copyright.ua
    copyright telefon      copyright telegram      copyright viber.svg
Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

N 291 від 12.04.2001                 Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      28 квітня 2001 р.
                                      за N 379/5570    Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів і
            деклараційних патентів України на винаходи


      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                                              освіти і науки
        N 470 ( z0559-01 ) від 20.06.2001
        N 441 ( z0674-02 ) від 01.08.2002 )


     Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи  і
корисні моделі" ( 3687-12 ) Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  Положення  про  Державний  реєстр  патентів  і
деклараційних патентів України на винаходи (далі - Положення),  що
додається.
     2. Державному департаменту інтелектуальної  власності  подати
Положення до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.
     3. Державному    департаменту    інтелектуальної    власності
опублікувати   Положення   в   офіційному   бюлетені   "Промислова
власність".
     4. Визнати  таким,  що  втратив чинність,  наказ Міністерства
освіти і науки України "Про затвердження Положення  про  Державний
реєстр  патентів і деклараційних патентів України на винаходи" від
25 липня  2000  року  N  346  (  z0502-00  ),   зареєстрований   у
Міністерстві юстиції України 15 серпня 2000 р. за N 502/4723.
     5. Контроль за виконанням цього  наказу  покласти  на  голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Міністр                                               В.Г.Кремень

                                             Затверджено
                                       Наказ Міністерства освіти
                                       і науки України
                                       12.04.2001 N 291

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      28 квітня 2001 р.
                                      за N 379/5570


     Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних
                   патентів України на винаходи

                      1. Загальні положення

     1.1. Це Положення,  розроблене відповідно до  Закону  України
"Про охорону  прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) (далі
- Закон),  Постанови Верховної Ради України "Про  введення  в  дію
Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від
23 грудня 1993 р.  N 3769-XII ( 3769-12 ), Положення про Державний
департамент  інтелектуальної  власності,  затвердженого постановою
Кабінету Міністрів  України  від  20  червня  2000  року   N   997
( 997-2000-п   ),   Паризької   конвенції  з  охорони  промислової
власності, підписаної в Парижі 20 березня 1883 року,  яка є чинною
в  Україні  з  25  грудня  1991  року ( 995_123 ) (далі - Паризька
конвенція),  Договору  про  патентну  кооперацію,  підписаного  19
червня 1970  року,  який  є чинним в Україні з 25 грудня 1991 року
( 895_001  ),  визначає  форму  Державного  реєстру   патентів   і
деклараційних патентів України на винаходи,  порядок його ведення,
порядок  видачі  патентів  і  деклараційних  патентів  України  на
винаходи  та  їх  дублікатів,  а також установлює форму зазначених
патентів.
     1.2. Державний  реєстр  патентів  і  деклараційних   патентів
України  на  винаходи  (далі  -  реєстр) - це сукупність офіційних
відомостей щодо державної реєстрації патентів України на  винаходи
(далі  -  патенти)  і  деклараційних  патентів України на винаходи
(далі  -  деклараційні  патенти),  які  постійно  зберігаються  на
електронному   і   паперовому   носіях.  Реєстр  формує  Державний
департамент інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що
діє  у  складі Міністерства освіти і науки України. ( Пункт 1.2 із
змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом МОН N 470 ( z0559-01 ) від

20.06.2001 )
     1.3. Відомості  про видачу патентів (деклараційних патентів),
зміни щодо правового статусу  патентів  (деклараційних  патентів),
про  видачу  дубліката  патенту  (деклараційного  патенту),  зміни
внаслідок виправлення очевидних помилок та відомості,  що занесені
до   реєстру,   Держдепартамент  публікує  в  офіційному  бюлетені
"Промислова  власність"  (далі  -  бюлетень).  Дані про публікацію
зазначених  відомостей  заносяться  до  реєстру.  (  Пункт  1.3 із
змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом МОН N 470 ( z0559-01 ) від

20.06.2001 )
     1.4. Реєстрація  та  дії,  пов'язані  з   веденням   реєстру,
виконуються  за  наявності  документа  про сплату державного мита,
збору відповідно до чинного законодавства.

