copyright.ua
    copyright telefon      copyright telegram      copyright viber.svg
ДЕЖКОМСТАТ: Про затвердження форм первинної облікової документації з обліку об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисни
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        10.08.2004  N 469

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      27 серпня 2004 р.
                                      за N 1054/9653            Про затвердження форм первинної облікової
       документації з обліку об'єктів права інтелектуальної
       власності (винаходів, корисних моделей, промислових
          зразків, компонувань (топографій) інтегральних
          мікросхем і раціоналізаторських пропозицій) та
                  Інструкції щодо їх заповнення


     Відповідно до  статті  14  Закону   України   "Про   державну
статистику" та у зв'язку зі змінами в законодавстві з
питань інтелектуальної власності Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити:

     1.1. Форми первинної облікової документації з обліку об'єктів
права інтелектуальної власності і ввести їх у  дію  з  моменту  їх
затвердження:
Форма N ІВ-1 Журнал  реєстрації  патенту на   винахід,   корисні
              моделі, промислові зразки, компонування (топографії)
              інтегральних  мікросхем,   що   подані   в   Україні
              (додається);
Форма N ІВ-2 Журнал  реєстрації  заявок  на   винаходи,   корисні
              моделі, промислові зразки, компонування (топографії)
              інтегральних мікросхем, що  подані  до  компетентних
              органів іноземних держав (додається);
Форма N ІВ-3 Журнал  реєстрації  використаних винаходів, корисних
              моделей,     промислових     зразків,    компонувань
              (топографій) інтегральних мікросхем (додається);
Форма N ІВ-4 Журнал   реєстрації  раціоналізаторських  пропозицій
              (додається);
Форма N ІВ-5 Заява про раціоналізаторську пропозицію (додається);
Форма N ІВ-6 Акт  про  використання об'єкта права інтелектуальної
              власності (додається).

     1.2. Інструкцію  щодо  заповнення  форм  первинної  облікової
документації з обліку  об'єктів  права  інтелектуальної  власності
(винаходів,  корисних  моделей,  промислових зразків,  компонувань
(топографій)   інтегральних   мікросхем   і    раціоналізаторських
пропозицій).

     2. Департаменту  статистики  послуг (Калачова І.В.) визначити
необхідний       тираж,       підготувати        і        передати
Адміністративно-господарському                        департаменту
(Сенкевич-Давидець Н.М.) для виготовлення оригінали  бланків  форм
первинної облікової документації та Інструкції щодо їх заповнення,
затверджені в пункті 1 цього наказу.

     3. Департаменту  фінансового  забезпечення,   бухгалтерського
обліку   та   звітності   (Воскресенська   Л.О.)   забезпечити   в
установленому  порядку розрахунки за виготовлення зразків бланків,
затверджених  у  пункті  1  цього наказу, форм первинної облікової
документації та Інструкції щодо їх заповнення.

     4. Адміністративно-господарському                департаменту
(Сенкевич-Давидець   Н.М.)   забезпечити  контроль  за  своєчасним
виготовленням  та  доставкою  зразків   бланків   форм   первинної
облікової  документації та Інструкції щодо їх заповнення на адресу
Головних  управлінь  статистики  в  Автономній  Республіці   Крим,
областях, м.  Києві та Управління статистики в м.  Севастополі,  а
також відповідним міністерствам та  іншим  центральним  виконавчим
органам.

     5. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України
від 24.03.95 N 79 ( z0090-95  )  "Про  затвердження  типових  форм
первинного   обліку  об'єктів  промислової  власності  (винаходів,
корисних  моделей,   промислових   зразків),   раціоналізаторських
пропозицій",   зареєстрований   в   Міністерстві  юстиції  України
27.03.95 за N 90/626.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Власенко Н.С.

