copyright.ua
    copyright telefon      copyright telegram      copyright viber.svg
Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуаль
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        04.05.2005  N 273

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      27 травня 2005 р.
                                      за N 588/10868           Про затвердження форм документів щодо питань
               видачі контрольних марок імпортерам,
             експортерам та відтворювачам примірників
           аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,
          комп'ютерних програм, баз даних та інструкцій
               по здійсненню державного контролю за
                дотриманням законодавства у сфері
                    інтелектуальної власності


     Відповідно до Закону України "Про розповсюдження  примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм,
баз  даних"  ( 1587-14 )  та  на   виконання   постанови  Кабінету
Міністрів України від 24 березня 2004 р. N 369 ( 369-2004-п ) "Про
внесення змін  до  деяких  постанов  Кабінету  Міністрів  України"
Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити такі:
     форму заяви про одержання контрольних марок;
     форму переліку   назв   примірників  аудіовізуальних  творів,
фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;
     форму рішення про видачу контрольних марок;
     форму рішення про відмову у видачі контрольних марок;
     Інструкцію з   оформлення   матеріалів  перевірок  додержання
суб'єктами господарювання законодавства  у  сфері  інтелектуальної
власності;
     Інструкцію з  оформлення   матеріалів   про   адміністративні
правопорушення ( z0589-05 ), що додаються.

     2. Державному  департаменту  інтелектуальної власності подати
цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

     3. Визнати таким,  що втратив  чинність,  наказ  Міністерства
освіти  і науки України від 2 березня 2001 року N 101 ( z0275-01 )
"Про затвердження Порядку продажу (видачі) контрольних  марок  для
маркування   примірників   аудіовізуальних  творів  та  фонограм",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 березня  2001  р.
за N 275/5466.

     4. Державному    департаменту    інтелектуальної    власності
забезпечити видачу контрольних марок  імпортерам,  експортерам  та
відтворювачам   примірників   аудіовізуальних   творів,  фонограм,
відеограм, комп'ютерних програм, баз даних.

     5. Надати  право  Державному   департаменту   інтелектуальної
власності  залучати  на  договірних  засадах до видачі контрольних
марок державне підприємство "Інтелзахист"  Міністерства  освіти  і
науки України, що належить до сфери управління Міністерства освіти
і науки України і входить до державної  системи  правової  охорони
інтелектуальної власності.

     6. Контроль  за  виконанням  цього  наказу покласти на Голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Міністр                                            C.М.Ніколаєнко


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства освіти
                                      і науки України
                                      04.05.2005  N 273

Форма

                                      Державний департамент
                                      інтелектуальної власності
                                      Міністерства освіти
                                      і науки України


                         ЗАЯВА N _______
                 про одержання контрольних марок


                                      Дата звернення _____________
     Заявник _____________________________________________________
          (для юридичних осіб - повне найменування, код за ЄДРПОУ,
_________________________________________________________________
    для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, серія,
_________________________________________________________________
   номер паспорта, коли та ким виданий, ідентифікаційний номер)
_________________________________________________________________

     Місцезнаходження заявника   -   юридичної   особи  або  місце
проживання заявника - фізичної особи
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
     Телефон ___________________

     Кількість примірників   аудіовізуальних   творів,   фонограм,
відеограм,  комп'ютерних програм,  баз даних, право на відтворення
та розповсюдження яких передано заявнику за договорами ___________
_________________________________________________________________
                      (цифрами та літерами)

     Кількість контрольних    марок,   необхідних   заявнику   для
маркування   примірників   аудіовізуальних    творів,    фонограм,
відеограм, комп'ютерних програм, баз даних:
     серії "А" ___________________________________________________
                      (цифрами та літерами)
     серії "В" ___________________________________________________
                      (цифрами та літерами)
     серії "К" ___________________________________________________
                      (цифрами та літерами)

     Посадова особа заявника - юридичної особи
_________________________________________________________________
              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________________

__________________
     (підпис)
М. П.

     Заявник - фізична особа або його уповноважений представник
_________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта,
_________________________________________________________________
                       коли та ким виданий)

__________________
     (підпис)

     Примітка. Заява  та  додані  до   неї   документи   подаються
посадовою  особою  заявника  -  юридичної  особи  або  заявником -
фізичною   особою   чи   його   уповноваженим   представником    з
пред'явленням документів, що посвідчують особу та її повноваження.

