copyright.ua
    copyright telefon      copyright telegram      copyright viber.svg
Положення про Державний реєстр патентів України на промисловий зразок

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

N 290 від 12.04.2001 

     Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів
                   України на промислові зразки


     Відповідно до Закону України "Про охорону прав на  промислові
зразки" від 15 грудня 1993 року N 3688-XII ( 3688-12 ),  Положення
про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого
постановою Кабінету  Міністрів  України  від  20  червня 2000 року
N 997 ( 997-2000-п ), з метою приведення нормативно-правових актів
у відповідність до розділу II Закону України "Про внесення змін до
деяких законів України з питань інтелектуальної власності" від  21
грудня 2000 року N 2188-III ( 2188-14 ) Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити Положення про Державний реєстр патентів України
на промисловий зразок (далі - Положення), що додається.
     2. Державному  департаменту  інтелектуальної власності подати
це  Положення  до  Міністерства  юстиції   України   на   державну
реєстраціяю промислового зразка.
     3. Державному    департаменту    інтелектуальної    власності
опублікувати   це  Положення  в  офіційному  бюлетені  "Промислова
власність".
     4. Визнати  таким,  що  втратив  чинність,  наказ Держпатенту
України "Про затвердження Положення про Державний реєстр  патентів
України  на  промислові  зразки  та порядок видачі патентів" від 7
червня 1996 року N 124 ( z0306-96 ), зареєстрований в Міністерстві
юстиції  України  18 червня 1996 року за N 306/1331,  та пункт 1.1
наказу Міністерства освіти і науки України "Про внесення  змін  до
деяких  нормативних  документів Держпатенту України" від 16 серпня
2000 року N 391  (  z0575-00  ),  зареєстрованого  в  Міністерстві
юстиції України 4 вересня 2000 року за N 575/4796.
     5. Контроль за виконанням цього  наказу  покласти  на  голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.,
реєстрація промислового зразка буде належною.

Міністр                                               В.Г.Кремень

                                              Затверджено
                                       Наказ Міністерства
                                       освіти і науки України
                                       12.04.2001 N 290

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      28 квітня 2001 р.
                                      за N 378/5569


                            Положення
    про Державний реєстр патентів України на промисловий зразок

  ( У пунктах 1.3 - 3.5 та розділі 4 замінено слово "Установа"
    словом "Держдепартамент" у відповідних відмінках згідно з
    Наказом МОН N 470 ( z0559-01 ) від 20.06.2001 )

                      1. Загальні положення

     1.1. Це Положення розроблено  відповідно  до  Закону  України
"Про охорону  прав  на  промислові  зразки"  (  3688-12  ) (далі -
Закон),  Постанови Верховної Ради  України  "Про  введення  в  дію
Закону  України  "Про  охорону  прав  на промислові зразки" від 23
грудня 1993 року N 3770-XII ( 3770-12 ),  Положення про  Державний
департамент  інтелектуальної  власності,  затвердженого постановою
Кабінету Міністрів  України  від  20  червня  2000  року   N   997
( 997-2000-п   ),   Паризької   конвенції  з  охорони  промислової
власності,  підписаної в Парижі 20 березня 1883 року, яка є чинною
в Україні  з  25  грудня  1991  року  ( 995_123 ) (далі - Паризька
конвенція),  визначає порядок ведення Державного реєстру  патентів
України  на промислові зразки,  порядок видачі патентів України на
промислові зразки та їх дублікатів, порядок продовження строку дії
патентів  на промислові зразки,  а також установлює форму патентів
України на промислові зразки.
     1.2. Державний реєстр патентів України на  промислові  зразки
(далі   -  реєстр)  -  це  сукупність  офіційних  відомостей  щодо
державної реєстрації патентів України на промислові зразки (далі -
патенти),  які постійно зберігаються на електронному та паперовому
носіях.   Реєстр   формує  Державний  департамент  інтелектуальної
власності  (далі  - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства
освіти і науки України. ( Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом МОН N 470 ( z0559-01 ) від 20.06.2001 )
     1.3. Відомості про  видачу  патентів,  зміни  щодо  правового
статусу  патентів,  про видачу дубліката патенту,  зміни внаслідок
виправлення очевидних помилок та інші відомості,  що  занесені  до
реєстру,    Держдепартамент   публікує   в   офіційному   бюлетені
"Промислова  власність"  (далі  -  бюлетень).  Дані про публікацію
зазначених відомостей заносяться до реєстру., як і звичайна
реєстрація промислового зразка.
     1.4. Реєстрація та дії,  що  пов'язані  з  веденням  реєстру,
виконуються  за  наявності  документа  про сплату державного мита,
збору відповідно до чинного законодавства.