Голова Комітету                                     О.Г.Осауленко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного департаменту
інтелектуальної власності України                     М.В.Паладій


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Держкомстату України
                                      10.08.2004  N 469

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      27 серпня 2004 р.
                                      за N 1054/9653                            ІНСТРУКЦІЯ
             щодо заповнення форм первинної облікової
       документації з обліку об'єктів права інтелектуальної
       власності (винаходів, корисних моделей, промислових
          зразків, компонувань (топографій) інтегральних
           мікросхем і раціоналізаторських пропозицій)


                      1. Загальні вказівки

          Перелік форм первинної облікової документації
        з обліку об'єктів права інтелектуальної власності

Форма N ІВ-1 Журнал  реєстрації  заявок  на   винаходи,   корисні
              моделі, промислові зразки, компонування (топографії)
              інтегральних мікросхем, що подані в Україні;
Форма N ІВ-2 Журнал  реєстрації  заявок  на   винаходи,   корисні
              моделі, промислові зразки, компонування (топографії)
              інтегральних  мікросхем,  що  подані до компетентних
              органів іноземних держав;
Форма N ІВ-3 Журнал реєстрації використаних  винаходів,  корисних
              моделей,    промислових      зразків,    компонувань
              (топографій) інтегральних мікросхем;
Форма N ІВ-4 Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій;
Форма N ІВ-5 Заява про раціоналізаторську пропозицію;
Форма N ІВ-6 Акт  про  використання об'єкта права інтелектуальної
              власності.

          2. Порядок заповнення форм первинної облікової
               документації з обліку об'єктів права
          інтелектуальної власності (винаходів, корисних
            моделей, промислових зразків, компонувань
               (топографій) інтегральних мікросхем)

            Форма N ІВ-1. Журнал реєстрації заявок на
           винаходи, корисні моделі, промислові зразки,
        компонування (топографії) інтегральних мікросхем,
             що подані в Україні (далі форма N ІВ-1)

     Форма N ІВ-1 призначена для реєстрації заявок на  створені  в
організації  (на  підприємстві, в установі тощо) винаходи, корисні
моделі,  промислові зразки,  компонування  інтегральних  мікросхем
(далі  -  компонування ІМС),  що подані до Державного департаменту
інтелектуальної власності України.
     Нумерація заявок  здійснюється  в   порядку   зростання.   За
необхідності ведеться окремий журнал щодо кожного з об'єктів права
інтелектуальної власності.
     Реєстрація здійснюється на день надходження до  підрозділу  з
питань  інтелектуальної  власності або іншого підрозділу,  на який
покладено  виконання  цих  функцій,  відповідних  матеріалів,   що
ідентифікують  об'єкт  права  інтелектуальної  власності.  Ця дата
проставляється в графі  2.  У  цій  саме  графі  вказується  назва
винаходу,  корисної  моделі,  промислового зразка або компонування
ІМС.
     У графі  3  вказуються  прізвище,   ім'я   та   по   батькові
винахідників  або  авторів промислового зразка,  компонування ІМС,
їхнє місце проживання.
     Договір між роботодавцем і винахідником (автором промислового
зразка,   компонування   ІМС)   (за  наявності),  реквізити  якого
наводяться у  графі  4,  реєструється  у  відповідному  підрозділі
підприємства (юридичному тощо).
     У графах    5-8    відображається   листування   за   заявкою
(інформаційні реквізити документа). При цьому зазначається коротка
назва документа (заявка, повідомлення, лист тощо).
     У графі  5  указуються  вихідний  номер  та дата відправлення
заявки  до  Державного  департаменту   інтелектуальної   власності
України.  У  графі  6  наводиться  назва  відправлених  документів
(заявка,  клопотання тощо).  У графі 7 указуються вхідний номер та
дата    одержання    інформації    з    Державного    департаменту
інтелектуальної власності України.  У графі 8  зазначається  назва
отриманих документів.
     У графі  9  проставляються  сума  збору за відповідну дію,  у
графі 10 -  номер  платіжного  доручення  або  квитанції  та  дата
перерахування збору.
     Реєстрація заявок,  поданих до компетентних органів іноземних
держав,  ведеться  в  окремому  журналі  (форма  N   ІВ-2   Журнал
реєстрації заявок на винаходи,  корисні моделі, промислові зразки,
компонування (топографії) інтегральних  мікросхем,  що  подані  до
компетентних органів іноземних держав).

