copyright.ua
    copyright telefon      copyright telegram      copyright viber.svg
Кабінет Міністрів України: ПОРЯДОК сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 23 грудня 2004 р. N 1716
                               Київ

              Про затвердження Порядку сплати зборів
           за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти
                    інтелектуальної власності


     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити  Порядок  сплати  зборів  за  дії,  пов'язані з
охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, що додається.

     2. Визнати такими, що втратили чинність:

     постанову Кабінету Міністрів України від 22  травня   2001 р.
N 543  ( 543-2001-п )  "Про  затвердження  Положення про   порядок
сплати зборів  за  дії,  пов'язані  з  охороною  прав  на  об'єкти
інтелектуальної власності" (Офіційний  вісник   України,  2001 р.,
N 21, ст. 940);

     постанову Кабінету Міністрів України від  16 червня   2003 р.
N 901  ( 901-2003-п ) "Про внесення змін до Положення про  порядок
сплати зборів  за  дії,  пов'язані  з  охороною  прав  на  об'єкти
інтелектуальної власності" (Офіційний  вісник   України,  2003 р.,
N 25, ст. 1191).

     3. Ця  постанова  набирає  чинності  через  30   днів   після
опублікування.


       Виконуючий обов'язки
     Прем'єр-міністра України                             М.АЗАРОВ

     Інд. 28


                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 23 грудня 2004 р. N 1716

                             ПОРЯДОК
         сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав
               на об'єкти інтелектуальної власності


     1. Цей  Порядок  визначає  строки і механізм сплати зборів за
дії,  пов'язані  з  охороною  прав  на   об'єкти   інтелектуальної
власності, а також розміри зазначених зборів згідно з додатком.

     2. Резиденти  України  сплачують  збори у гривнях у розмірах,
установлених згідно з графою 3 додатка до цього Порядку.

     Нерезиденти України  з  держав,  в  яких  валовий  внутрішній
продукт на душу населення становить:

     менше ніж  3  тис.  доларів  США  на  рік,  сплачують збори у
гривнях або євро чи доларах США за офіційним курсом  Національного
банку  на  день  сплати  збору  у розмірах,  установлених згідно з
графою 3 додатка до цього Порядку;

     3 тис.  доларів США на рік і більше,  сплачують збори у  євро
або гривнях чи доларах США за офіційним курсом Національного банку
на день сплати збору у розмірах,  установлених згідно з  графою  4
додатка до цього Порядку.

     Перелік держав   з   валовим  внутрішнім  продуктом  на  душу
населення 3 тис. доларів США на рік і більше в рамках забезпечення
проведення  процедури  сплати зборів за дії,  пов'язані з охороною
прав на об'єкти інтелектуальної власності,  оприлюднюється МОН  на
підставі даних Світового банку.

     У разі  сплати  збору  декількома  платниками,  серед  яких є
резиденти  і  нерезиденти,   кожний   сплачує   частину   розміру,
встановленого  відповідно  до  графи 3 (для резидентів) або 4 (для
нерезидентів) додатка до цього Порядку,  пропорційну його частці у
складі платників збору.

     До суми  збору  не включається вартість послуг,  пов'язаних з
його сплатою.

     3. У  разі   коли   заявником   (заявниками)   чи   власником
(власниками)  відповідного  патенту  або  свідоцтва  про  державну
реєстрацію  топографії  інтегральної   мікросхеми   є   винахідник
(винахідники)  винаходу  чи  корисної  моделі  або  автор (автори)
промислового зразка чи топографії інтегральної  мікросхеми,  кожен
збір за дії,  пов'язані з охороною прав на ці об'єкти, за винятком
зборів за кодами  13300,  13400,  22200,  22400,  32100  і  32300,
сплачується у розмірі 50 відсотків установленого розміру.

     У разі подальшого включення до складу заявників особи, яка не
є винахідником або автором, здійснюється доплата зборів, сплачених
за  останні  три роки перед таким включенням,  до повного розміру,
встановленого згідно з графами 3 і 4 додатка до цього Порядку.

