copyright.ua
    copyright telefon      copyright telegram      copyright viber.svg
Про затвердження Інструкції про особливості складання, подання та розгляду заявок на промислові зразки, що становлять державну таємницю
ДЕРЖПАТЕНТ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

N 111 від 30.05.96                   Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      14 червня 1996 р.
vd960530 vn111                       за N 299/1324        Про затвердження   Інструкції   про    особливості
        складання,   подання   та   розгляду   заявок   на
        промислові зразки, що становлять державну таємницю


     Відповідно до  Закону України "Про охорону прав на промислові
зразки" ( 3688-12 )  та  на  виконання  Постанови  Верховної  Ради
України  "Про  затвердження  Положення  про  порядок оформлення та
використання прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки,
що  становлять державну таємницю" від 19 січня 1995 року N 4/95-вр
Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити Інструкцію про особливості  складання,  подання
та розгляду  заявок  на промислові зразки,  що становлять державну
таємницю, що додається.
     2. Зареєструвати  Інструкцію  зазначену  в п.1 у Міністерстві
юстиції України.
     3. Опублікувати  Інструкцію,  зазначену  в п.1,  в офіційному
бюлетені Держпатенту України "Промислова власність".
     4. Контроль  за  виконанням  цього наказу покласти на першого
заступника голови Держпатенту України В.Жарова.

Голова Держпатенту України                               В.Петров


                                             Затверджено
                                     наказом  Держпатенту  України
                                     від 30 травня 1996 року N 111

                            Інструкція
      про особливості складання, подання та  розгляду заявок
      на промислові зразки,  що становлять державну таємницю

                        Загальні положення

     Ця Інструкція розроблена відповідно до  Закону  України  "Про
охорону  прав  на  промислові  зразки" ( 3688-12 ) (далі - Закон);
Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 );  Положення про
порядок  оформлення  та  використання  прав  на винаходи,  корисні
моделі і промислові зразки,  що становлять державну таємницю (далі
- Положення),  затвердженого Постановою Верховної Ради України від
19 січня  1995  року  N  4/95-вр;  Положення  про Державний реєстр
посвідчень України на промислові зразки,  що  становлять  державну
таємницю,  та  порядку  видачі  посвідчень,  затвердженого наказом
Держпатенту України від 14 грудня 1995 року N 187 ( >z0024-96 )  та
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 17 січня 1996 року
N 24/1049.
     Інструкція діє  поряд з Правилами складання та подання заявки
на видачу патенту України на промисловий зразок (далі -  Правила),
затверджені  наказом  Держпатенту  України  від 30 січня 1995 року
N 12  ( z0035-95 ) та зареєстровані в Міністерстві юстиції України
13 лютого  1995 року N 35/571,  і містить особливості складання та
подання  заявок  на  промислові  зразки,  що  становлять  державну
таємницю,  визначає  етапи  їх  розгляду  та діє поряд з Правилами
проведення експертизи заявки на промисловий зразок (далі - Правила
проведення  експертизи),  затверджені  наказом Держпатенту України
від 11 липня 1995 року N 110  (  z0232-95  )  та  зареєстровані  в
Міністерстві юстиції України 24 липня 1995 року N 232/768.

                        Перелік скорочень

     Відомство               - Держпатент України
     НДЦПЕ                   - Науково-дослідний центр патентної
                               експертизи
     відділення НДЦПЕ        - відділення НДЦПЕ по прийому, реєс-
                               трації та розгляду заявок  на сек-
                               ретні об'єкти промислової власності
     державний експерт       - державний експерт з питань таємниць
     посвідчення             - посвідчення України на промисловий
                               зразок, що становить державну таєм-
                               ницю
     промисловий зразок      - промисловий зразок, що становить
                               державну таємницю
     заявка                  - сукупність документів, необхідних
                               для видачі посвідчення
     заявник                 - особа, яка подала заявку
     особа                   - громадянин або юридична особа
     ст.                     - стаття
     п.                      - пункт

     1. Складання заявки

     1.1. Об'єктом  промислового  зразка,  що  становить  державну
таємницю, згідно  з  п.1   Правил   (   z0035-95   )   може   бути
художньо-конструктивне    рішення    виробу,    яке   створено   з
використанням інформації,  зареєстрованої у Зводі  відомостей,  що
становлять державну таємницю ( z0278-95 ), або може бути віднесено
до державної таємниці відповідно до статті 6 Закону  України  "Про
державну таємницю" ( 3855-12 ).
     1.2. Вимога  єдності промислового зразка виконується згідно з
п.3 Правил.