           Форма N ІВ-3. Журнал реєстрації використаних
             винаходів, корисних моделей, промислових
          зразків, компонувань (топографій) інтегральних
                  мікросхем (далі форма N ІВ-3)

     Форма N ІВ-3 призначена для  реєстрації  винаходів,  корисних
моделей,  промислових  зразків,  компонувань ІМС,  використаних на
підприємстві, включаючи ті, право на використання яких передано за
ліцензією.
     Реєстрації підлягають     об'єкти    права    інтелектуальної
власності,  використані  у  власному   виробництві   за   власними
патентами  та  свідоцтвами,  за  придбаними  ліцензіями,  а  також
винаходи  і  промислові   зразки,   використані   за   авторськими
свідоцтвами та свідоцтвами СРСР.
     Нумерація використаних    об'єктів    права   інтелектуальної
власності  здійснюється  у  порядку  зростання.  При  необхідності
ведеться   окремий   журнал   щодо   кожного   з   об'єктів  права
інтелектуальної власності.
     У графі 2 наводяться повна назва охоронного документа та його
номер (патент  України на винахід N ...,  авторське свідоцтво СРСР
N ... тощо).
     У графі 3  вказується  назва  об'єкта  права  інтелектуальної
власності.
     У разі,  якщо  застосовується  об'єкт  права  інтелектуальної
власності,  дозвіл на використання якого  одержано  за  ліцензією,
ліцензійним   договором,   або   використовується   об'єкт   права
інтелектуальної  власності,   на   який   набуті   майнові   права
інтелектуальної  власності  на  підставі  договору  про  передання
виключних майнових прав  інтелектуальної  власності,  до  графи  4
вносяться  відповідні  дані.  У графі 5 наводяться дані про видані
ліцензії,  укладені ліцензійні договори  про  надання  дозволу  на
використання об'єктів права інтелектуальної власності або договори
про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. У
графах  4,  5  проставляються  дата  та номер державної реєстрації
договору про передання  виключних  майнових  прав  інтелектуальної
власності,  дата  одержання  (видачі) ліцензії або дата підписання
ліцензійного договору.
     У графі 6  указується  дата  початку  використання  винаходу,
корисної моделі,  промислового  зразка,  компонування  ІМС  (форма
N ІВ-6).
     Винахід, що стосується пристрою,  речовини,  штамму, культури
клітин,  корисна  модель,  промисловий  зразок та компонування ІМС
визнаються  використаними  з  дати  початку  їх   застосування   у
продукції, що виготовляється.
     Винахід, що  стосується  способу,  визнається  використаним з
дати його застосування у виробничому (технологічному) процесі.
     Винахід, корисна модель,  промисловий зразок, топографія ІМС,
які   визнані   придатними   для  промислової  експлуатації  після
експериментальної  перевірки,  визнаються  використаними  з   дати
передачі зразка (партії, серії), способу в експлуатацію.
     У разі,  якщо використовується винахід або промисловий зразок
за авторським свідоцтвом СРСР  або  свідоцтвом  СРСР,  у  графі  7
зазначаються  дата  відправлення автору (авторам) повідомлення про
використання  винаходу  або  промислового  зразка   та   реквізити
укладеного  з  автором  договору  про  виплату винагороди (дата та
номер реєстрації у відповідному підрозділі підприємства).
     У графі 9  проставляється  дохід  від  реалізації  продукції,
виготовленої   із   застосуванням  об'єкта  права  інтелектуальної
власності.

                  Форма N ІВ-4. Журнал реєстрації
                  раціоналізаторських пропозицій

     Форма призначена  для  реєстрації заяв про раціоналізаторські
пропозиції,  а  також реєстрації використаних  раціоналізаторських
пропозицій.
     Нумерація здійснюється у порядку зростання.
     Реєстрація здійснюється   в   день   надходження   заяви  про
раціоналізаторську пропозицію підрозділом з питань інтелектуальної
власності  або  іншим  підрозділом,  на  який  покладено виконання
відповідних функцій. Ця дата вказується у графі 2.
     Дата початку використання (гр. 7) указується згідно  з формою
N ІВ-6 або іншим рівнозначним документом.

                          Форма N ІВ-5.
             Заява про раціоналізаторську пропозицію

     Заява про  раціоналізаторську  пропозицію  подається письмово
підприємству, діяльності якого стосується пропозиція.
     Рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською  або  про
її  відхилення  повинно  бути  прийняте  в  місячний  строк  з дня
надходження заяви про раціоналізаторську пропозицію.
     Порядок розгляду заяви про раціоналізаторську  пропозицію,  а
також прийняття щодо неї рішення встановлюється підприємством.

Заступник Директора
департаменту статистики послуг -
начальник управління статистики
соціальних послуг                                   Самченко І.М.


