copyright.ua
    copyright telefon      copyright telegram      copyright viber.svg
Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

N 260 від 18.04.2002                 Зареєстровано в Міністерстві
     м. Київ                          юстиції України
                                      29 квітня 2002 р.
                                      за N 406/6694      Про затвердження Правил складання, подання та розгляду
     заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми


     Відповідно до Закону України "Про охорону прав на  топографії
інтегральних мікросхем" ( 621/97-вр ) Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  Правила складання,  подання та розгляду заявки
на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми (далі - Правила),
що додаються.

     2. Державному  департаменту  інтелектуальної власності подати
ці Правила до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

     3. Державному    департаменту    інтелектуальної    власності
опублікувати   ці   Правила   в  офіційному  бюлетені  "Промислова
власність".

     4. Визнати  таким,  що  втратив  чинність,  наказ  Державного
патентного  відомства  України "Про затвердження Правил складання,
подання і розгляду заявки на  реєстрацію  топографії  інтегральної
мікросхеми"   від   18  червня  1998  року  N  51  (  z0420-98  ),
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 3 липня 1998 року за
N 420/2860.

     5. Контроль за виконанням цього  наказу  покласти  на  голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Міністр                                         В.Г.Кремень

                                      Затверджено
                                      Наказ Міністерства
                                      освіти і науки України
                                      18.04.2002 N 260

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      29 квітня 2002 р.
                                      за N 406/6694


                             Правила
       складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію
                топографії інтегральної мікросхеми

                      1. Загальні положення

     1.1. Ці Правила, розроблені відповідно до Закону України "Про
охорону прав  на  топографії інтегральних мікросхем" ( 621/97-вр )
(далі  -   Закон)   та   Положення   про   Державний   департамент
інтелектуальної   власності,   затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 20 червня 2000 р.  N  997  (  >997-2000-п  ),
визначають  вимоги  до  документів заявки на реєстрацію топографії
інтегральної  мікросхеми,   встановлюють   порядок   розгляду   та
проведення експертизи заявки на реєстрацію топографії інтегральної
мікросхеми.

     1.2. Визначення термінів та скорочень
     ІМС - інтегральна мікросхема;
     топографія ІМС - топографія інтегральної мікросхеми;
     заявка -  сукупність  документів,  необхідних  для реєстрації
топографії ІМС та видачі свідоцтва;
     заявник -  особа,  яка подала заявку на реєстрацію топографії
ІМС;
     дата першого   використання   топографії  ІМС  -  дата,  коли
використання   топографії   ІМС    стало    відомим    у    галузі
мікроелектроніки;
     роботодавець - особа,  яка  найняла  працівника  за  трудовим
договором (контрактом);
     представник - представник у справах інтелектуальної власності
(патентний повірений) або інша довірена особа;
     ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності;
     Держдепартамент -   Державний   департамент   інтелектуальної
власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України;
     Укрпатент -   Державне   підприємство  "Український  інститут
промислової власності"  Міністерства  освіти  і  науки  України  -
уповноважений   державний   заклад   для   розгляду  і  проведення
експертизи заявок;
     Положення -  Положення  про  порядок  сплати  зборів  за дії,
пов'язані з охороною прав на  об'єкти  інтелектуальної  власності,
затверджене  постановою  Кабінету  Міністрів України від 22 травня
2001 року N 543 ( 543-2001-п ).

     1.3. Реєстрація   є   обов'язковою  умовою  охорони  прав  на
топографію ІМС.

     1.4. Право  на подання заявки має автор(и),  роботодавець або
їх правонаступник(и).

     1.5. За  подання  заявки  сплачується  збір   відповідно   до
Положення ( 543-2001-п ).