Начальник управління контролю за
дотриманням законодавства в сфері
інтелектуальної власності
ДДІВ МОН України                                    С.Г.Нікулеско


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства освіти
                                      і науки України
                                      04.05.2005  N 273

Форма


                             ПЕРЕЛІК
             назв примірників аудіовізуальних творів,
       фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних
             (до заяви N ______ від ________________
                 на одержання контрольних марок)


------------------------------------------------------------------
|N  |Кіль-|Серія |Назви       |Назви творів,|Автори|Вико- |Вироб-|
|з/п|кість|кон-  |примірників |зафіксованих |(прі- |навці |ники  |
|   |при- |троль-|аудіовізу-  |на примір-   |звище,|(пріз-|фоно- |
|   |мір- |них   |альних      |никах        |ім'я, |вище, |грам, |
|   |ників|марок |творів,     |аудіовізу-   |мовою |ім'я, |відео-|
|   |     |      |фонограм,   |альних       |оригі-|мовою |грам  |
|   |     |      |відеограм,  |творів,      |налу) |оригі-|      |
|   |     |      |комп'ютерних|фонограм,    |      |налу) |      |
|   |     |      |програм, баз|відеограм,   |      |      |      |
|   |     |      |даних       |комп'ютерних |      |      |      |
|   |     |      |            |програм, баз |      |      |      |
|   |     |      |            |даних (мовою |      |      |      |
|   |     |      |            |оригіналу    |      |      |      |
|   |     |      |            |твору)       |      |      |      |
|---+-----+------+------------+-------------+------+------+------|
|1  |2    |3     |4           |5            |6     |7     |8     |
|---+-----+------+------------+-------------+------+------+------|
|   |     |      |            |             |      |      |      |
|---+-----+------+------------+-------------+------+------+------|
|   |     |      |            |             |      |      |      |
------------------------------------------------------------------

     Посадова особа заявника - юридичної особи ___________________
                                                    (підпис)
                                               М. П .
_________________________________________________________________
              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

     Заявник - фізична особа або  його  уповноважений  представник
__________________
     (підпис)
_________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта,
_________________________________________________________________
                       коли та ким виданий)

     Примітки:
     1. Перелік назв примірників аудіовізуальних творів, фонограм,
відеограм,  комп'ютерних програм, баз даних (далі - Перелік) разом
із   копіями   документів,   зазначених   в   абзацах  восьмому  -
одинадцятому пункту 14 Порядку  виробництва,  зберігання,  видачі,
контрольних   марок   та  маркування  примірників  аудіовізуальних
творів,  фонограм,  відеограм,  комп'ютерних програм,  баз  даних,
затвердженого постановою    Кабінету    Міністрів    України   від
13 жовтня 2000 р.  N 1555 (у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 24 березня 2004 р.  N 369, прошиваються, нумеруються і
скріплюються печаткою  та  підписом  посадової  особи  заявника  -
юридичної  особи  чи  її  уповноваженого представника або підписом
заявника - фізичної особи чи її уповноваженого представника.
     2. Перелік  подається  у  паперовій та електронній формах (на
дискеті).  Текст Переліку повинен бути підготовлений,  у редакторі
WORD, формат RTF або DOC, з використанням одного із шрифтів: Times
New Roman, Arial Cyr, розмір не менше 12.