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Держкомстату України
                                      10.08.2004  N 469
  _______________________
       організація
     ________________
     ідентифікаційний
     код ЄДРПОУ


       Форма N ІВ-1. Журнал реєстрації заявок на винаходи,
         корисні моделі, промислові зразки, компонування
               (топографії) інтегральних мікросхем,
                       що подані в Україні


------------------------------------------------------------------
| N |Назва  |Прізви-|Рекві- | Листування за      |Збори за  |При-|
|з/п|винахо-|ще,    |зити   | заявкою            |дії з     |міт-|
|   |ду, ко-|ім'я та|догово-|                    |охорони   |ка  |
|   |рисної |по     |ру між |                    |прав на   |    |
|   |моделі,|батько-|робото-|                    |об'єкти   |    |
|   |промис-|ві ви- |давцем |                    |права     |    |
|   |лового |нахід- |і вина-|                    |інтелек-  |    |
|   |зразка,|ників  |хідни- |                    |туальної  |    |
|   |компо- |(авто- |ком    |                    |власності |    |
|   |нування|рів    |(авто- |--------------------+----------|    |
|   |ІМС;   |промис-|ром    |да- |наз-|дата,|наз-|су- |рек- |    |
|   |дата   |лового |промис-|та, |ва  |вхід-|ва  |ма, |візи-|    |
|   |надход-|зразка,|лового |ви- |до- |ний  |до- |грн.|ти   |    |
|   |ження  |компо- |зразка,|хід-|ку- |номер|ку- |    |доку-|    |
|   |відпо- |нування|компо- |ний |мен-|     |мен-|    |мента|    |
|   |відних |ІМС)   |нування|но- |та  |     |та  |    |про  |    |
|   |матері-|       |ІМС)   |мер |    |     |    |    |спла-|    |
|   |алів   |       |       |    |    |     |    |    |ту   |    |
|   |       |       |       |    |    |     |    |    |збору|    |
|---+-------+-------+-------+----+----+-----+----+----+-----+----|
| 1 |   2   |   3   |   4   | 5  | 6  |  7  | 8  | 9  | 10  | 11 |
------------------------------------------------------------------


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Держкомстату України
                                      10.08.2004  N 469
  _______________________
       організація
     ________________
     ідентифікаційний
     код ЄДРПОУ


       Форма N ІВ-2. Журнал реєстрації заявок на винаходи,
         корисні моделі, промислові зразки, компонування
        (топографії) інтегральних мікросхем, що подані до
              компетентних органів іноземних держав


------------------------------------------------------------------
| N |Номер   |Назва  | Листування за      |Мито (збори) за  |При-|
|з/п|та дата |винахо-| заявкою            |дії з охорони    |міт-|
|   |подання |ду,    |--------------------|прав на об'єкти  |ка  |
|   |заявки в|корис- |да- |наз-|дата,|наз-|права            |    |
|   |Україні |ної    |та, |ва  |вхід-|ва  |інтелектуальної  |    |
|   |(вказати|моделі,|ви- |до- |ний  |до- |власності в      |    |
|   |об'єкт  |промис-|хід-|ку- |номер|ку- |іноземних        |    |
|   |права   |лового |ний |мен-|     |мен-|державах         |    |
|   |інтелек-|зразка |но- |та  |     |та  |-----------------|    |
|   |туальної|або    |мер |    |     |    |су- |реквізити   |    |
|   |власнос-|компо- |    |    |     |    |ма, |документа   |    |
|   |ті)     |нування|    |    |     |    |грн.|про сплату  |    |
|   |        |ІМС    |    |    |     |    |    |мита (збору)|    |
|---+--------+-------+----+----+-----+----+----+------------+----|
| 1 |   2    |  3    | 4  | 5  |  6  | 7  | 8  |     9      | 10 |
------------------------------------------------------------------


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Держкомстату України
                                      10.08.2004  N 469
  _______________________
       організація
     ________________
     ідентифікаційний
     код ЄДРПОУ


           Форма N ІВ-3. Журнал реєстрації використаних
        винаходів, корисних моделей, промислових зразків,
         компонувань (топографій) інтегральних мікросхем