     У разі подальшого  протягом  п'яти  років  з  дати  державної
реєстрації патенту на винахід,  корисну модель, промисловий зразок
або реєстрації топографії  інтегральної  мікросхеми  включення  до
складу власників відповідного патенту чи свідоцтва особи, яка не є
винахідником чи автором, здійснюється доплата зборів, сплачених за
останні  три  роки  перед  таким  включенням,  до повного розміру,
встановленого згідно з графами 3 і 4 додатка до цього Порядку.

     4. Збори сплачуються на поточні  рахунки  уповноваженого  МОН
закладу  експертизи,  що  входить  до  державної  системи правової
охорони інтелектуальної власності (далі - заклад експертизи).

     Відомості про реквізити поточних рахунків закладу  експертизи
публікуються  в  офіційному  бюлетені  МОН  та  в газеті "Урядовий
кур'єр".

     Надходження від  зборів  мають  цільове   призначення   і   в
установленому    МОН   порядку   використовуються   виключно   для
забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової
охорони інтелектуальної власності.

     5. Під   час   сплати  збору  у  відповідному  розрахунковому
документі (на паперовому чи електронному носії) зазначаються:

     ім'я (найменування) платника збору;

     слово "збір";

     призначення збору;

     вид збору (скорочено)  та   його   код,    визначені   згідно
з графою 1 додатка до цього Порядку;

     сума збору  у  розмірі,  встановленому згідно з графами 3 і 4
додатка до цього Порядку;

     номер заявки на відповідний об'єкт інтелектуальної власності,
наданий  закладом  експертизи,  або,  якщо  цей  номер    заявнику
не повідомлено,  - порядковий номер заявки,  визначений  заявником
під  час  подання  заявки.  У  разі  коли  сплата збору стосується
виданого патенту чи свідоцтва,  замість номера заявки зазначається
номер відповідного патенту чи свідоцтва;

     у разі  коли збір сплачено від імені нерезидента,  - код його
країни.

     Документом про сплату збору вважається  виписка  з  особового
банківського рахунка закладу експертизи.

     У разі відсутності у виписці з особового банківського рахунка
зазначення номера заявки  на  відповідний  об'єкт  інтелектуальної
власності  документом про сплату збору є розрахунковий документ на
паперовому  носії  (платіжне  доручення,  касовий  чек,  квитанція
тощо),  що  міститься  в  матеріалах заявки та відповідає вимогам,
установленим цим пунктом.

     Платник має право сплатити декілька зборів шляхом  оформлення
одного розрахункового документа.

     6. Датою  надходження  документа  про сплату збору вважається
дата  зарахування  суми  збору   на   поточний   рахунок   закладу
експертизи.   У   разі   зарахування  суми  збору  до  надходження
відповідної   заявки   на   об'єкт   інтелектуальної    власності,
клопотання,  заперечення тощо (далі - заява) до закладу експертизи
датою надходження  документа  про  сплату  збору  вважається  дата
надходження  до  закладу  експертизи цієї заяви,  у разі коли вона
надійшла:

     а) протягом трьох місяців від дати зарахування суми збору, за
умови,  що  у  цей  період  розмір  відповідного  збору  залишався
незмінним;

     б) протягом одного місяця від дня введення  в  дію  зміненого
розміру збору.

     У разі  коли  дата  зарахування  збору  на  поточний  рахунок
закладу експертизи є пізнішою,  ніж допустима  згідно  із  законом
кінцева  дата його сплати,  датою надходження документа про сплату
збору вважається дата,  зазначена у  розрахунковому  документі  на
паперовому  носії,  що  відповідає вимогам,  зазначеним у пункті 5
цього Порядку.

     7. Сплачений збір підлягає поверненню:

     1) повністю у разі:

     сплати збору без подання заяви у строки,  встановлені пунктом
6 цього Порядку;

     визнання заяви такою, що вважається неподаною або не підлягає
розглядові;

     сплати збору після закінчення встановленого законом строку;

     задоволення Апеляційною  палатою  заперечення  повністю   або
частково;

     2) частково  у  разі  сплати  збору  у розмірі більшому,  ніж
передбачено цим Порядком;

     3) в інших випадках, установлених законодавством.