                        2. Ведення реєстру

     2.1. Реєстрація патенту (деклараційного патенту) здійснюється
на   підставі   рішення   Держдепартаменту   про   видачу  патенту
(деклараційного  патенту)  та  за  наявності  документа про сплату
державного  мита за видачу патенту (деклараційного патенту) шляхом
унесення відповідного запису до реєстру.
     Запис про  реєстрацію  патенту  (деклараційного патенту),  що
вноситься  до  реєстру,  містить  такі  відомості  із  зазначенням
міжнародних цифрових кодів для ідентифікації бібліографічних даних
(ІНІД) відповідно до стандарту BOIB ST.9:
     (10) вид та номер охоронного документа СРСР;
     (11) номер реєстрації,  що є номером патенту  (деклараційного
патенту);
     (16) дату реєстрації патенту (деклараційного патенту);
     (20) дату  подання клопотання про перереєстрацію патенту СРСР
на винахід на патент України на винахід;
     (20) дату  подання  клопотання  про видачу патенту України на
винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР;
     (20) дату  подання  клопотання  про видачу патенту України на
розсекречений винахід;
     (20) номер та дату подання до Держдепартаменту заявки, раніше
поданої в патентне відомство СРСР;
     (21) номер заявки;
     (22) дату подання заявки;
     (23) інші дати;
     (24) дату,  з якої набирають чинності права,  що випливають з
патенту (деклараційного патенту);
     (30) -  дані   щодо  пріоритету згідно з Паризькою конвенцією
(  995_123  );  ( Пункт 2.1 доповнено абзацом згідно з Наказом МОН
N 441 ( z0674-02 ) від 01.08.2002 )
     (31) номер  попередньої  заявки   відповідно   до   Паризької
конвенції ( 995_123 );
     (32) дату подання попередньої заявки відповідно до  Паризької
конвенції ( 995_123 );
     (33) двобуквений код держави - учасниці  Паризької  конвенції
( 995_123 ) чи регіональної організації,  до якої подана попередня
заявка, відповідно до стандарту BOIB ST.3;
     (41) дату  публікації  відомостей  про  прийняту  до розгляду
заявку та номер бюлетеня;
     (46) дату    публікації   відомостей   про   видачу   патенту
(деклараційного патенту) та номер бюлетеня;
     (47) дату   надання   опису   до   патенту   для   загального
ознайомлення шляхом викладки;
     (51) індекс  (індекси)  Міжнародної  патентної   класифікації
( 994_009 );
     (54) назву винаходу;
     (60) вид  та  номер охоронного документа України на секретний
винахід;
     (62) номер   та  дату  подання  попередньої  заявки,  з  якої
виділено заявку, позначену кодом (21);
     (66) номер   (номери)  та  дату  (дати)  подання  попередньої
(попередніх)  заявки  (заявок),  діловодство   за   якою   (якими)
припинено;
     (71) повне ім'я або найменування заявника (заявників);
     (72) повне ім'я винахідника (винахідників);
     (73) повне ім'я або найменування власника (власників) патенту
(деклараційного  патенту),  двобуквений  код держави відповідно до
стандарту BOIB ST.3;
     (74) повне ім'я та реєстраційний номер представника в справах
інтелектуальної власності (патентного повіреного) або  повне  ім'я
іншої довіреної особи;
     (85) дату переходу міжнародної заявки  до  національної  фази
відповідно до Договору про патентну кооперацію ( 895_001 );
     (86) номер  та  дату  подання  міжнародної  заявки,   поданої
відповідно до Договору про патентну кооперацію ( 895_001 );
     (98) адресу та повне ім'я фізичної або найменування юридичної
особи, якій надсилається патент (деклараційний патент), адресу для
листування.
(  Пункт  2.1  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом  МОН N 470
( >z0559-01 ) від 20.06.2001 )
     2.2. У  процесі  ведення реєстру до нього вносяться відомості
щодо:
     видачі патенту  після  проведення  кваліфікаційної експертизи
заявки, за якою було видано деклараційний патент;
     продовження  дії  патенту;  (  Абзац  третій  пункту  2.2  із
змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом МОН N 470 ( z0559-01 ) від