     1.3. Заявка повинна містити:
     заяву про видачу посвідчення;
     комплект фотографій   з   зображенням  виробу  (його  макета,
малюнка), що дає повне уявлення про зовнішній вигляд виробу;
     опис промислового зразка;
     креслення, схему, карту (якщо необхідно);
     документи, що додаються до заявки.
     1.3.1. Заява про видачу посвідчення  складається  українською
мовою  за  формою,  що  наведена  у додатку до цієї Інструкції,  і
повинна містити всі передбачені в ній відомості  та  заповнюватися
відповідно до вимог п.4.1 Правил.
     1.3.2. Комплект  фотографій   промислового   зразка   повинен
відповідати вимогам п.4.2 Правил.
     1.3.3. Опис промислового  зразка  складається  відповідно  до
вимог  п.4.3  Правил.  При цьому розділ опису,  що визначає галузь
техніки,  до якої належить промисловий  зразок,  викладається  без
конкретного зазначення певних об'єктів оборонної техніки.
     1.3.4. Креслення,  схеми,  зразок виробу повинні  відповідати
вимогам п.4.4. Правил.
     1.3.5. Документи, що додаються до заявки.
     До заявки   додається   документ,   що   підтверджує   сплату
встановленого  за  подання  заявки   збору,   або   документ,   що
підтверджує  право заявника на зменшення розміру зазначеного збору
чи звільнення від його  сплати.  Ці  документи  подають  разом  із
заявкою  або  протягом  двох  місяців від дати подання заявки.  До
надходження  зазначених  документів  діловодство  по   заявці   не
проводять.
     Якщо заявник  бажає  скористатися  правом   пріоритету,   він
повинен  протягом  трьох  місяців від дати подання заявки до НДЦПЕ
подати заяву про пріоритет з посиланням на дату подання  та  номер
попередньої заявки.
     До заявки може додаватися рішення  державного  експерта  щодо
віднесення  наведеної у заявці інформації до державної таємниці та
визначення державного органу  (державних  органів),  якому  (яким)
надається  право приймати рішення щодо кола підприємств,  установ,
організацій, що матимуть доступ до промислового зразка.
     1.3.6. Документи  заявки  оформлюють  згідно  з  вимогами п.5
Правил ( z0035-95 ).

     2. Подання заявки

     2.1. Заявка на  промисловий  зразок,  що  становить  державну
таємницю,  подається  до  Відомства  на адресу НДЦПЕ безпосередньо
заявником.  Під час складання та подання  заявки  не  допускається
залучення  представника  у  справах  інтелектуальної власності або
іншої довіреної особи.
     2.2. Заявка    подається    до    відділення    НДЦПЕ   через
режимно-секретний орган заявника,  а якщо  це  неможливо  -  через
компетентний  місцевий  орган державної виконавчої влади за місцем
знаходження  (для  юридичних  осіб)  чи  місцем  проживання   (для
громадян)  заявника.  До заявки додається пропозиція заявника щодо
віднесення промислового зразка до державної таємниці з  посиланням
на  відповідні  положення  статті  6  Закону України "Про державну
таємницю" ( 3855-12 ) та Зводу відомостей,  що становлять державну
таємницю ( z0278-95 ).
     2.3. Листування  з  Відомством  під  час  ведення  справ   по
одержанню посвідчення веде безпосередньо заявник за адресою НДЦПЕ.

