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності.

     Вилучення, упакування і транспортування дисків  для  лазерних
систем   зчитування,   матриць,  обладнання  та  сировини  для  їх
виробництва проводяться  за  рахунок  суб'єкта  господарювання,  в
якого було проведено таке вилучення".

     II. Прикінцеві положення

     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

     2. Встановити,  що  пункт  1  розділу і цього Закону підлягає
перегляду через три роки після набрання чинності цим Законом.

     3. Кабінету Міністрів України протягом  двох  місяців  з  дня
набрання чинності цим Законом:

     привести свої  нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;

     забезпечити прийняття     органами      виконавчої      влади
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.


Президент України                                        В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 6 липня 2005 року
          N 2734-IV
К архиву новостей >>>

Новости
Как правильно подать заявку на регистрацию авторского права на служебное произведение? Какие документы необходимы для этого? Давайте разбираться вместе!
Подробнее

Правове регулювання авторського права на аудіовізуальні твори в Сполучених Штатах Америки є одним із найпрогресивніших у світі, враховуючи стрімкий розвиток аудіовізуальної індустрії в США.

Подробнее
Зареєструвати свої авторські права чи отримати дозвіл на використання прав іншої особи?
Подробнее
Як оприлюднити свій контент у мережі так, щоб він залишився Вашим, і можна було відстояти права?!
Подробнее

Розкрутка сайту без порушень Закону – що потрібно знати власнику?

Подробнее
Архив новостей

Статьи
Сайты стали обыденностью нашей жизни. Погода, новости и гороскопы - все там! Интернет вместе с огромным количеством сайтов навсегда вошел в нашу жизнь. Авторы пишут, создают интересное содержание - контент. А интересный контент - воруют. Нагло и бессовестно. Что делать автору или владельцу контента?...
Читать
Архив статей

Агентство Украинские торговые марки
(c) Яна Кондратюк, 2008-2023
Контактный телефон
    copyright telefon      copyright telegram      copyright viber.svg
отправить письмоinfo@tm.ua
Условия использования этого сайта Политика конфиденциальности Заявление об отказе от ответственности