20.06.2001 )
     зміни повного імені фізичної особи - власника (власників) або
найменування  юридичної  особи - власника (власників) і/або адреси
власника (власників) патенту (деклараційного патенту);
     зміни складу     винахідників     або    власників    патенту
(деклараційного патенту);
     зміни адреси для листування;
     зміни назви винаходу;
     зміни стосовно   представника   в   справах   інтелектуальної
власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи;
     передачі права власності на винахід;
     надання ліцензії на використання винаходу;
     змін до  відомостей  про  надання  ліцензії  на  використання
винаходу;
     заяви про  готовність  надання  будь-якій  особі  дозволу  на
використання винаходу;
     відкликання заяви  про  готовність  надання  будь-якій  особі
дозволу на використання винаходу;
     визнання деклараційного патенту таким, що не набрав чинності,
у зв'язку з прийняттям рішення про відмову у видачі патенту  після
проведення кваліфікаційної експертизи заявки;
     визнання патенту (деклараційного патенту) недійсним  повністю
або частково;
     припинення дії патенту (деклараційного патенту);
     припинення дії  деклараційного  патенту  у зв'язку із видачею
патенту після проведення  кваліфікаційної  експертизи  заявки,  за
якою раніше було видано деклараційний патент;
     відмови від патенту  (деклараційного  патенту)  повністю  або
частково;
     зміни обсягу  прав  у  разі  часткової  відмови  від  патенту
(деклараційного патенту);
     видачі дубліката патенту (деклараційного патенту);
     змін унаслідок  виправлення  очевидних  помилок (граматичних,
синтаксичних, інформаційних тощо);
     змін стосовно діловодства з ведення реєстру.
     2.3. Підставою для внесення відомостей до реєстру є:
     рішення Держдепартаменту;
     рішення судових органів;
     клопотання або    заява    власника    (власників)    патенту
(деклараційного патенту).
(  Пункт  2.3  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом МОН N 470
( z0559-01 ) від 20.06.2001 )
     2.4. У  разі  зміни  повного  імені фізичної особи - власника
(власників)  патенту  (деклараційного  патенту)  або  найменування
юридичної  особи  -  власника  (власників) патенту (деклараційного
патенту)  і/або  зміни   адреси   власника   (власників)   патенту
(деклараційного  патенту),  зміни  адреси  для  листування,  зміни
складу  винахідників,  зміни  стосовно  представника   в   справах
інтелектуальної   власності   (патентного  повіреного)  або  іншої
довіреної особи,  продовження строку дії  патенту  (деклараційного
патенту)  та  виправлення  очевидних  помилок  власник  (власники)
патенту (деклараційного патенту) за  своєю  ініціативою  подає  до
Держдепартаменту   клопотання   щодо  зазначених  змін,  викладене
українською  мовою.  Клопотання  має  стосуватися одного патенту і
містити:
     номер патенту (деклараційного патенту);
     номер заявки;
     дату подання заявки;
     назву винаходу;
     повне ім'я   фізичної   особи   -  власника  (власників)  або
найменування юридичної  особи  -  власника  (власників)  й  адресу
власника (власників) патенту (деклараційного патенту);
     адресу для листування.
     Клопотання підписується    власником   (власниками)   патенту
(деклараційного патенту).  Якщо власником патенту  (деклараційного
патенту) є юридична особа,  то клопотання підписує особа,  яка має
на це повноваження.  Підпис  складається  з  повного  найменування
посади   особи,   яка  підписує  клопотання,  особистого  підпису,
ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.
     У разі  подання  клопотання  про  зміну  складу  винахідників
клопотання  підписується  особами,  які  зазначені  в  заявці   як
винахідники,  а також особами, які фактично є винахідниками, але в
заявці винахідниками не зазначені.
     До клопотання додаються:
     документ про сплату збору за внесення змін до реєстру;
     документи, що підтверджують правомірність змін (за потреби).
(  Пункт  2.4  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом МОН N 470
( z0559-01 ) від 20.06.2001 )
     2.5. Заява  про  повну  або  часткову  відмову  від   патенту
(деклараційного  патенту) подається власником (власниками) патенту
(деклараційного патенту) і містить:
     номер патенту (деклараційного патенту);
     номер заявки;
     дату подання заявки;
     назву винаходу;
     повне ім'я   фізичної   особи   -  власника  (власників)  або
найменування юридичної  особи  -  власника  (власників)  й  адресу
власника (власників) патенту (деклараційного патенту);
     адресу для листування;
     обсяг прав,  щодо  яких  здійснюється  часткова  відмова  від
патенту (деклараційного патенту).