     1.6. За  дорученням  заявника  заявка  може бути подана через
представника.  Якщо заявка подається  через  представника,  то  до
заявки   додається  довіреність,  оформлена  з  дотриманням  вимог
чинного законодавства,  або її копія.  Якщо заявником  є  іноземна
особа, то заявка подається тільки через патентного повіреного.
     Довіреність може стосуватись  однієї  або  декількох  заявок,
якщо про це зазначено в довіреності.
     У довіреності зазначаються:
     повне ім'я особи, якій вона видана;
     повне ім'я або найменування особи, яка видає довіреність;
     обсяг повноважень,  які надаються особі,  на ім'я якої видано
довіреність;
     дата її вчинення, без якої довіреність уважається недійсною.
     Довіреність підписується  особою,   яка   її   видала.   Якщо
довіреність видається від імені юридичної особи України, то підпис
особи,  що має на це повноваження,  скріплюється печаткою.  Підпис
складається  з  повного  найменування  посади особи,  яка підписує
довіреність, особистого підпису, ініціалів, прізвища.
     Строк дії довіреності не може перевищувати трьох років.  Якщо
строк  дії  довіреності  не  зазначений,  то  вона  зберігає  силу
протягом одного року від дати її вчинення.
     Форма і строк дії довіреності,  виданої поза межами  України,
визначаються за законом країни, де була видана довіреність.
     Якщо довіреність викладена не українською мовою,  то  до  неї
додають переклад на українську мову.
     У разі зміни представника  або  припинення  його  повноважень
заявник має повідомити про це Укрпатент.

     2. Вимоги до заявки та документів, що додаються до неї

     2.1. Загальні вимоги до заявки та документів, що додаються до
неї
     2.1.1. Заявка та документи,  що додаються до неї, складаються
українською мовою.
     2.1.2. Заявка повинна стосуватися однієї топографії ІМС.
     2.1.3. Заявка на реєстрацію  топографії  базового  матричного
кристала  може  містити  матеріали,  що  стосуються  як топографії
самого базового матричного кристала,  так і  топографій  ІМС,  які
виготовляють на його основі.
     2.1.4. Заявка  та  документи,  що  додаються  до  неї,   крім
реферату,  подаються  в одному примірнику.  Реферат подають у двох
примірниках.