     3. Розгляд заявки

     3.1. Документи  заявки  з  дати  надходження до НДЦПЕ до дати
видачі посвідчення вважають конфіденційними.  З документами заявки
можна   ознайомитися   лише   у   порядку,   встановленому  чинним
законодавством.
     3.2. За   заявкою,   яка   надійшла   до   відділення  НДЦПЕ,
встановлюється  дата  подання  заявки  відповідно  до  п.2  Правил
проведення експертизи ( z0232-95 ).
     3.3. Після встановлення дати подання заявки відділення НДЦПЕ:
     - перевіряє   наведену  у  документах  заявки  інформацію  на
відповідність Зводові відомостей,  що становлять державну таємницю
( z0278-95 );
     - визначає державного експерта  (експертів),  до  компетенції
якого  (яких)  належить  розгляд питань,  що стосуються заявленого
промислового зразка;
     - надсилає державному експерту комплект документів заявки для
прийняття рішення щодо віднесення інформації,  яку містить заявка,
до державної таємниці.
     3.4. Державний  експерт  протягом  двох  місяців   від   дати
одержання зазначених у п.3.3 цієї Інструкції документів,  надсилає
до НДЦПЕ рішення про віднесення заявленого промислового зразка  до
державної  таємниці  разом з документами заявки.  До цього рішення
державний  експерт  може  також  додати  рішення  про   визначення
державного  органу  (державних  органів),  якому  (яким) надається
право   приймати   рішення   щодо   кола   підприємств,   установ,
організацій, що матимуть доступ до заявленого промислового зразка.
     3.5. За заявкою,  щодо якої державний експерт прийняв рішення
про  недоцільність  віднесення  заявленого  промислового зразка до
державної таємниці,  відділення НДЦПЕ разом з копією  відповідного
рішення  державного  експерта надсилає заявникові повідомлення про
передачу документів заявки до відповідного відділу для  проведення
експертизи  на загальних підставах відповідно до Правил проведення
експертизи.
     3.6. За  заявкою,  яку  державний експерт відніс до державної
таємниці,  відділення НДЦПЕ  проводить  експертизу  відповідно  до
Правил проведення експертизи ( z0232-95 ).
     Якщо під час проведення експертизи  заявки  прийнято  рішення
про   видачу  посвідчення,  відділення  НДЦПЕ  повідомляє  про  це
державного експерта.
     3.7. Державний   експерт   протягом  двох  місяців  від  дати
одержання ним повідомлення щодо рішення  про  видачу  посвідчення,
визначає державний орган (державні органи), якому (яким) надається
право   приймати   рішення   щодо   кола   підприємств,   установ,
організацій, що матимуть доступ до заявленого промислового зразка,
і надсилає відповідне рішення до відділення НДЦПЕ.
     3.8. На  підставі  рішення  про видачу посвідчення та рішення
державного експерта про віднесення інформації, яку містить заявка,
до  державної  таємниці,  відділення  НДЦПЕ здійснює реєстрацію та
видачу посвідчення згідно з п.2.1 та п.3 Положення  про  Державний
реєстр посвідчень України  на  промислові  зразки,  що  становлять
державну  таємницю,  та  порядок видачі посвідчень,  затвердженого
наказом  Держпатенту  України  від  14  грудня  1995  року  N  187
( z0024-96  )  та  зареєстрованого  у Міністерстві юстиції України
17січня 1996 року N 24/1049.
     3.9. За  умов,  викладених  у пунктах 3, 6  Правил проведення
експертизи ( z0232-95 ), відділення НДЦПЕ може винести рішення про
відхилення заявки.
     3.10. Перегляд рішення, яке було прийнято під час  проведення
експертизи,   здійснюється   відповідно   до   статті   19  Закону
( 3688-12 ),  а також на підставі рішення державного експерта  про
розсекречування об'єкта, на який видано посвідчення.
     3.11. Заявник   має  право  протягом  одного  року  від  дати
одержання рішення державного експерта про розсекречування об'єкта,
на  який  видано  посвідчення,  подати до Відомства клопотання про
видачу  патенту  України  на  промисловий  зразок  на  період,  що
залишився   до   закінчення  строку  дії  патенту,  якщо  інше  не
передбачено договором між заявником і винахідником.
     До клопотання додаються:
     - рішення    державного    експерта    про    розсекречування
промислового зразка;
     - документ про сплату збору за видачу патенту.
     Якщо зазначені   документи   не   надійдуть  до  Відомства  у
зазначений у цьому пункті строк, клопотання вважається неподаним.
     3.12. Інструкція погоджена з Держкомсекретів.