     У разі припинення з вини платника збору передбачених  законом
дій,   пов'язаних   з  охороною  прав  на  об'єкт  інтелектуальної
власності,  зокрема у разі визнання заявки на  відповідний  об'єкт
інтелектуальної   власності   такою,  що  вважається  відкликаною,
сплачений частково чи повністю збір поверненню не підлягає.

     Збір повертається за  умови  подання  до  закладу  експертизи
відповідної заяви про його повернення протягом трьох років від дня
зарахування збору на поточний рахунок цього закладу, з урахуванням
відшкодування   витрат   закладу  експертизи,  пов'язаних  з  його
поверненням.  Повернення   збору   за   подання   заперечення   до
Апеляційної  палати  здійснюється без відшкодування витрат закладу
експертизи на його повернення.

     Кошти, визнані   такими,   що   підлягають   поверненню,   за
клопотанням  платника  збору  можуть  бути перезараховані закладом
експертизи в рахунок відповідного збору,  встановленого  згідно  з
графами  3  і  4  додатка  до цього Порядку,  який платник повинен
внести за вчинення іншої дії, пов'язаної з охороною прав на об'єкт
інтелектуальної  власності,  з урахуванням відшкодування витрат на
перезарахування зазначених коштів.

     8. Перевірку документів про сплату  зборів  на  відповідність
вимогам,  установленим цим Порядком, а також облік коштів здійснює
заклад експертизи.

     9. Пільги  із   сплати   зборів   надаються   відповідно   до
законодавства.

     10. Роз'яснення з питань застосування цього Порядку надаються
МОН.


                                                         Додаток
                                                        до Порядку

                             РОЗМІРИ
             зборів за дії, пов'язані з охороною прав
               на об'єкти інтелектуальної власності

------------------------------------------------------------------
    Код   |                 Вид збору             |  Розмір збору
   збору  |                                       |---------------
          |                                       |гривень| євро
------------------------------------------------------------------
            Збори за дії, пов'язані з охороною прав на
                     винахід і корисну модель

10100      За подання заявки (міжнародної заявки)     25     120
           на винахід (корисну модель), формула
           якого містить не більш як п'ятнадцять
           пунктів

           додатково за кожний пункт понад             5      10
           п'ятнадцять

10101      разом з її електронним примірником на    90 відсотків
           дискеті                                    розміру,
                                                   встановленого
                                                   згідно з кодом
                                                       10100

           Примітка. Формулою винаходу (корисної
           моделі) міжнародної заявки вважається
           формула в її кінцевій редакції, що
           прийнята Міжнародним бюро Всесвітньої
           організації інтелектуальної власності
           та відображена у перекладі цієї заявки
           українською мовою

10200      За подання клопотання про продовження       5      25
           строку надходження документа про сплату
           збору за подання заявки (міжнародної
           заявки) на винахід (корисну модель) на
           кожний повний чи неповний місяць

10300      За подання клопотання про продовження       5      25
           строку надходження перекладу
           міжнародної заявки на винахід (корисну
           модель) українською мовою на кожний
           повний чи неповний місяць

10400      За подання клопотання про поновлення       70      80
           дії міжнародної заявки в Україні

10500      За продовження на два місяці строку        10      50
           права на пріоритет попередньої заявки
           на винахід (корисну модель)

10600      За продовження на два місяці строку        10      50
           подання заяви про пріоритет попередньої
           заявки на винахід (корисну модель)

10700      За продовження на два місяці строку        10      50
           подання копії попередньої заявки на
           винахід (корисну модель)

10800      За продовження строку надходження           5      25
           перекладу попередньої заявки на
           винахід (корисну модель) українською
           мовою на кожний повний чи неповний
           місяць

10900      За подання заяви про виправлення           25     120
           помилки в заявці на винахід (корисну
           модель), що не є очевидною чи технічною

           за кожний додатковий пункт формули          5      10
           винаходу (корисної моделі), якщо
           внаслідок подання цієї заяви
           збільшується кількість пунктів

           за кожний додатковий незалежний пункт     150     370
           формули винаходу, якщо внаслідок
           подання цієї заяви після подання заяви
           про проведення кваліфікаційної
           експертизи заявки на винахід
           збільшується кількість таких пунктів