Начальник Управління контролю за
дотриманням законодавства в сфері
інтелектуальної власності
ДДІВ МОН України                                    С.Г.Нікулеско


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства освіти
                                      і науки України
                                      04.05.2005  N 273

Форма

                                      "ЗАТВЕРДЖЕНО"
                                      Заступник Голови Державного
                                      департаменту інтелектуальної
                                      власності
                                      _________________
                                          (підпис)
                                      М. П.
                                      ____________________________
                                           (прізвище, ініціали)


                             РІШЕННЯ
                   про видачу контрольних марок


     до заяви N ______________ від ______________________
     Реєстраційний N _________ від ______________________
                                  (дата занесення до Єдиного
                                  реєстру одержувачів
                                  контрольних марок)

     Одержувач ___________________________________________________
          (для юридичних осіб - повне найменування, код за ЄДРПОУ,
_________________________________________________________________
        для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові
_________________________________________________________________
         одержувача, серія та номер паспорта, коли та ким
_________________________________________________________________
                 виданий, ідентифікаційний номер)

     Місцезнаходження одержувача   -  юридичної  особи  або  місце
проживання одержувача - фізичної особи ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

     Кількість контрольних  марок,  які  одержувач   отримав   для
маркування    примірників    аудіовізуальних   творів,   фонограм,
відеограм, комп'ютерних програм, баз даних:
     серії "А" ___________________________________________________
                      (цифрами та літерами)
     серії "В" ___________________________________________________
                      (цифрами та літерами)
     серії "К" ___________________________________________________
                      (цифрами та літерами)

------------------------------------------------------------------
|N з/п  |Назви примірників |Кількість   |Серія     |Номери       |
|       |аудіовізуальних   |контрольних |          |контрольних  |
|       |творів, фонограм, |марок       |          |марок (з N - |
|       |відеограм,        |            |          |по N)        |
|       |комп'ютерних      |            |          |             |
|       |програм, баз даних|            |          |             |
|-------+------------------+------------+----------+-------------|
|1      |2                 |3           |4         |5            |
|-------+------------------+------------+----------+-------------|
|       |                  |            |          |             |
------------------------------------------------------------------

     Усього найменувань:
     Рішення та подані разом із заявою про  одержання  контрольних
марок оригінали документів отримав
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи заявника -
юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер
паспорта, коли та ким виданий заявника - фізичної особи чи його
уповноваженого представника)

________________________________
        (підпис, дата)

     Контрольні марки отримав
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи заявника -
юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер
паспорта, коли та ким виданий заявника - фізичної особи чи його
уповноваженого представника)

________________________________
        (підпис, дата)

     Проект рішення про видачу контрольних марок підготовлено:
_________________________________________________________________
      (посада, прізвище, ініціали працівника, який перевірив
_________________________________________________________________
        подані для одержання контрольних марок документи)
__________________
     (підпис)

     Керівник структурного підрозділу органу, що підготував проект
рішення про видачу контрольних марок
_________________________________________________________________
                       (прізвище, ініціали)
__________________
     (підпис)

     ПОГОДЖЕНО:

     Керівник (заступник) органу, що підготував проект рішення про
видачу контрольних марок
_________________________________________________________________
                       (прізвище, ініціали)
__________________
     (підпис)

Начальник Управління контролю за
дотриманням законодавства в сфері
інтелектуальної власності
ДДІВ МОН України                                    С.Г.Нікулеско


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства освіти
                                      і науки України
                                      04.05.2005  N 273

Форма

                                      "ЗАТВЕРДЖЕНО"
                                      Заступник Голови Державного
                                      департаменту інтелектуальної
                                      власності
                                      _________________
                                          (підпис)
                                      М. П.
                                      ____________________________
                                           (прізвище, ініціали)


                             РІШЕННЯ
              про відмову у видачі контрольних марок


               до заяви N ____ від _______________

_________________________________________________________________
            (для юридичних осіб - повне найменування,
_________________________________________________________________
   для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові заявника)

     відмовлено у видачі контрольних марок у зв'язку з ___________
_________________________________________________________________
                        (причини відмови)
_________________________________________________________________

     Рішення та  подані  разом  із заявою на одержання контрольних
марок  оригінали   документів   отримав,   з   причинами   відмови
ознайомлений
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи заявника -
юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові заявника -
фізичної особи чи його уповноваженого представника)