     У заяві   також   повинно   бути  зазначено,  що  особа,  яка
використовує   винахід   на   підставі   ліцензійного    договору,
попереджена  про  відмову від патенту (деклараційного патенту),  а
також зазначено відомості про відсутність  накладеного  арешту  на
майно,  до  складу якого входять права,  що засвідчуються патентом
(деклараційним патентом).
     Заява підписується     власником     (власниками)     патенту
(деклараційного патенту),  а якщо власником  (власниками)  патенту
(деклараційного  патенту) є юридична особа,  то заява підписується
особою,  що має на це повноваження.  Підпис складається з  повного
найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису,
ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.
     У разі часткової відмови від патенту (деклараційного патенту)
до заяви додаються:
     документ про  сплату  збору  за внесення змін до реєстру щодо
патенту (деклараційного патенту);
     експертний висновок       щодо      відповідності      умовам
патентоздатності винаходу у разі часткової відмови від патенту.
     2.6. Клопотання про зміну відомостей, що занесені до реєстру,
продовження строку дії патенту (деклараційного патенту) або  заяву
про   повну  або  часткову  відмову  від  патенту  (деклараційного
патенту)  може  подати  представник  у   справах   інтелектуальної
власності  (патентний повірений) або інша довірена особа.  У цьому
разі до заяви або клопотання додається  довіреність,  оформлена  з
дотриманням вимог чинного законодавства.
     Довіреність може стосуватись як одного  патенту  або  заявки,
так  і  всіх  патентів або заявок одного і того самого власника за
умови, що про це зазначено в довіреності.
     У довіреності зазначається:
     повне ім'я особи, якій видана довіреність;
     обсяг повноважень,  які надаються особі,  на ім'я якої видано
довіреність;
     дата її вчинення, без якої довіреність вважається недійсною.
     Довіреність підписується  особою,   яка   її   видала.   Якщо
довіреність  видається юридичною особою України,  то підпис особи,
що  має  на  це  повноваження,   скріплюється   печаткою.   Підпис
складається  з  повного  найменування  посади особи,  яка підписує
довіреність, особистого підпису, ініціалів, прізвища.
     Строк дії довіреності не може перевищувати трьох років.  Якщо
строк дії довіреності не зазначений,  то вона  вважається  дійсною
протягом одного року від дати її вчинення.
     Форма і строк дії довіреності,  виданої поза межами  України,
визначаються за законом країни, де була видана довіреність.
     Якщо довіреність викладена не українською мовою,  то  до  неї
додають переклад на українську мову.
     Довіреність представнику в справах інтелектуальної  власності
(патентному  повіреному),  зареєстрованому в Держдепартаменті, для
представництва  особи,  що  проживає  за межами України, може бути
видана  як  самим власником патенту, так і представником власника,
який має відповідну довіреність, видану власником патенту. У цьому
разі до Установи необхідно подати обидві довіреності.
     Будь-яке призначення представника в  справах  інтелектуальної
власності  (патентного  повіреного) або іншої довіреної особи може
бути скасоване особами,  які  здійснили  це  призначення,  або  їх
правонаступниками.
     Представник у справах  інтелектуальної  власності  (патентний
повірений)  або  інша  довірена  особа  може відмовитись від свого
призначення шляхом надання підписаного ним повідомлення.
     У    таких   випадках   власник   має   повідомити   про   це
Держдепартамент.
(  Пункт  2.6  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом МОН N 470
( z0559-01 ) від 20.06.2001 )
     2.7.  Держдепартамент видає або надсилає власнику (власникам)
патенту  (деклараційного патенту) чи довіреній особі доповнення до
патенту  (деклараційного  патенту)  щодо  зміни  власника  патенту
(деклараційного  патенту)  внаслідок  передачі  права власності та
змін    у    відомостях,    що   стосуються   реєстрації   патенту
(деклараційного  патенту),  за  встановленою  формою,  наведеною в
додатках 1, 2 до цього Положення.
     Доповнення до  патенту  (деклараційного патенту) надсилаються
за адресою, зазначеною в клопотанні або заяві.
(  Пункт  2.7  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом МОН N 470
( z0559-01 ) від 20.06.2001 )
     2.8.  Держдепартамент видає або надсилає власнику (власникам)
патенту  (деклараційного  патенту) чи довіреній особі повідомлення
про   припинення  дії  патенту  (деклараційного  патенту)  у  разі
несплати  збору  за  підтримання  чинності патенту (деклараційного
патенту). ( Пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N
470 ( z0559-01 ) від 20.06.2001 )