     2.2. Склад заявки
     2.2.1. Заявка повинна містити:
     заяву про реєстрацію топографії ІМС;
     матеріали, що ідентифікують топографію ІМС.
     2.2.1.1. Заява про реєстрацію  топографії  ІМС  подається  за
встановленою формою згідно з додатком 1 до цих Правил.
     2.2.1.2. Розділи  "Дата  подання  заявки"  та  "Реєстраційний
номер  заявки"  призначені  для відміток Укрпатенту і заявником не
заповнюються.
     Усі інші розділи заяви заповнюються заявником. Якщо за браком
місця необхідні відомості не  можуть  бути  повністю  розміщені  у
відповідних  розділах,  то  їх  подають  на  додатковому аркуші із
зазначенням у відповідному  розділі  заяви  -  "див.  на  окремому
аркуші".
     2.2.1.3. У розділі "Заявник(и)" для фізичної особи - заявника
зазначаються повне ім'я,  місце проживання;  для юридичної особи -
заявника  зазначаються  найменування  (відповідно  до  установчого
документа), місцезнаходження.
     Якщо заявником є іноземна юридична особа, що заснована згідно
із законодавством територіальної  одиниці  у  складі  держави,  то
зазначається найменування такої територіальної одиниці.
     Повне ім'я  фізичної  особи   -   іноземного   заявника   або
найменування     юридичної    особи    -    іноземного    заявника
транслітерується  літерами  української  абетки.  Поряд  у  дужках
зазначені дані наводяться мовою оригіналу.
     Якщо заявників два і більше,  то в цьому  розділі  може  бути
зазначено, на адресу котрого з них належить надіслати свідоцтво.
     Місце проживання або місцезнаходження національного  заявника
має бути наведено повністю у такій послідовності:
     ім'я, по батькові та прізвище - для фізичних осіб;
     найменування підприємства,   організації,   установи   -  для
юридичних осіб;
     вулиця, номер будинку, квартири;
     населений пункт, номер відділення зв'язку;
     район, область;
     поштовий індекс.
     Місце проживання  або  місцезнаходження  іноземного  заявника
наводиться з повнотою і послідовністю, зазначеною заявником. Назви
вулиць,  майданів тощо, а також символи, що застосовуються поряд з
номерами,  транслітеруються літерами української абетки.  Поряд  у
дужках зазначені дані наводяться мовою оригіналу.
     Для заявників   -   юридичних   осіб   України   зазначається
ідентифікаційний код  відповідно  до  Єдиного  державного  реєстру
підприємств та організацій України ( 118-96-п ) (ЄДРПОУ).
     Для іноземних заявників зазначається  двобуквений код держави
згідно із стандартом ВОІВ ST.3.
     2.2.1.4. У розділі "Підстави щодо виникнення права на подання
заявки та одержання свідоцтва на топографію ІМС,  якщо заявник (и)
не  є  автором  (ами)"  заявник ставить позначку "Х" у відповідній
клітинці.
     2.2.1.5. У   розділі   "Повне  ім'я  та  реєстраційний  номер
представника у справах інтелектуальної власності  або  повне  ім'я
іншої  довіреної  особи"  наводяться дані щодо представника,  якщо
заявка подається через нього.
     2.2.1.6. У  четвертому  розділі  наводиться повна і скорочена
назва  інтегральної  мікросхеми   стандартним   шрифтом   великими
літерами.
     2.2.1.7. У п'ятому  розділі  наводиться  альтернативна  назва
топографії ІМС.
     2.2.1.8. У   шостому   розділі   наводяться   відомості   про
найближчий аналог топографії ІМС.
     2.2.1.9. У сьомому розділі наводяться відомості про  дату  та
місце  першого  використання топографії ІМС (число,  місяць,  рік,
країну, де вперше використовувалася топографія ІМС).
     2.2.1.10. У   восьмому   розділі   наводяться  відомості  про
топографії ІМС,  права на які охороняються та які були використані
при створенні топографії ІМС, що заявляється.
     2.2.1.11. У дев'ятому розділі наводяться повне ім'я автора та
його місце проживання.  Якщо авторів більше ніж один, то відомості
про інших авторів наводяться на додатковому аркуші.
     2.2.1.12. Розділ    "Перелік    документів,   що   додаються"
заповнюється за допомогою позначок "X" у відповідних клітинках  із
зазначенням кількості аркушів документів, що додаються.
     2.2.1.13. У  розділі  "Адреса  для  листування"  зазначаються
повна адреса на території України, за якою буде вестись листування
із заявником,  у тому числі іноземним, повне ім'я або найменування
адресата.

     2.3. Підпис заявника
     2.3.1. Заява  підписується  заявником.   Якщо   заявником   є
юридична   особа,   то   заяву   підписує  особа,  що  має  на  це
повноваження.  Підпис складається з  повного  найменування  посади
особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища
і скріплюється печаткою.  У цій графі  також  проставляється  дата
підпису.
     2.3.2. Якщо  заявник  доручив  ведення   справ   за   заявкою
представнику, то він може ставити свій підпис замість заявника.
     2.3.3. Якщо  будь-які  відомості  наводять   на   додатковому
аркуші, то його треба підписати в такому самому порядку.