                        2. Ведення реєстру

     2.1. Реєстрація  патенту  здійснюється  на  підставі  рішення
Держдепартаменту  про  видачу патенту шляхом внесення відповідного
запису до реєстру.
     Запис про   реєстрацію  патенту,  що  вноситься  до  реєстру,
містить такі відомості із зазначенням міжнародних  цифрових  кодів
для  ідентифікації  бібліографічних  даних  (ІНІД)  відповідно  до
стандарту BOIB ST.80:
     (10) вид та номер охоронного документа СРСР;
     (11) номер реєстрації, який є номером патенту;
     (15) дату реєстрації патенту;
     (17) очікуваний строк дії продовження;
     (18) очікувана дата закінчення строку дії продовження;
     (20) дату подання клопотання про перереєстрацію патенту  СРСР
на промисловий зразок на патент України на промисловий зразок;
     (20) дату подання клопотання про видачу  патенту  України  на
промисловий зразок, що охороняється свідоцтвом СРСР;
     (20) номер та дату подання до Держдепартаменту заявки, раніше
поданої в патентне відомство СРСР;
     (21) номер заявки;
     (22) дату подання заявки;
     (23) дату виставкового пріоритету;
     (24) дату,  з якої набирають чинності права,  що випливають з
патенту;
     (28) кількість заявлених варіантів;
     (30)  -  дані  щодо  пріоритету згідно з Паризькою конвенцією
(  995_123  );  ( Пункт 2.1 доповнено абзацом згідно з Наказом МОН
N 441 ( z0674-02 ) від 01.08.2002 )
     (31) номер  попередньої  заявки   відповідно   до   Паризької
конвенції ( 995_123 );
     (32) дату подання попередньої заявки відповідно до  Паризької
конвенції ( 995_123 );
     (33) двобуквений код держави - учасниці  Паризької  конвенції
( 995_123 ) чи регіональної організації,  до якої подана попередня
заявка, відповідно до стандарту BOIB ST.3;
     (45) дату  публікації  відомостей про видачу патенту та номер
бюлетеня;
     (51) індекс  (індекси)  Міжнародної  класифікації промислових
зразків;
     (54) назву промислового зразка;
     (55) зображення  промислового  зразка  та  вказівку  відносно
кольорів;
     (58) дату  запису  про  здійснення  будь-якої  дії   стосовно
реєстрації;
     (62) номер і дату подання попередньої заявки, з якої виділено
заявку, позначену кодом (21);
     (66) реєстраційний    номер(и)    заявки    або    реєстрації
промислового(их)  зразка(ів),  які  (який)  є варіантом(ами) цього
документа;
     (71) повне ім'я або найменування заявника (заявників);
     (72) повне ім'я автора (авторів);
     (73) повне   ім'я   або   найменування  власника  (власників)
патенту,  його адресу та двобуквений код  держави,  відповідно  до
стандарту BOIB ST.3;
     (74) повне ім'я та реєстраційний номер представника у справах
інтелектуальної  власності  (патентного повіреного) або повне ім'я
іншої довіреної особи;
     (98) адресу та повне ім'я фізичної або найменування юридичної
особи, якій надсилається патент, адресу для листування.
     2.2. У процесі ведення реєстру до нього  вносяться  відомості
щодо:
     продовження строку дії патенту;
     зміни повного імені фізичної особи - власника (власників) або
найменування юридичної особи - власника (власників)  і/або  адреси
власника (власників) патенту;
     зміни складу авторів або власників патенту;
     зміни назви промислового зразка;
     зміни стосовно   представника   у   справах   інтелектуальної
власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи;
     передачі права власності на промисловий зразок;
     надання ліцензії на використання промислового зразка;
     заяви про надання будь-якій  особі  дозволу  на  використання
промислового зразка;
     відкликання заяви про  надання  будь-якій  особі  дозволу  на
використання промислового зразка;
     змін до  відомостей  про  надання  ліцензії  на  використання
промислового зразка;
     визнання патенту недійсним повністю або частково;
     припинення дії патенту;
     видачі дубліката патенту;
     змін унаслідок  виправлення  очевидних  помилок (граматичних,
синтаксичних, інформаційних тощо);
     зміни адреси для листування;
    реєстрація промислового зразка;
     змін стосовно діловодства з ведення реєстру.
     2.3. Підставою для внесення відомостей до реєстру є:
     рішення Держдепартаменту;
     рішення судових органів;
     клопотання або заява власника (власників) патенту.
     2.4. У  разі  зміни  повного  імені фізичної особи - власника
(власників) патенту або найменування юридичної  особи  -  власника
(власників)   патенту  і/або  зміни  адреси  власника  (власників)
патенту,  зміни адреси для листування, зміни складу авторів, зміни
щодо  представника в справах інтелектуальної власності (патентного
повіреного) або іншої довіреної особи, видачі дубліката патенту та
виправлення  очевидних помилок власник (власники) патенту за своєю
ініціативою  подає  до Держдепартаменту клопотання щодо зазначених
змін,  викладене  українською  мовою.  Клопотання  має стосуватися
одного патенту і містити:
     номер патенту;
     номер заявки;
     дату подання заявки;
     назву промислового зразка;
     повне ім'я   фізичної   особи   -  власника  (власників)  або
найменування юридичної  особи  -  власника  (власників)  й  адресу
власника (власників) патенту;
     адресу для листування.
     Клопотання підписується власником (власниками) патенту.  Якщо