________________________________
         (підпис, дата)

     Проект рішення   про   відмову  у  видачі  контрольних  марок
підготовлено:
_________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали працівника, який перевірив подані
для одержання контрольних марок документи)

__________________
     (підпис)

     Керівник структурного підрозділу органу, що підготував проект
рішення про відмову у видачі контрольних марок
___________________________________________________ _____________
                (прізвище, ініціали)                   (підпис)

     ПОГОДЖЕНО:

     Керівник (заступник  керівника) органу,  що підготував проект
рішення про відмову у видачі контрольних марок
___________________________________________________ _____________
                (прізвище, ініціали)                   (підпис)

Начальник Управління контролю за
дотриманням законодавства в сфері
інтелектуальної власності
ДДІВ МОН України                                    С.Г.Нікулеско


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства освіти і
                                      науки України
                                      04.05.2005 N 273

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      27 травня 2005
                                      за N 588/10868                            ІНСТРУКЦІЯ
           з оформлення матеріалів перевірок додержання
             суб'єктами господарювання законодавства
                у сфері інтелектуальної власності


                      1. Загальні положення

     1.1. Ця  Інструкція  розроблена  відповідно  до вимог чинного
законодавства України і  застосовується  державним  інспектором  з
питань  інтелектуальної  власності  (далі  -  державний інспектор)
Державного  департаменту  інтелектуальної  власності  Міністерства
освіти  і  науки  України  (далі - Держдепартамент) для оформлення
матеріалів   перевірок   додержання   суб'єктами    господарювання
законодавства у сфері інтелектуальної власності.

                         2. Акт перевірки

     2.1. За  результатами  перевірки незалежно від того,  чи були
виявлені   правопорушення,   державний   інспектор   складає   акт
перевірки.

     2.2. Акт  перевірки  складається  з двох частин:  вступної та
описової.
     2.2.1. Вступна  частина  акта  перевірки повинна містити такі
відомості:
     - дату   та   номер  акта  перевірки  (дату  підписання  акта
державним інспектором);
     - місце проведення перевірки;
     - повне    найменування    суб'єкта    господарювання,     що
перевіряється;
     - прізвище,  ім'я,  по  батькові  державного  інспектора,  що
проводив перевірку;
     - підставу  для  перевірки  (посилання  на   затверджений   в
установленому порядку план перевірок,  яким передбачено проведення
зазначеної перевірки в разі, якщо перевірка планова);
     - дату  початку  та  закінчення перевірки (при цьому початком
перевірки  є  момент  пред'явлення  керівнику  або  іншій   особі,
уповноваженій діяти від імені суб'єкта господарювання, посвідчення
державного  інспектора,  а  датою  закінчення  перевірки  є   дата
підписання  акта перевірки державним інспектором та усіма особами,
які брали участь у проведенні перевірки);
     - прізвище,  ім'я,  по батькові та посаду керівника або іншої
особи,  уповноваженої діяти від імені суб'єкта  господарювання,  а
також інших осіб, які брали участь у перевірці.
     2.2.2. Описова  частина  акта   перевірки   повинна   містити
лаконічний   і  систематизований  виклад  виявлених  у  результаті
перевірки    фактів,    пов'язаних    з    діяльністю    суб'єктів
господарювання, а також відповідати таким вимогам:
     - за кожним відображеним в акті  перевірки  фактом  необхідно
чітко  викласти  його  зміст.  По  змозі зазначити документ(и) або
матеріали,  що підтверджують факт порушення, та додати його(їх) до
акта  перевірки,  при  цьому  в  акті перевірки робиться запис про
вилучення документів або матеріалів.
     Якщо через  громіздкість  матеріалів або інші причини вони не
можуть  бути  додані  до  акта  перевірки,  державним  інспектором
складається довідка довільної форми, що містить докладний опис цих
предметів  та  інформацію   про   їх   місцезнаходження.   Довідка
підписується керівником або іншою особою,  уповноваженою діяти від
імені суб'єкта господарювання, та додається до акта перевірки.
     Не допускаються  включення  до  акта  перевірки  різного роду
висновків,  пропозицій  та  непідтверджених  даних,   суб'єктивних
припущень, які не мають обґрунтованих доказів;
     - у разі виявлення порушення відображені факти  повинні  бути
викладені  в  акті  перевірки об'єктивно,  повно,  з посиланням на
докази,  якими є фактичні  дані,  на  основі  яких  установлюється
наявність  порушення  законодавства,  та на інші обставини, у тому
числі на документи,  письмові пояснення посадових  осіб  та  інших
працівників суб'єкта господарювання,  який перевіряється, письмові
висновки   фахівців,   залучених   державним   інспектором    (при
необхідності)  для  перевірки,  речові докази (документи,  товари,
матеріали  або  інші  речі,   що   є   безпосередніми   предметами
порушення).