     2.4. Документи, що додаються до заявки
     2.4.1. Для   ідентифікації    топографії    ІМС,    яка    не
використовувалася до дати подання заявки,  до заяви додається один
примірник комплекту матеріалів,  що дають вичерпну інформацію щодо
топографії  ІМС,  та  реферат.  Такі  матеріали  мають відображати
кожний шар топографії (фотошаблони, збірне топографічне креслення,
пошарові   топографічні   креслення,   фотографії   кожного   шару
топографії, зафіксованої в ІМС).
     2.4.2. Реферат має містити:
     назву ІМС, що виконується за заявленою топографією;
     повне ім'я або найменування заявника;
     галузь застосування, призначення або функції ІМС;
     вид технології, що використовується для виготовлення ІМС.
     Середній обсяг тексту реферату - від 50 до 150 слів.
     2.4.3. Для      ідентифікації     топографії     ІМС,     яка
використовувалася  до  дати  подання  заявки,  разом  із   заявкою
подаються,  додатково  до  зазначених  у  пункті  2.2.1 цих Правил
документів,  чотири  зразки   ІМС,   виготовленої   за   заявленою
топографією,  в  тому  вигляді,  в  якому ІМС була виготовлена,  а
реферат  має  додатково  містити  відомості   про   дату   першого
використання та основні технічні характеристики такої ІМС.
     2.4.4. Заявка   на    реєстрацію    топографії    ІМС,    яка
використовувалася   до  дати  подання  заявки,  повинна  додатково
містити  документ,  що  підтверджує  дату   першого   використання
топографії ІМС.
     2.4.5. Документ  про  сплату   збору   за   подання   заявки,
сплаченого відповідно до Положення ( 543-2001-п ), подається разом
із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки.
     Якщо заявник  має пільгу щодо сплати збору за подання заявки,
то до неї додається копія документа,  що підтверджує право на таку
пільгу.

     2.5. Оформлення заявки
     2.5.1. Документи заявки мають бути оформлені таким чином, щоб
їх можна було зберігати тривалий час і безпосередньо репродукувати
у потрібній кількості копій.
     2.5.2. Документи  заявки  друкують  на  аркушах білого паперу
форматом 210 мм х 297 мм.  Кожний документ починають  на  окремому
аркуші,  при  цьому другий і наступний аркуші нумерують арабськими
цифрами.
     Кожний аркуш  використовують лише з одного боку з розміщенням
рядків паралельно меншому боку аркуша.
     Усі аркуші  текстових  документів  заявки  повинні  мати такі
мінімальні розміри полів:  ліве - 25 мм,  верхнє, праве та нижнє -
20 мм.
     2.5.3. Усі документи друкують шрифтом чорного кольору через 2
інтервали  або  через  1,5  інтервали  при  комп'ютерному наборі з
висотою літер не менше ніж 2,1 мм. Текст реферату друкують через 2
інтервали.
     2.5.4. Креслення виконують відповідно до правил креслення, на
щільному,  білому,  гладкому  папері  чорними  чіткими  лініями  і
штрихами, що не витираються, без розтушовування і розмальовування.
     Формат аркушів у складеному вигляді має бути 210 мм х 297 мм.
Аркуші креслень повинні мати такі мінімальні розміри полів: верхнє
і ліве - 25 мм, праве - 15 мм, нижнє - 10 мм.
     Креслення мають  бути  пронумеровані  послідовно   арабськими
цифрами (фіг. 1, фіг. 2 тощо). На кожному аркуші креслень указують
назву ІМС,  що виконується за заявленою топографією, додаючи перед
назвою слово "топографія".
     До збірного   топографічного   креслення   додають    перелік
елементів  топографії  ІМС,  які  на збірному кресленні позначають
арабськими цифрами відповідно до переліку.
     Кожний аркуш  має  бути підписаний заявником згідно з пунктом
2.3 цих Правил.
     2.5.5. Зображення на фотографіях мають бути контрастними.  На
звороті кожної фотографії мають бути зазначені номер фотографії  і
назва  ІМС,  що  виконується за заявленою топографією.  Фотографії
підписуються заявником або його представником згідно з пунктом 2.3
цих Правил.
     2.5.6. На всіх примірниках креслень і  фотографій  вказується
масштаб зображень.
     Зображення топографії  ІМС   виконується   в   масштабі,   що
забезпечує візуальне сприйняття інформації.
     2.5.7. Конфіденційна інформація про будь-який шар  топографії
ІМС  може  бути  включена  до складу матеріалів,  що ідентифікують
топографію ІМС,  у закодованій формі,  а  зображення  відповідного
шару може бути вилучене з матеріалів.

             3. Подання та попередній розгляд заявки
                та документів, що додаються до неї

     3.1. Заявку  подає  до  Держдепартаменту  особа,  яка   бажає
зареєструвати   топографію   ІМС   і   має  на  це  право.  Заявку
безпосередньо  подають  або  надсилають  на   адресу   Укрпатенту,
зазначену у формі заяви.