            3. Видача патенту (деклараційного патенту)

     3.1. Видача  патенту  (деклараційного  патенту)  здійснюється
Держдепартаментом   у   місячний   строк   після   його  державної
реєстрації. ( Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН
N 470 ( z0559-01 ) від 20.06.2001 )
     3.2. Патент, зареєстрований відповідно до Закону ( 3687-12 ),
видається  за встановленою формою,  наведеною в додатку 3 до цього
Положення.  Деклараційний  патент,  зареєстрований  відповідно  до
Закону, видається за встановленою формою, наведеною в додатку 4 до
цього Положення.  Патент,  зареєстрований відповідно до  Постанови
Верховної  Ради  України  "Про  введення в дію Закону України "Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 23 грудня 1993 року
N 3769-XII   (   3769-12  ),  видається  за  встановленою  формою,
наведеною в додатку 5 до цього  Положення.  Патент  (деклараційний
патент)  засвідчується  підписом  голови  Державного  департаменту
інтелектуальної     власності     та     скріплюється     печаткою
Держдепартаменту.  (  Пункт  3.2  із  змінами,  внесеними згідно з
Наказом МОН N 470 ( z0559-01 ) від 20.06.2001 )
     3.3. Патент  (деклараційний патент) видається особі,  яка має
право  на  його  одержання,  або  надсилається  за   адресою   для
листування.  Якщо  право на одержання одного й того самого патенту
(деклараційного патенту) мають декілька осіб,  то  видається  один
патент (деклараційний патент).
     3.4. До виданого патенту (деклараційного патенту)  на  вимогу
його  власника  (власників)  Держдепартамент  вносить  виправлення
очевидних  помилок відповідно до пунктів 2.5, 2.8 цього Положення.
(  Пункт  3.4  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом МОН N 470
( z0559-01 ) від 20.06.2001 )
     3.5. На     клопотання     власника    (власників)    патенту
(деклараційного  патенту)  Держдепартамент  видає  або надсилає за
адресою, зазначеною в клопотанні, дублікат патенту (деклараційного
патенту).
     Клопотання подається  в порядку,  передбаченому пунктами 2.5,
2.7 цього Положення.
(  Пункт  3.5  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом МОН N 470
( z0559-01 ) від 20.06.2001 )

          4. Надання відомостей, що занесені до реєстру

     4.1. Після  внесення  відомостей  про  патент  (деклараційний
патент)  до  реєстру Держдепартамент на клопотання будь-якої особи
може  надати  витяг  з  реєстру.  Витяг  стосується одного патенту
(деклараційного   патенту)   та  містить  відомості,  зазначені  в
клопотанні.  Витяг  видається  будь-якій особі або надсилається за
адресою,   зазначеною  в  клопотанні.  (  Пункт  4.1  із  змінами,
внесеними згідно з Наказом МОН N 470 ( z0559-01 ) від 20.06.2001 )

     4.2. Відомості про винахідника (заявника) не надаються,  якщо
він вимагає, щоб його не згадували в будь-якій публікації.