     2.3. Акт  перевірки  складається  у двох примірниках згідно з
формою (додаток 1).

     2.4. Акт перевірки повинен бути складений на паперовому носії
українською мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок.

     2.5. Акт  перевірки  підписується  державним  інспектором  та
особами,  що брали участь у перевірці (посадовими особами  органів
контролю,  іншими  особами,  залученими  до перевірки,  керівником
суб'єкта господарювання або іншою особою,  уповноваженою діяти від
імені суб'єкта господарювання).

     2.6.  Після  підписання  акта перевірки перший примірник акта
перевірки (з додатками) залишається  у  державного  інспектора,  а
другий   примірник  (з  копіями  додатків)  передається  керівнику
суб'єкта господарювання або іншій особі,  уповноваженій діяти  від
імені   суб'єкта  господарювання.  На  останній  сторінці  першого
примірника акта перевірки робиться запис про одержання  примірника
акта  перевірки  (із  зазначенням  кількості додатків) за підписом
особи,  яка одержала акт перевірки, а також зазначається дата його
одержання.  При  відмові  особи  від підпису,  державний інспектор
робить  про  це  відповідний  запис  на  першому  примірнику  акта
перевірки  та протягом трьох днів з дня перевірки пересилає другий
примірник   акта   перевірки   (з   копіями   додатків)   суб'єкту
господарювання  рекомендованим листом з поштовим повідомленням про
одержання.  У цьому випадку до першого примірника акта  перевірки,
що   залишається   в  державного  інспектора,  повинні  додаватися
документи,  що  підтверджують  факт  поштового   відправлення   та
одержання акта адресатом.

     2.7. Складені  акти перевірок не пізніше наступного дня після
їх складання реєструються державним інспектором у  журналі  обліку
актів   перевірок   (додаток   2),  сторінки  якого  повинні  бути
пронумеровані,  прошнуровані  та  скріплені  печаткою   загального
відділу    Державного   департаменту   інтелектуальної   власності
Міністерства освіти і науки України.
     Зазначений журнал    оформляється   та   ведеться   державним
інспектором.
     Копії актів   перевірок   щокварталу   до   5  числа  місяця,
наступного за звітним періодом,  передаються державним інспектором
до Держдепартаменту.

Начальник Управління контролю за
дотриманням законодавства в сфері
інтелектуальної власності
ДДІВ МОН України                                    С.Г.Нікулеско


                                      Додаток 1
                                      до пункту 2.3 Інструкції
                                      з оформлення матеріалів
                                      перевірок додержання
                                      суб'єктами господарювання
                                      законодавства у сфері
                                      інтелектуальної власності


                          АКТ ПЕРЕВІРКИ


"___"______________ 200___ року                        N ________

     Керуючись Законом  України  "Про  авторське  право  і суміжні
права"  та  Положенням  про   державного   інспектора   з   питань
інтелектуальної   власності,   затвердженим   постановою  Кабінету
Міністрів України  від   17.05.2002   N   674,   мною,   державним
інспектором з питань інтелектуальної власності
________________________________________________________________,
                             (П.І.Б.)
     за участю
_________________________________________________________________
    (П.І.Б., посада інших учасників перевірки - посадових осіб
_________________________________________________________________
   органів контролю, суб'єктів авторських і / або суміжних прав
_________________________________________________________________
    або їх представників, інших осіб, залучених до перевірки)
_________________________________________________________________
________________________________________________________________,