     3.2. Заявці, що надійшла, надається реєстраційний номер.
     Перевіряється комплектність документів  заявки  та  наявність
документа  про  сплату  збору  за  подання  заявки.  Якщо  збір не
сплачено  протягом  двох  місяців  від  дати  подання  заявки,  то
діловодство за заявкою припиняється,  про що заявнику надсилається
повідомлення.

     3.3. Установлення дати подання заявки
     3.3.1. Датою  подання  заявки  є  дата  отримання Укрпатентом
заявки, що відповідає вимогам  пунктів  4  -  6  статті  9  Закону
( 621/97-вр  ).  Про  встановлення  дати  подання  заявки заявнику
надсилається повідомлення.
     3.3.2. Якщо заявка не відповідає вимогам пунктів 4-6 статті 9
Закону ( 621/97-вр ) або документ  про  сплату  збору  за  подання
заявки не надійшов, то Укрпатент повідомляє про це заявника.
     Для внесення змін до матеріалів заявки надається  три  місяці
від  дати одержання заявником повідомлення Укрпатенту.  Якщо у цей
строк  невідповідність  буде  усунуто,  то  дата  подання   заявки
встановлюється   за   датою   одержання   Укрпатентом  виправлених
матеріалів.  В іншому разі заявка  вважається  неподаною,  про  що
заявнику надсилається повідомлення.

     3.4. Листування щодо експертизи заявки ведеться заявником або
його представником з Укрпатентом за адресою:  вул. Сім'ї Хохлових,
15, м. Київ, 04119. Матеріали, що надсилаються до Укрпатенту після
встановлення дати  подання  заявки,  мають  містити  реєстраційний
номер  заявки.  Матеріали,  що  не  містять  реєстраційного номера
заявки,  повертаються  без  розгляду,  якщо  заявку   не   можливо
ідентифікувати інакше.

                       4. Експертиза заявки

     4.1. Після  встановлення  дати подання заявки та за наявності
документа про сплату державного мита за реєстрацію топографії  ІМС
Укрпатент  у  тримісячний  строк  проводить  експертизу  заявки за
формальними ознаками, під час якої перевіряється:
     належність об'єкта, що заявляється, до об'єктів, зазначених у
пункті 2 статті 4 Закону ( 621/97-вр );
     відповідність матеріалів   заявки  вимогам  статті  9  Закону
( 621/97-вр ) та розділу 2 цих Правил;
     відповідність документа   про   сплату   державного  мита  за
реєстрацію топографії ІМС установленим вимогам.

     4.2. Якщо в результаті  експертизи  встановлено,  що  об'єкт,
який заявляється,  не належить до об'єктів,  зазначених у пункті 2
статті 4 Закону ( 621/97-вр ),  а матеріали заявки та документ про
сплату  державного  мита  відповідають  установленим  вимогам,  то
Держдепартамент   приймає   рішення   про   реєстрацію   заявленої
топографії  ІМС  за встановленою формою,  наведеною у додатку 2 до
цих Правил, яке надсилається заявнику.

     4.3. Якщо  заявка  не  відповідає  вимогам  статті  9  Закону
( 621/97-вр  ),  розділу  2  цих  Правил  або  документ про сплату
державного  мита  -  вимогам,   установленим   Декретом   Кабінету
Міністрів України  від  21  січня  1993  року  "Про державне мито"
( 7-93 ),  то заявнику надсилається  повідомлення  із  зазначенням
невідповідностей.

     4.4. Для внесення змін до  матеріалів  заявки  надається  три
місяці  від  дати  відправлення заявнику повідомлення.  Виправлені
(змінені) матеріали мають надійти  до  Укрпатенту  в  установлений
строк.  Зазначені  матеріали мають бути підписані згідно з пунктом
2.3 цих Правил. У цьому випадку строк проведення експертизи заявки
продовжується   на  три  місяці  від  дати  одержання  Укрпатентом
виправлених (змінених)  матеріалів.  Якщо  протягом  установленого
строку  не  будуть  усунуті  невідповідності та заявник не подасть
мотивованого  клопотання  про  його   продовження,   то   заявнику
надсилається  рішення  про  відмову в реєстрації топографії ІМС за
встановленою формою, наведеною у додатку 3 до цих Правил.
     Установлений для  внесення  змін строк може бути продовжений,
але не більше ніж на шість місяців.