----------------------------------------------------------------------------
| N |Наз-|Назва|Дата |Дата |Дата  |Дата |Дохід від |Надход- |Виплата  |При-|
|з/п|ва і|вина-|реєс-|реєс-|почат-|пові-|викорис-  |ження   |винагоро-|міт-|
|   |но- |ходу,|тра- |тра- |ку    |дом- |тання     |від     |ди       |ка  |
|   |мер |ко-  |ції  |ції  |вико- |лення|об'єкта   |продажу |         |    |
|   |охо-|рис- |та   |та   |рис-  |про  |права     |ліцензії|         |    |
|   |рон-|ної  |реєс-|реєс-|тання |вико-|інтелекту-|        |         |    |
|   |ного|моде-|тра- |тра- |об'єк-|рис- |альної    |        |         |    |
|   |до- |лі,  |цій- |цій- |та    |тання|власності |        |         |    |
|   |ку- |про- |ний  |ний  |права |вина-|----------+--------+---------|    |
|   |мен-|мис- |номер|номер|інте- |ходу,|рік  |су- |рік|су- |су- |но- |    |
|   |та  |лово-|дого-|дого-|лекту-|про- |одер-|ма, |   |ма, |ма, |мер |    |
|   |    |го   |вору,|вору,|альної|мис- |жання|грн.|   |грн.|грн.|і   |    |
|   |    |зраз-|на   |на   |влас- |лово-|     |    |   |    |    |дата|    |
|   |    |ка,  |під- |під- |ності |го   |     |    |   |    |    |до- |    |
|   |    |ком- |ставі|ставі|      |зраз-|     |    |   |    |    |ку- |    |
|   |    |пону-|якого|якого|      |ка;  |     |    |   |    |    |мен-|    |
|   |    |вання|набу-|пере-|      |рек- |     |    |   |    |    |та  |    |
|   |    |ІМС  |ті   |дані |      |візи-|     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |вик- |вик- |      |ти   |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |лючні|лючні|      |дого-|     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |май- |май- |      |вору |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |нові |нові |      |про  |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |права|права|      |вип- |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |інте-|інте-|      |лату |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |лек- |лек- |      |вина-|     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |ту-  |ту-  |      |горо-|     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |аль- |аль- |      |ди   |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |ної  |ної  |      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |влас-|влас-|      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |нос- |нос- |      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |ті,  |ті,  |      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |та   |та   |      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |осо- |осо- |      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |ба,  |ба,  |      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |яка  |якій |      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |пере-|пере-|      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |дала |дані |      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |ці   |ці   |      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |пра- |пра- |      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |ва;  |ва;  |      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |дата |дата |      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |одер-|вида-|      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |жання|чі   |      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |лі-  |лі-  |      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |цен- |цен- |      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |зії, |зії, |      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |дата |дата |      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |під- |під- |      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |пи-  |пи-  |      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |сання|сання|      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |лі-  |лі-  |      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |цен- |цен- |      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |зій- |зій- |      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |ного |ного |      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |дого-|дого-|      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |вору,|вору,|      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |лі-  |лі-  |      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |цен- |цен- |      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|   |    |     |зіар |зіат |      |     |     |    |   |    |    |    |    |
|---+----+-----+-----+-----+------+-----+-----+----+---+----+----+----+----|
| 1 | 2  |  3  |  4  |  5  |  6   |  7  |  8  | 9  |10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
----------------------------------------------------------------------------


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Держкомстату України
                                      10.08.2004  N 469
  _______________________
       організація
     ________________
     ідентифікаційний
     код ЄДРПОУ


                          Форма N ІВ-4.
         Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій


------------------------------------------------------------------
|Но- |Дата|Пріз- |Міс-|Наз-|Дата  |Дата    |Дохід |Виплата  |При-|
|мер |по- |вище, |це  |ва  |прий- |початку |від   |винагоро-|міт-|
|про-|дан-|ім'я  |ро- |про-|няття |викорис-|вико- |ди       |ка  |
|по- |ня  |та по |боти|по- |рішен-|тання   |рис-  |---------|    |
|зи- |про-|бать- |або |зи- |ня про|раціона-|тання |но- |су- |    |
|ції |по- |кові  |про-|ції |виз-  |лізатор-|раціо-|мер |ма, |    |
|    |зи- |автора|жи- |    |нання |ської   |налі- |і   |грн.|    |
|    |ції |(спів-|ван |    |пропо-|пропози-|затор-|дата|    |    |
|    |    |авто- |ня  |    |зиції |ції (за |ської |до- |    |    |
|    |    |рів)  |    |    |раціо-|актом)  |пропо-|ку- |    |    |
|    |    |      |    |    |налі- |        |зиції,|мен-|    |    |
|    |    |      |    |    |затор-|        |грн.  |та  |    |    |
|    |    |      |    |    |ською |        |      |    |    |    |
|----+----+------+----+----+------+--------+------+----+----+----|
| 1  | 2  |  3   | 4  | 5  |  6   |   7    |  8   | 9  | 10 | 11 |
------------------------------------------------------------------


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Держкомстату України
                                      10.08.2004  N 469


                                      Форма N ІВ-5


Керівнику ________________________________________________________
                           найменування юридичної особи

Зареєстровано
за N ________________                   "___" _____________200_ р.