     у присутності
_________________________________________________________________
                      (П.І.Б., посада особи,
_________________________________________________________________
      уповноваженої діяти від імені суб'єкта господарювання)

     з "___"____________ 200__ р.  до "___"_____________ 200__  р.
проведено    перевірку    дотримання    законодавства    у   сфері
інтелектуальної власності суб'єктом господарювання
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
           (повне найменування суб'єкта господарювання)

     місцезнаходження:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________,

     Підстава для   перевірки   -   посилання  на  затверджений  в
установленому порядку план перевірок,  яким передбачено проведення
зазначеної перевірки (у разі проведення планової перевірки):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

     У результаті перевірки ВСТАНОВЛЕНО:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

     Акт перевірки складено у двох примірниках.

     Державний інспектор
з питань інтелектуальної власності: ______________________________
                                     (підпис, прізвище, ініціали)

     Інші учасники перевірки
(у разі участі):                    ______________________________
                                     (підпис, прізвище, ініціали)
                                    ______________________________
                                    ______________________________
                                    ______________________________

     З актом перевірки ознайомлений, один примірник отримав:
_________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали особи, уповноваженої діяти від імені
суб'єкта господарювання, у присутності якої проведено перевірку)

Начальник Управління контролю за
дотриманням законодавства в сфері
інтелектуальної власності
ДДІВ МОН України                                    С.Г.Нікулеско


                                      Додаток 2
                                      до пункту 2.7 Інструкції
                                      з оформлення матеріалів
                                      перевірок додержання
                                      суб'єктами господарювання
                                      законодавства у сфері
                                      інтелектуальної власності


                              ЖУРНАЛ
                      обліку актів перевірок


------------------------------------------------------------------
|N   |Дата      |Дата      |Суб'єкт          |Результати|Примітка|
|з/п |реєстрації|проведення|господарювання,  |перевірки |        |
|    |та номер  |перевірки |який             |          |        |
|    |акта      |          |перевірявся      |          |        |
|    |перевірки |          |(повне           |          |        |
|    |          |          |найменування,    |          |        |
|    |          |          |сфера            |          |        |
|    |          |          |діяльності,      |          |        |
|    |          |          |місцезнаходження)|          |        |
|----+----------+----------+-----------------+----------+--------|
|1   |2         |3         |4                |5         |6       |
------------------------------------------------------------------

Начальник Управління контролю за
дотриманням законодавства в сфері
інтелектуальної власності
ДДІВ МОН України                                    С.Г.Нікулеско
К архиву новостей >>>

Новости
Как правильно подать заявку на регистрацию авторского права на служебное произведение? Какие документы необходимы для этого? Давайте разбираться вместе!
Подробнее

Правове регулювання авторського права на аудіовізуальні твори в Сполучених Штатах Америки є одним із найпрогресивніших у світі, враховуючи стрімкий розвиток аудіовізуальної індустрії в США.

Подробнее
Зареєструвати свої авторські права чи отримати дозвіл на використання прав іншої особи?
Подробнее
Як оприлюднити свій контент у мережі так, щоб він залишився Вашим, і можна було відстояти права?!
Подробнее

Розкрутка сайту без порушень Закону – що потрібно знати власнику?

Подробнее
Архив новостей

Статьи
Сайты стали обыденностью нашей жизни. Погода, новости и гороскопы - все там! Интернет вместе с огромным количеством сайтов навсегда вошел в нашу жизнь. Авторы пишут, создают интересное содержание - контент. А интересный контент - воруют. Нагло и бессовестно. Что делать автору или владельцу контента?...
Читать
Архив статей

Агентство Украинские торговые марки
(c) Яна Кондратюк, 2008-2023
Контактный телефон
    copyright telefon      copyright telegram      copyright viber.svg
отправить письмоinfo@tm.ua
Условия использования этого сайта Политика конфиденциальности Заявление об отказе от ответственности