     4.5. Якщо  під  час  проведення  експертизи  встановлено,  що
заявлений  об'єкт  належить  до  об'єктів,  зазначених  у пункті 2
статті 4  Закону  ( 621/97-вр ),  то заявка вважається відхиленою,
про що заявнику надсилається повідомлення.

     4.6. При  відмові  в  реєстрації  топографії  ІМС (відхиленні
заявки) надані заявником матеріали,  що  ідентифікують  топографію
ІМС,  і  зразки  ІМС,  що включають дану топографію,  зберігаються
протягом року від дати винесення рішення про відмову в реєстрації.
Після  цього  строку  зазначені матеріали повертаються заявнику на
його вимогу, а при відсутності такої вимоги вони знищуються.

  5. Унесення виправлень, уточнень та змін до матеріалів заявки

     5.1. За ініціативою заявника під час проведення експертизи до
заявки   можуть  бути  внесені  виправлення  очевидних  помилок  і
уточнення,  що не стосуються суті топографії ІМС. Такі виправлення
та  уточнення  можуть  бути  внесені  до матеріалів заявки до дати
прийняття  рішення  про  реєстрацію  або  рішення  про  відмову  в
реєстрації топографії ІМС.

     5.2. Виправлення очевидних помилок (граматичних, синтаксичних
тощо) і внесення уточнень здійснюються за клопотанням,  підписаним
заявником.

     5.3. У  разі  перегляду  умов  угоди  щодо  складу авторів за
спільним клопотанням осіб,  зазначених у заявці як автори, а також
осіб,  які  фактично  є  авторами заявленої топографії ІМС,  але в
заявці не були зазначені як автори, до заявки вносяться відповідні
зміни.

     5.4. Унесення  змін  до повного імені фізичної особи-заявника
або  найменування  юридичної  особи-заявника  та/або  його   місця
проживання  або  місцезнаходження здійснюється за заявою заявника.
До заяви про внесення  змін  до  повного  імені  або  найменування
заявника додаються документи, що підтверджують правомірність змін.
     Заява про зміну повного  імені  фізичної  особи-заявника  або
найменування  юридичної особи-заявника,  його місця проживання або
місцезнаходження,  адреси для листування може  стосуватись  однієї
або кількох заявок.

     5.5. Заява  про  зміну  заявника  може стосуватись однієї або
кількох заявок, за умови, що заявником та правонаступником за цими
заявками  є  ті  самі  особи.  До  заяви  додається  документ,  що
підтверджує правомірність змін.

Начальник відділу
правового забезпечення                          Н.В.Максимова

                                      Додаток 1
                                      до пункту 2.2.1.1 Правил
                                      складання, подання та
                                      розгляду заявки на
                                      реєстрацію топографії
                                      інтегральної мікросхеми