власником патенту є юридична особа,  то клопотання підписує особа,
що   має   на   це  повноваження.  Підпис  складається  з  повного
найменування посади особи,  яка  підписує  клопотання,  особистого
підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.
     У разі подання клопотання про зміну складу авторів клопотання
підписується  особами,  що  зазначені в заявці як автори,  а також
особами,  які фактично  є  авторами,  але  в  заявці  авторами  не
зазначені.
     До клопотання додаються:
     документ про оплату відповідно до чинного законодавства;
     дві фотокартки розміром 18 х 24 (для невеликих виробів  13х18
або  9х12) із зазначенням назви промислового зразка та варіантів у
разі видачі дубліката;
     документи, що підтверджують правомірність змін (за потреби).
     2.5. Заява  про  повну  або  часткову  відмову  від   патенту
подається   власником   (власниками)  патенту,  стосується  одного
охоронного документа і містить:
     номер патенту;
     номер заявки;
     дату подання заявки;
     назву промислового зразка;
     повне ім'я   фізичної   особи   -  власника  (власників)  або
найменування юридичної  особи  -  власника  (власників)  й  адресу
власника (власників) патенту;
     адресу для листування;
     обсяг прав,   щодо   яких   здійснюється  відмова  у  випадку
часткової відмови від патенту.
     У заяві   також   повинно   бути  зазначено,  що  особа,  яка
використовує промисловий зразок на підставі ліцензійного договору,
попереджена  про відмову від патенту,  а також зазначено відомості
про відсутність накладеного  арешту  на  майно,  до  складу  якого
входять права, що засвідчуються патентом.
     Заява підписується  власником  (власниками)   патенту.   Якщо
власником патенту є юридична особа,  то заява підписується особою,
що  має  на  це  повноваження.  Підпис   складається   з   повного
найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису,
ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.
     У разі  часткової  відмови  від  патенту  до  заяви додається
документ про оплату відповідно до чинного законодавства.
     2.6. Заяву  про  повну  або  часткову відмову від патенту або
клопотання  про  зміну  відомостей,  що   занесені   до   реєстру,
продовження  строку  дії  патенту,  видачу  дубліката патенту може
подати представник у справах інтелектуальної власності  (патентний
повірений)  або  інша  довірена  особа.  У цьому разі до заяви або
клопотання додається довіреність,  оформлена з  дотриманням  вимог
чинного законодавства, або її копія.
     Довіреність може стосуватись як одного  патенту  або  заявки,
так  і  всіх  патентів або заявок одного і того самого власника за
умови, що про це зазначено в довіреності.
     У довіреності зазначається:
     повне ім'я особи, якій вона видана;
     обсяг повноважень,  які надаються особі,  на ім'я якої видано
довіреність;
     дата її вчинення, без якої довіреність уважається недійсною.
     Довіреність підписується  особою,   яка   її   видала.   Якщо
довіреність  видається юридичною особою України,  то підпис особи,
що  має  на  це  повноваження,   скріплюється   печаткою.   Підпис
складається  з  повного  найменування  посади особи,  яка підписує
довіреність, особистого підпису, ініціалів, прізвища.
     Строк дії довіреності не може перевищувати трьох років.  Якщо
строк дії довіреності не зазначений,  то вона  вважається  дійсною
протягом одного року від дати її вчинення.
     Форма і строк дії довіреності,  виданої поза межами  України,
визначаються за законом країни, де була видана довіреність.
     Якщо довіреність викладена не українською мовою,  то  до  неї
додають переклад на українську мову.
     Довіреність представнику в справах інтелектуальної  власності
(патентному  повіреному),  зареєстрованому в Держдепартаменті, для
представництва  особи,  яка  проживає за межами України, може бути
видана  як  самим власником патенту, так і представником власника,
що  має  відповідну довіреність, видану власником патенту. У цьому
разі до Держдепартаменту слід подати обидві довіреності.
     Будь-яке призначення представника у  справах  інтелектуальної
власності  (патентного  повіреного) або іншої довіреної особи може
бути скасоване особами,  які  здійснили  це  призначення,  або  їх
правонаступниками.
     Представник у справах  інтелектуальної  власності  (патентний
повірений)  або  інша  довірена  особа  може відмовитись від свого
призначення шляхом надання підписаного ним повідомлення.  У  цьому
разі власник має повідомити про це Держдепартамент.
     2.7.  Держдепартамент видає або надсилає власнику (власникам)
патенту  чи  довіреній  особі доповнення до патенту на промисловий
зразок  щодо  зміни  власника  патенту  внаслідок  передачі  права
власності   та   змін   у   відомостях  щодо  реєстрації  патенту,
передбачених  пунктами  2.4 - 2.6 цього Положення, за встановленою
формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення.
     Доповнення до патенту надсилаються за адресою,  зазначеною  в
клопотанні або заяві.
     2.8.  Держдепартамент  видає або надсилає власнику патенту чи
довіреній  особі  повідомлення  про  припинення дії патенту у разі
несплати річного збору за підтримання чинності патенту.