Начальник відділу нормативного
забезпечення об'єктів патентного права                 І.О.Шатова

                                             Додаток 1
                                      до пункту 2.7 Положення про
                                      Державний реєстр патентів
                                      та деклараційних патентів
                                      України на винаходи

          УКРАЇНА
          (19) UA                      (11)
                                       (51)
            Герб

               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
         Державний департамент інтелектуальної власності

                 Доповнення до патенту на винахід

_______________________________  __________  _____________________
(голова Державного департаменту   (підпис)   (ініціали, прізвище)
інтелектуальної власності)

        М.П.

                Зміни у відомостях щодо реєстрації
                    патенту України на винахід

     ( ) Код (коди) ІНІД для ідентифікації  бібліографічних  даних
відповідно до  стандарту  BOIB ST.9,  щодо яких було внесено зміни
(виправлено помилки).

     Зміст змін у відомостях щодо реєстрації патенту.

     Дата публікації та номер бюлетеня.

Начальник відділу нормативного
забезпечення об'єктів патентного права                 І.О.Шатова

(  Додаток  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом МОН N 470
( z0559-01 ) від 20.06.2001 )

                                             Додаток 2
                                      до пункту 2.7 Положення про
                                      Державний реєстр патентів
                                      та деклараційних патентів
                                      України на винаходи

          УКРАЇНА
          (19) UA                      (11)
                                       (51)
            Герб


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний департамент інтелектуальної власності


               Доповнення до деклараційного патенту
                            на винахід

_______________________________  __________  _____________________
(голова Державного департаменту   (підпис)   (ініціали, прізвище)
інтелектуальної власності)

        М.П.
__________________________________________________________________

     Зміни у  відомостях  щодо  реєстрації  деклараційного патенту
України на винахід

     ( ) Код (коди) ІНІД для ідентифікації  бібліографічних  даних
відповідно  до  стандарту BOIB ST.9,  щодо яких було внесено зміни
(виправлено помилки).

     Зміст змін  у  відомостях  щодо   реєстрації   деклараційного
патенту.

     Дата публікації та номер бюлетеня.

(  Додаток  2  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом МОН N 470
( z0559-01 ) від 20.06.2001 )

Начальник відділу нормативного
забезпечення об'єктів патентного права                 І.О.Шатова

                                             Додаток 3
                                      до пункту 3.2 Положення про
                                      Державний реєстр патентів
                                      та деклараційних патентів
                                      України на винаходи

          УКРАЇНА
          (19) UA                      (11)
                                       (51)
            Герб

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний департамент інтелектуальної власності

                              Патент
                            на винахід

     видано відповідно  до  Закону  України  "Про  охорону прав на
винаходи і корисні моделі"

_______________________________  __________  _____________________
(голова Державного департаменту   (підпис)   (ініціали, прізвище)
інтелектуальної власності)

        М.П.
__________________________________________________________________

     (21) Номер заявки.
     (22) Дата подання заявки.
     (24) Дата,  з якої набирають чинності права,  що випливають з
патенту.
     (46) Дата публікації та номер бюлетеня.
     (54) Назва винаходу.
     (57) Формула винаходу.
     (72) Винахідник(и), код держави.
     (73) Власник(и), код держави.
     (  ) Інші коди ІНІД для  ідентифікації  бібліографічних даних
відповідно до стандарту BOIB ST.9.