-------------------------------------------------------------------
|  Дата подання заявки      |          Номер заявки               |
|---------------------------+-------------------------------------|
|        Заява              |МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  |
|про реєстрацію топографії  |Державний департамент                |
|інтегральної мікросхеми в  |інтелектуальної власності Державне   |
|       Україні             |підприємство "Український інститут   |
|                           |промислової власності"               |
|                           |вул. Сім'ї Хохлових, 15, м. Київ,    |
|                           |04119                                |
|-----------------------------------------------------------------|
|Подаючи нижчезазначені документи, прошу (просимо) зареєструвати  |
|зазначену в заявці топографію ІМС на ім'я заявника(ів)           |
|-----------------------------------------------------------------|
|1. Заявник (и):                      |  Код за ЄДРПОУ            |
|                                     | (для українських          |
|                                     |   заявників)              |
|-----------------------------------------------------------------|
|(зазначається повне ім'я або найменування заявника(ів), його     |
|(їх) місце  проживання  або  місцезнаходження та код держави     |
|згідно зі  стандартом  ВОІВ ST.3.  Дані про місце проживання     |
|авторів-заявників наводяться в розділі 9)                        |
|-----------------------------------------------------------------|
|2. Підстави щодо виникнення права на подання заявки й одержання  |
|свідоцтва  на  топографію  ІМС (без  подання документів),  якщо  |
|заявник (и) не є автором (ами):                                  |
|                                                                 |
|--- є документ про передачу прав     --- є документ про право    |
|--- автором (ами) або роботодавцем   --- спадкування             |
|    (ями) правонаступнику (ам)                                   |
|-----------------------------------------------------------------|
|3. Повне ім'я та реєстраційний номер представника у справах      |
|інтелектуальної власності або повне ім'я іншої довіреної особи   |
|-----------------------------------------------------------------|
|4. Назва інтегральної мікросхеми, що виконана за топографією     |
|ІМС, яка заявляється (скорочена та повна)                        |
|-----------------------------------------------------------------|
|5. Альтернативна назва топографії ІМС                            |
|-----------------------------------------------------------------|
|6. Відомості про найближчий аналог топографії ІМС                |
|-----------------------------------------------------------------|
|7. Дата та місце першого використання топографії ІМС             |
|                                                                 |
|___ число _________ місяць _____ рік ___________________ країна  |
|-----------------------------------------------------------------|
|8. Відомості про топографії ІМС, права на які охороняються і які |
|були використані при створенні топографії ІМС, що заявляється    |
|-----------------------------------------------------------------|
|9. Повне ім'я, місце проживання автора                           |
|(якщо авторів більше ніж один, то відомості про інших авторів    |
|наводяться на додатковому аркуші)                                |
|-----------------------------------------------------------------|
|10. Перелік документів, що додаються |Кількість  |Кількість      |
|                                     |арк. (для  |прим.          |
|                                     |фотошабло- |               |
|                                     |нів, шт.)  |               |
|-------------------------------------+-----------+---------------|
|Матеріали, що ідентифікують          |           |               |
|топографію ІМС:                      |           |               |
|                                     |           |               |
|--- комплект одного з наступних      |           |               |
|--- видів матеріалів, включаючи      |           |       1       |
|    специфікацію:                    |-----------+---------------|
|---                                  |           |               |
|--- фотошаблони                      |-----------+---------------|
|---                                  |           |               |
|--- збірне топографічне креслення    |           |               |
|    та/або пошарові топографічні     |           |               |
|    креслення                        |-----------+---------------|
|---                                  |           |               |
|--- фотографії кожного шару          |           |               |
|    топографії ІМС, зафіксованої в   |           |               |
|    ІМС                              |-----------+---------------|
|---                                  |           |               |
|--- зразки інтегральної мікросхеми,  |           |       4       |
|    що містять топографію ІМС        |           |               |
|    у тому вигляді, в якому вона     |           |               |
|    була виготовлена                 |           |               |
|-------------------------------------+-----------+---------------|
|---                                  |           |       2       |
|--- реферат                          |           |               |
|-------------------------------------+-----------+---------------|
|---                                  |           |       1       |
|--- копія документа, що підтверджує  |           |               |
|    дату та місце першого            |           |               |
|    використання топографії ІМС      |           |               |
|-------------------------------------+-----------+---------------|
|---                                  |           |               |
|--- документ про сплату збору за     |           |               |
|    подання заявки                   |           |               |
|-------------------------------------+-----------+---------------|
|---                                  |           |               |
|--- копія документа, що підтверджує  |           |       1       |
|    право на пільгу щодо             |           |               |
|    сплати збору                     |           |               |
|-------------------------------------+-----------+---------------|
|---                                  |           |               |
|--- документ, що підтверджує         |           |               |
|    повноваження представника        |           |               |
|    (довіреність)                    |           |               |
|-----------------------------------------------------------------|
|11. Адреса для листування                                        |
|                                                                 |
|Телефон:              Телеграф:                Факс:             |
|-----------------------------------------------------------------|
|Підпис(и) заявника(ів) _________________________________________ |
|-----------------------------------------------------------------|
|Дата підпису |Якщо заявником є юридична особа, то підпис особи,  |
|             |що має повноваження, із зазначенням посади         |
|М.П.         |скріплюється печаткою.                             |
-------------------------------------------------------------------
_______________
     Примітка. Потрібне позначити значком "Х".