11000      За подання заявником заяви про внесення
           до заявки на винахід (корисну модель)
           зміни, що виникла через залежні від
           нього обставини:

11001      свого імені (найменування)                 50      60

11002      своєї адреси                               50      60

11003      адреси для листування                      50      -

11004      імені свого представника                   50      60

11005      адреси свого представника                  50      -

           додатково за зазначення в цій заяві       20 відсотків
           такої самої зміни до кожної заявки на       розміру,
           винахід (корисну модель) понад одну      встановленого
                                                   згідно з кодами
                                                     11001-11005

11100      За подання заяви про внесення до заявки    70      80
           на винахід (корисну модель) змін,
           пов'язаних із зміною особи заявника, що
           виникли через залежні від подавця заяви
           обставини

11200      За подання клопотання про продовження       5      25
           строку подання додаткових матеріалів до
           заявки на винахід (корисну модель) на
           вимогу закладу експертизи на кожний
           повний чи неповний місяць

11300      За подання клопотання про поновлення       10      50
           строку подання додаткових матеріалів до
           заявки на винахід (корисну модель) на
           вимогу закладу експертизи за кожний
           повний чи неповний місяць між днем
           закінчення цього строку та днем подання
           клопотання

11400      За подання клопотання про публікацію       10      50
           відомостей про заявку на видачу патенту
           на винахід раніше 18 місяців від дати
           подання цієї заявки

11500      За ознайомлення з матеріалами заявки на    50      60
           винахід (корисну модель) після
           публікації відомостей про цю заявку чи
           про видачу патенту

11600      За проведення кваліфікаційної             200     495
           експертизи заявки на винахід, формула
           якого має один незалежний пункт

           додатково за кожний незалежний пункт      150     370
           формули винаходу понад один

11601      За проведення кваліфікаційної
           експертизи заявки на винахід:

           до якої додано звіт про міжнародний      70 відсотків
           пошук або пошук міжнародного типу,         розміру,
           складений російською чи англійською     встановленого
           мовою Міжнародним пошуковим органом     згідно з кодом
           згідно з Договором про патентну             11600
           кооперацію, чи звіт про європейський
           пошук, складений англійською мовою, та
           його переклад українською мовою, якщо
           звіт складений іншою мовою

           до якої додано звіт про інформаційний    50 відсотків
           пошук, складений закладом експертизи       розміру,
           не раніше ніж за місяць до дати подання встановленого
           цієї заявки                             згідно з кодом
                                                       11600

           Примітка. Ця позиція (за кодом 11601)
           поширюється лише на незалежні пункти
           формули винаходу, щодо яких складено
           відповідний звіт про пошук

11700      За подання клопотання про продовження      20      25
           строку подання заяви про проведення
           кваліфікаційної експертизи заявки на
           винахід та документа про сплату збору
           за проведення цієї експертизи на кожний
           повний чи неповний місяць

11800      За подання клопотання про поновлення       10      50
           строку подання заяви про проведення
           кваліфікаційної експертизи заявки на
           винахід та документа про сплату збору
           за проведення цієї експертизи за кожний
           повний чи неповний місяць між днем
           закінчення зазначеного строку та днем
           подання клопотання

11900      За подання клопотання про продовження       5      25
           строку надання відповіді на попередній
           висновок закладу експертизи за заявкою
           на винахід (корисну модель) на кожний
           повний чи неповний місяць

12000      За подання клопотання про поновлення       40      50
           строку надання відповіді на попередній
           висновок закладу експертизи за заявкою
           на винахід (корисну модель) за кожний
           повний чи неповний місяць між днем
           закінчення зазначеного строку та днем
           подання клопотання

12100      За подання заяви про перетворення          40      50
           заявки на видачу деклараційного патенту
           на винахід (корисну модель) на заявку
           на видачу патенту на винахід або про
           перетворення заявки на видачу патенту
           на заявку на видачу деклараційного
           патенту на корисну модель

           Примітка. Подання цієї заяви не впливає
           на обов'язок у разі необхідності
           сплатити збір за кодом 11600

12200      За подання до Апеляційної палати           50     250
           заперечення проти рішення за заявкою на
           винахід (корисну модель)