(  Додаток  3  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом МОН N 470
( z0559-01 ) від 20.06.2001 )

Начальник відділу нормативного
забезпечення об'єктів патентного права                 І.О.Шатова

                                             Додаток 4
                                      до пункту 3.2 Положення про
                                      Державний реєстр патентів
                                      та деклараційних патентів
                                      України на винаходи

          УКРАЇНА
          (19) UA                      (11)
                                       (51)
            Герб

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний департамент інтелектуальної власності

                       Деклараційний патент
                            на винахід

     видано відповідно  до  Закону  України  "Про  охорону прав на
винаходи і корисні моделі"

_______________________________  __________  _____________________
(голова Державного департаменту   (підпис)   (ініціали, прізвище)
інтелектуальної власності)

        М.П.
__________________________________________________________________

     (21) Номер заявки.
     (22) Дата подання заявки.
     (24) Дата,  з якої набирають чинності права,  що випливають з
деклараційного патенту.
     (46) Дата публікації та номер бюлетеня.
     (54) Назва винаходу.
     (57) Формула винаходу.
     (72) Винахідник(и), код держави.
     (73) Власник(и), код держави.
     (  ) Інші коди ІНІД для  ідентифікації  бібліографічних даних
відповідно до стандарту BOIB ST.9.
(  Додаток  4  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом МОН N 470
( z0559-01 ) від 20.06.2001 )

Начальник відділу нормативного
забезпечення об'єктів патентного права                 І.О.Шатова

                                             Додаток 5
                                      до пункту 3.2 Положення про
                                      Державний реєстр патентів
                                      та деклараційних патентів
                                      України на винаходи

          УКРАЇНА
          (19) UA                      (11)
                                       (51)
            Герб

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний департамент інтелектуальної власності

                              Патент
                            на винахід

     видано відповідно до Постанови Верховної Ради України від  23
грудня 1993 р.  N 3769-XII "Про введення в дію Закону України "Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі"

_______________________________  __________  _____________________
(голова Державного департаменту   (підпис)   (ініціали, прізвище)
інтелектуальної власності)

        М.П.
__________________________________________________________________

     (10) Вид та номер охоронного документа СРСР.
     (21) Номер заявки.
     (22) Дата подання заявки.
     (24) Дата,  з якої набирають чинності права,  що випливають з
патенту.
     (46) Дата публікації та номер бюлетеня.
     (54) Назва винаходу.
     (57) Формула винаходу.
     (72) Винахідник(и), код держави.
     (73) Власник(и), код держави.
     (  ) Інші  коди  ІНІД для ідентифікації бібліографічних даних
відповідно до стандарту BOIB ST.9.
(  Додаток  5  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом МОН N 470
( z0559-01 ) від 20.06.2001 )

Начальник відділу нормативного
забезпечення об'єктів патентного права                 І.О.Шатова
К архиву новостей >>>

Новости
Как правильно подать заявку на регистрацию авторского права на служебное произведение? Какие документы необходимы для этого? Давайте разбираться вместе!
Подробнее

Правове регулювання авторського права на аудіовізуальні твори в Сполучених Штатах Америки є одним із найпрогресивніших у світі, враховуючи стрімкий розвиток аудіовізуальної індустрії в США.

Подробнее
Зареєструвати свої авторські права чи отримати дозвіл на використання прав іншої особи?
Подробнее
Як оприлюднити свій контент у мережі так, щоб він залишився Вашим, і можна було відстояти права?!
Подробнее

Розкрутка сайту без порушень Закону – що потрібно знати власнику?

Подробнее
Архив новостей

Статьи
Сайты стали обыденностью нашей жизни. Погода, новости и гороскопы - все там! Интернет вместе с огромным количеством сайтов навсегда вошел в нашу жизнь. Авторы пишут, создают интересное содержание - контент. А интересный контент - воруют. Нагло и бессовестно. Что делать автору или владельцу контента?...
Читать
Архив статей

Агентство Украинские торговые марки
(c) Яна Кондратюк, 2008-2023
Контактный телефон
    copyright telefon      copyright telegram      copyright viber.svg
отправить письмоinfo@tm.ua
Условия использования этого сайта Политика конфиденциальности Заявление об отказе от ответственности