                        3. Видача патенту

     3.1. Видача патенту здійснюється Держдепартаментом у місячний
строк після його державної реєстрації.
     3.2. Патент на промисловий зразок видається за  встановленими
формами,  наведеними  в додатках 2,  3 до цього Положення.  Патент
засвідчується    підписом    голови    Державного     департаменту
інтелектуальної власності та печаткою Держдепартаменту.
     3.3. Патент видається особі, яка має право на його одержання,
або   надсилається  за  адресою  для  листування.  Якщо  право  на
одержання патенту мають кілька осіб, то їм видається один патент.
     3.4. До  виданого патенту на вимогу його власника (власників)
Держдепартамент  вносить  виправлення очевидних помилок відповідно
до пунктів 2.4 - 2.7 цього Положення з наступним повідомленням про
це в бюлетені.
     3.5.    За    клопотанням    власника   (власників)   патенту
Держдепартамент  видає  або  надсилає  за  адресою,  зазначеною  в
клопотанні, дублікат патенту.
     Клопотання подається у порядку,  передбаченому пунктами  2.4,
2.6 цього Положення.

          4. Надання відомостей, що занесені до реєстру

     Після внесення відомостей про патент на промисловий зразок до
реєстру  Держдепартамент на клопотання будь-якої особи може надати
витяг  з  реєстру.  Витяг  стосується  одного  патенту  та містить
відомості, зазначені в клопотанні. Витяг видається будь-якій особі
або надсилається на адресу, зазначену в клопотанні.
     Відомості про автора не надаються, якщо він вимагає, щоб його
не згадували в будь-якій публікації.

Начальник відділу
правового забезпечення                               Л.А.Цибенко

                                             Додаток 1
                                      до пункту 2.7 Положення про
                                      Державний реєстр патентів
                                      України на промислові зразки

          УКРАЇНА
          (19) UA                      (11)
                                       (51)
            Герб

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний департамент інтелектуальної власності

           Доповнення до патенту на промисловий зразок

_______________________________  __________  _____________________
(голова Державного департаменту   (підпис)   (ініціали, прізвище)
інтелектуальної власності)

        М.П.

      Зміни у відомостях щодо реєстрації патенту України на
                        промисловий зразок

     ( ) Код (коди) ІНІД для ідентифікації  бібліографічних  даних
відповідно  до стандарту BOIB ST.80,  щодо яких було внесено зміни
(виправлено помилки).