------------------------------------------------------------------
|  N  | Прізвище, ім'я, по батькові |      Місце роботи або      |
| з/п |    автора (співавторів)     |          проживання        |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
|  1  |             2               |              3             |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
|     |                             |                            |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
|     |                             |                            |
------------------------------------------------------------------


                              ЗАЯВА
                про раціоналізаторську пропозицію

Прошу (просимо) розглянути пропозицію під назвою _________________
__________________________________________________________________

і визнати її раціоналізаторською

                         ОПИС ПРОПОЗИЦІЇ

Пропоную(ємо)  конструкцію  виробу,  змінити  конструкцію  виробу,
технологію  виробництва,  застосовувану  техніку, склад матеріалу,
організаційне рішення, інше, а саме ______________________________
                                        (непотрібне закреслити)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Додаткові відомості про пропозицію _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Додаються: а) графічні матеріали (ескізи, креслення, схеми,
              графіки тощо) на ___аркушах;
           б) техніко-економічні розрахунки, обгрунтування і т.ін.
              на ___ аркушах;
           в) інші матеріали на ___ аркушах;
           Усього на ___ аркушах.

"___" ________________ 200__ р.    Автор (співавтори) ___________
                                                        (підписи)

                     ВИСНОВОК ЩОДО ПРОПОЗИЦІЇ

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

"__" ________ 200_ р.  ________  ________  _________________
                         посада    підпис       прізвище

              РІШЕННЯ, ЯКЕ ПРИЙНЯТЕ ЩОДО ПРОПОЗИЦІЇ

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

"___" ____________ 200_ р.   Керівник організації ______________
                                                       підпис

           ЗМІНИ НОРМАТИВНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

------------------------------------------------------------------
| Найменування |      N       | Дата  |    Посада і     | Підпис |
|  документа   | повідомлення | зміни |  найменування   |        |
|              |              |       |    відділу      |        |
|--------------+--------------+-------+-----------------+--------|
|              |              |       |                 |        |
|--------------+--------------+-------+-----------------+--------|
|              |              |       |                 |        |
|--------------+--------------+-------+-----------------+--------|
|              |              |       |                 |        |
|--------------+--------------+-------+-----------------+--------|
|              |              |       |                 |        |
|--------------+--------------+-------+-----------------+--------|
|              |              |       |                 |        |
------------------------------------------------------------------

Свідоцтво про раціоналізаторську пропозицію одержав(ли)

"___" ___________ 200__ р.  Автор (співавтори) __________________
                                                     підписи


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Держкомстату України
             &
К архиву новостей >>>

Новости
Как правильно подать заявку на регистрацию авторского права на служебное произведение? Какие документы необходимы для этого? Давайте разбираться вместе!
Подробнее

Правове регулювання авторського права на аудіовізуальні твори в Сполучених Штатах Америки є одним із найпрогресивніших у світі, враховуючи стрімкий розвиток аудіовізуальної індустрії в США.

Подробнее
Зареєструвати свої авторські права чи отримати дозвіл на використання прав іншої особи?
Подробнее
Як оприлюднити свій контент у мережі так, щоб він залишився Вашим, і можна було відстояти права?!
Подробнее

Розкрутка сайту без порушень Закону – що потрібно знати власнику?

Подробнее
Архив новостей

Статьи
Сайты стали обыденностью нашей жизни. Погода, новости и гороскопы - все там! Интернет вместе с огромным количеством сайтов навсегда вошел в нашу жизнь. Авторы пишут, создают интересное содержание - контент. А интересный контент - воруют. Нагло и бессовестно. Что делать автору или владельцу контента?...
Читать
Архив статей

Агентство Украинские торговые марки
(c) Яна Кондратюк, 2008-2023
Контактный телефон
    copyright telefon      copyright telegram      copyright viber.svg
отправить письмоinfo@tm.ua
Условия использования этого сайта Политика конфиденциальности Заявление об отказе от ответственности