12300      За подання клопотання про продовження       5      25
           строку розгляду Апеляційною палатою
           заперечення проти рішення за заявкою на
           винахід (корисну модель) на кожний
           повний чи неповний місяць

12400      За публікації про видачу патенту           30      35
           (деклараційного патенту) на винахід чи
           деклараційного патенту на корисну
           модель

           додатково за кожний аркуш понад 15          2       2
           належно оформлених аркушів опису,
           креслень, формули винаходу (корисної
           моделі) і реферату (сумарно),
           що містяться у заявці

12500      За подання клопотання про продовження       5      25
           строку надходження документа про сплату
           державного мита за видачу патенту
           (деклараційного патенту) на винахід чи
           деклараційного патенту на корисну
           модель на кожний повний чи неповний
           місяць

12600      За подання клопотання про продовження       5      25
           строку надходження документа про сплату
           збору за публікації про видачу патенту
           (деклараційного патенту) на винахід чи
           деклараційного патенту на корисну
           модель на кожний повний чи неповний
           місяць

12700      За подання клопотання про поновлення       10      50
           строку надходження документа про сплату
           державного мита за видачу патенту
           (деклараційного патенту) на винахід чи
           деклараційного патенту на корисну
           модель за кожний повний чи неповний
           місяць між днем закінчення зазначеного
           строку та днем подання клопотання

12800      За подання клопотання про поновлення       40      50
           строку надходження документа про сплату
           збору за публікації про видачу патенту
           (деклараційного патенту) на винахід чи
           деклараційного патенту на корисну
           модель за кожний повний чи неповний
           місяць між днем закінчення зазначеного
           строку та днем подання клопотання

12900      За подання клопотання про надання          70      80
           виписки з відповідного реєстру щодо
           відомостей про певний патент
           (деклараційний патент) на винахід чи
           деклараційний патент на корисну модель

13000      За внесення до Державного реєстру          50     120
           патентів і деклараційних патентів на
           винаходи, Державного реєстру
           деклараційних патентів на корисні
           моделі, Державного реєстру патентів і
           деклараційних патентів на секретні
           винаходи, Державного реєстру
           деклараційних патентів на секретні
           корисні моделі змін щодо патенту
           (деклараційного патенту) на винахід чи
           деклараційного патенту на корисну
           модель за ініціативою власника патенту

13100      За видачу дубліката патенту на винахід     70      80
           (корисну модель)

13200      За подання заяви про проведення           у розмірі,
           кваліфікаційної експертизи заявки, за   встановленому
           якою видано деклараційний патент на         згідно
           винахід, з метою перетворення цього     з кодом 11600
           патенту в патент на винахід

13300      За опублікування відомостей про видачу     40      50
           ліцензії на використання винаходу
           (корисної моделі) чи будь-якої
           кількості винаходів (корисних моделей),
           зазначених у патенті

13400      За опублікування змін до опублікованих     40      50
           відомостей про видачу ліцензії на
           використання винаходу (корисної моделі)
           чи будь-якої кількості винаходів
           (корисних моделей), зазначених у
           патенті

13500      За опублікування відомостей про            70      80
           передачу права власності на винахід
           (корисну модель) чи будь-якої кількості
           винаходів (корисних моделей),
           зазначених у патенті

13600      За подання клопотання про проведення      у розмірі,
           експертизи запатентованого винаходу на  встановленому
           відповідність умовам                        згідно
           патентоспроможності з метою визнання    з кодом 11600
           деклараційного патенту недійсним

13700      За подання клопотання про проведення      140     165
           експертизи запатентованої корисної
           моделі на відповідність умовам
           патентоспроможності з метою визнання
           деклараційного патенту недійсним

13800      Річний збір за підтримання чинності
           патенту (деклараційного патенту) на
           винахід за кожний рік дії патенту
           починаючи від дати подання заявки:

13801      перший                                     15      50

13802      другий                                     15      50

13803      третій                                     20      60

13804      четвертий                                  20      60

13805      п'ятий                                     20      60

13806      шостий                                     35     120

13807      сьомий                                     35     120

13808      восьмий                                    35     120

13809      дев'ятий                                   65     310

13810      десятий                                    65     310

13811      одинадцятий                                65     310

13812      дванадцятий                                65     310

13813      тринадцятий                                65     310

13814      чотирнадцятий                              65     310

13815      п'ятнадцятий                              110     550

13816      шістнадцятий                              110     550

13817      сімнадцятий                               110     550

13818      вісімнадцятий                             110     550

13819      дев'ятнадцятий                            110     550

13820      двадцятий                                 110     550

13821      двадцять перший                           110     550

13822      двадцять другий                           110     550

13823      двадцять третій                           110     550

13824      двадцять четвертий                        110     550

13825      двадцять п'ятий                           110     550

           Примітки: 1. Цей збір у разі подання     50 відсотків
           для офіційної публікації заяви про         розміру,
           готовність надання будь-якій особі      встановленого
           дозволу на використання запатентованого     згідно
           винаходу                                   з кодами
                                                    13801-13825

           2. Цей збір у разі його сплати протягом 150 відсотків
           дванадцяти місяців після закінчення        розміру,
           встановленого законом строку            встановленого
                                                       згідно
                                                      з кодами
                                                    13801-13825

13900      Річний збір за підтримання чинності
           деклараційного патенту на корисну
           модель за кожний рік дії патенту
           починаючи від дати подання заявки:

13901      перший                                     20      25

13902      другий                                     20      25

13903      третій                                     30      50

13904      четвертий                                  30      50

13905      п'ятий                                     40     100

13906      шостий                                     40     100

13907      сьомий                                     50     150

13908      восьмий                                    50     150

13909      дев'ятий                                   60     185

13910      десятий                                    60     185

           Примітки: 1. Цей збір у разі подання      50 відсотків
           для офіційної публікації заяви про          розміру,
           готовність надання будь-якій особі       встановленого
           дозволу на використання корисної моделі згідно з кодами
                                                     13901-13910

           2. Цей збір у разі сплати його протягом  150 відсотків
           дванадцяти місяців після закінчення         розміру,
           встановленого законом строку             встановленого
                                                   згідно з кодами
                                                     13901-13910

14000      За подання клопотання про продовження      20      25
           строку дії патенту на винахід, об'єктом
           якого є лікарський засіб, засіб захисту
           тварин, засіб захисту рослин тощо,
           використання якого потребує дозволу
           відповідного компетентного органу

14100      За подання клопотання про надіслання       40      -
           повідомлення щодо можливості
           патентування винаходу (корисної моделі)
           в іноземних державах раніше зазначеного
           у законі строку

14200      За пересилання міжнародної заявки         255     185
           згідно з правилом 14 Інструкції до
           Договору про патентну кооперацію
           ( 895_001 )

14300      За підготовку і пересилання                85      60
           пріоритетного документа обсягом
           не більше 30 аркушів згідно з правилом
К архиву новостей >>>

Новости
Как правильно подать заявку на регистрацию авторского права на служебное произведение? Какие документы необходимы для этого? Давайте разбираться вместе!
Подробнее

Правове регулювання авторського права на аудіовізуальні твори в Сполучених Штатах Америки є одним із найпрогресивніших у світі, враховуючи стрімкий розвиток аудіовізуальної індустрії в США.

Подробнее
Зареєструвати свої авторські права чи отримати дозвіл на використання прав іншої особи?
Подробнее
Як оприлюднити свій контент у мережі так, щоб він залишився Вашим, і можна було відстояти права?!
Подробнее

Розкрутка сайту без порушень Закону – що потрібно знати власнику?

Подробнее
Архив новостей

Статьи
Сайты стали обыденностью нашей жизни. Погода, новости и гороскопы - все там! Интернет вместе с огромным количеством сайтов навсегда вошел в нашу жизнь. Авторы пишут, создают интересное содержание - контент. А интересный контент - воруют. Нагло и бессовестно. Что делать автору или владельцу контента?...
Читать
Архив статей

Агентство Украинские торговые марки
(c) Яна Кондратюк, 2008-2023
Контактный телефон
    copyright telefon      copyright telegram      copyright viber.svg
отправить письмоinfo@tm.ua
Условия использования этого сайта Политика конфиденциальности Заявление об отказе от ответственности