     Зміст змін у відомостях щодо реєстрації патенту.

     Дата публікації та номер бюлетеня.
(  Додаток  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом МОН N 470
( z0559-01 ) від 20.06.2001 )


Начальник відділу
правового забезпечення                               Л.А.Цибенко

                                             Додаток 2
                                      до пункту 3.2 Положення про
                                      Державний реєстр патентів
                                      України на промислові зразки

          УКРАЇНА
          (19) UA                      (11)
                                       (51)
            Герб

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний департамент інтелектуальної власності

                              Патент
                      на промисловий зразок

               видано відповідно до Закону України
             "Про охорону прав на промислові зразки"

_______________________________  __________  _____________________
(голова Державного департаменту   (підпис)   (ініціали, прізвище)
інтелектуальної власності)

       М.П.
__________________________________________________________________

     (21) Номер заявки.
     (22) Дата подання заявки.
     (24) Дата,  з якої набирають чинності права,  що випливають з
патенту.
     (45) Дата публікації та номер бюлетеня.
     (54) Назва промислового зразка.
     (72) Автор(и), код держави.
     (73) Повне ім'я або найменування та адреса власника(ів),  код
держави.
     (  ) Інші  коди  ІНІД для ідентифікації бібліографічних даних
відповідно до стандарту BOIB ST.80.
(  Додаток  2  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом МОН N 470
( z0559-01 ) від 20.06.2001 )

Начальник відділу
правового забезпечення                               Л.А.Цибенко

                                             Додаток 3
                                      до пункту 3.2 Положення про
                                      Державний реєстр патентів
                                      України на промислові зразки

          УКРАЇНА
          (19) UA                      (11)
                                       (51)
            Герб

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний департамент інтелектуальної власності

                              Патент
                      на промисловий зразок

     видано відповідно до Постанови Верховної  Ради  України  "Про
введення  в  дію  Закону  України  "Про охорону прав на промислові
зразки" від 23 грудня 1993 року N 3770-XII

_______________________________  __________  _____________________
(голова Державного департаменту   (підпис)   (ініціали, прізвище)
інтелектуальної власності)

       М.П.
__________________________________________________________________

     (10) Вид та номер охоронного документа СРСР.
     (21) Номер заявки.
     (22) Дата подання заявки.
     (24) Дата,  з якої набирають чинності права,  що випливають з
патенту.
     (45) Дата публікації та номер бюлетеня.
     (54) Назва промислового зразка.
     (72) Автор(и), код держави.
     (73) Повне ім'я або найменування та адреса власника(ів),  код
держави.
     (  ) Інші коди ІНІД для ідентифікації  бібліографічних  даних
відповідно до стандарту BOIB ST.80.
(  Додаток  3  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом МОН N 470
( z0559-01 ) від 20.06.2001 )

Начальник відділу
правового забезпечення                                Л.А.Цибенко
К архиву новостей >>>

Новости
Как правильно подать заявку на регистрацию авторского права на служебное произведение? Какие документы необходимы для этого? Давайте разбираться вместе!
Подробнее

Правове регулювання авторського права на аудіовізуальні твори в Сполучених Штатах Америки є одним із найпрогресивніших у світі, враховуючи стрімкий розвиток аудіовізуальної індустрії в США.

Подробнее
Зареєструвати свої авторські права чи отримати дозвіл на використання прав іншої особи?
Подробнее
Як оприлюднити свій контент у мережі так, щоб він залишився Вашим, і можна було відстояти права?!
Подробнее

Розкрутка сайту без порушень Закону – що потрібно знати власнику?

Подробнее
Архив новостей

Статьи
Сайты стали обыденностью нашей жизни. Погода, новости и гороскопы - все там! Интернет вместе с огромным количеством сайтов навсегда вошел в нашу жизнь. Авторы пишут, создают интересное содержание - контент. А интересный контент - воруют. Нагло и бессовестно. Что делать автору или владельцу контента?...
Читать
Архив статей

Агентство Украинские торговые марки
(c) Яна Кондратюк, 2008-2023
Контактный телефон
    copyright telefon      copyright telegram      copyright viber.svg
отправить письмоinfo@tm.ua
Условия использования этого сайта Политика конфиденциальности Заявление об отказе от ответственности