Начальник відділу
правового забезпечення                          Н.В.Максимова

                                      Додаток 2
                                      до пункту 4.2 Правил
                                      складання, подання та
                                      розгляду заявки на
                                      реєстрацію топографії
                                      інтегральної мікросхеми

         ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
      УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

          Україна, 04119, Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15
              тел./факс: приймальня (044) 458-06-11,
                тел. бухгалтерії: (044) 458-06-18
__________________________________________________________________

Висновок, затверджений Державним           Адреса для листування
департаментом інтелектуальної власності,   ______________________
набув статусу рішення про відмову в        ______________________
реєстрації топографії ІМС                  ______________________

                                         Затверджую
                                         Перший заступник голови
                                         Державного департаменту
                                         інтелектуальної власності
                                         _________________________
                                         "__" ____________ 200_ р.

     - На Ваш лист від          N
     - Номер справи заявника
     Стосується заявки N
     /При листуванні просимо посилатися на цей N/

                             Висновок
        про реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми

     Номер заявки
     Дата подання заявки
     Дата першого використання
     Заявник (и)
     Власник (и)
     Представник
     Назва топографії ІМС

     За результатами експертизи заявки  за  формальними  ознаками,
проведеної      відділом__________________________     Укрпатенту,
відповідно до статті 11 Закону "Про  охорону  прав  на  топографії
інтегральних мікросхем" (далі - Закон),  встановлено,  що заявлена
топографія ІМС  відповідає  умовам  надання  правової  охорони,  а
заявка відповідає вимогам статті 9 Закону.
     Обсяг правової охорони визначається зображенням топографії на
матеріальному носії.

Начальник відділу

Виконавець

тел.

Начальник відділу
правового забезпечення                          Н.В.Максимова

                                      Додаток 3
                                      до пункту 4.4 Правил
                                      складання, подання та
                                      розгляду заявки на
                                      реєстрацію топографії
                                      інтегральної мікросхеми

         ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
      УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

          Україна, 04119, Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15
              тел./факс: приймальня (044) 458-06-11,
                тел. бухгалтерії: (044) 458-06-18
______________________________________________
К архиву новостей >>>

Новости
Как правильно подать заявку на регистрацию авторского права на служебное произведение? Какие документы необходимы для этого? Давайте разбираться вместе!
Подробнее

Правове регулювання авторського права на аудіовізуальні твори в Сполучених Штатах Америки є одним із найпрогресивніших у світі, враховуючи стрімкий розвиток аудіовізуальної індустрії в США.

Подробнее
Зареєструвати свої авторські права чи отримати дозвіл на використання прав іншої особи?
Подробнее
Як оприлюднити свій контент у мережі так, щоб він залишився Вашим, і можна було відстояти права?!
Подробнее

Розкрутка сайту без порушень Закону – що потрібно знати власнику?

Подробнее
Архив новостей

Статьи
Сайты стали обыденностью нашей жизни. Погода, новости и гороскопы - все там! Интернет вместе с огромным количеством сайтов навсегда вошел в нашу жизнь. Авторы пишут, создают интересное содержание - контент. А интересный контент - воруют. Нагло и бессовестно. Что делать автору или владельцу контента?...
Читать
Архив статей

Агентство Украинские торговые марки
(c) Яна Кондратюк, 2008-2023
Контактный телефон
    copyright telefon      copyright telegram      copyright viber.svg
отправить письмоinfo@tm.ua
Условия использования этого сайта Политика конфиденциальности Заявление об отказе от ответственности