                                            Додаток
                                 до Інструкції   про   особливості
                                 складання,  подання  та  розгляду
                                 заявок на промислові  зразки,  що
                                 становлять державну таємницю

—————————————————————————————————————————————————————————————————
|———— Дата подання заявки|———— Номер заявки |———— МКПЗ          |
||22|                    ||21|              ||51|               |
|————                    |————              |————               |
|———————————————————————————————————————————————————————————————|
|          Заява                      До Держпатенту України    |
|про видачу посвідчення України     252133, Київ, бул.Лесі      |
|    на промисловий зразок          Українки, 26                |
|                                   Науково-дослідний центр     |
|                                   патентної експертизи (НДЦПЕ)|
|                                                               |
|Подаючи вказані нижче документи, прошу (просимо)               |
|видати посвідчення України на промисловий зразок               |
|на ім'я заявника(ів)                                           |
|                                                               |
|———— Заявник(и)                               —————————————————|
||71|                                          |Код ЗКПО        |
|————                                          |(для українських|
|                                              |заявників)      |
|                                              —————————————————|
|                                                               |
|(зазначається повне ім'я або найменування заявника(ів), його   |
|(їх) повна поштова адреса та код держави згідно зі стандартом  |
|ВОІВ СТ.3. Дані про адресу авторів-заявників наводяться під    |
|кодом 72)                                                      |
|———————————————————————————————————————————————————————————————|
|Прошу (просимо) встановити пріоритет даного промислового       |
|зразка за датою надходження попередньої(іх) заявки(ок) до      |
|Держпатенту України                                            |
|———— Номер та дата подання                                     |
||62| попередньої заявки                                        |
|————                                                           |
|———————————————————————————————————————————————————————————————|
|———— Назва промислового зразка                                 |
||54|                                                           |
|————                                                           |
|———————————————————————————————————————————————————————————————|
|Поштова адреса для листування, прізвище або найменування       |
|адресата                                                       |
|                                                               |
|Телефон ________ Телеграф _________ Телекс______ Телефакс _____|
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|Перелік документів, що додаються           |Кількість|Кількість|
|                                           |аркушів  |примірни-|
|                                           |         |ків      |
|————                                       |—————————+—————————|
|———— комплект фотографій ——————————————————+—————————+—————————|
|————                                       |         |    2    |
|———— опис промислового зразка —————————————+—————————+—————————|
|————                                       |         |    2    |
|———— креслення та інші графічні матеріали —+—————————+—————————|
|————                                       |         |    1    |
|———— документ про сплату збору ————————————+—————————+—————————|
|                                           |         |         |
|     документ, який підтверджує:           |         |         |
|————                                       |         |    1    |
|———— звільнення від сплати збору ——————————+—————————+—————————|
|————                                       |         |         |
|———— наявність підстав для зменшення       |         |    1    |
|     розміру збору ————————————————————————+—————————+—————————|
|————                                       |         |         |
|———— копія(ї) попередньої(іх) заявки(ок)   |         |    1    |
|     (якщо просять встановити пріоритет) ——+—————————+—————————|
|————                                       |         |    1    |
|———— переклад заявки на українську мову ———————————————————————|
|                                                               |
|     Підстави щодо виникнення права на подання заявки          |
|     (без подання документів)                                  |
|————                                                           |
|———— існує документ про передачу права автором роботодавцю     |
|————                                                           |
|———— існує документ про передачу права автором або             |
|     роботодавцем іншій особі                                  |
|————                                                           |
|———— існує документ про право спадкування                      |
|———————————————————————————————————————————————————————————————|
| ———— Автор(и)           |Повна домашня адреса|Підпис(и)       |
| |72| Автор(и)-заявник(и)|                    |автора(ів)-     |
| ———— (прізвище, ім'я та |                    |заявника(ів)    |
|      по батькові)       |                    |                |
|                         |                    |                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————|
|     _________________    ____________________  _______________|
|М.П. Підпис заявника      (Прізвище, ініціали)  (Дата підпису) |
|     (для юридичної                                            |
|      особи)                                                   |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
   Необхідне помітити знаком ———
                             |Х|
                             ———
К архиву новостей >>>

Новости
Как правильно подать заявку на регистрацию авторского права на служебное произведение? Какие документы необходимы для этого? Давайте разбираться вместе!
Подробнее

Правове регулювання авторського права на аудіовізуальні твори в Сполучених Штатах Америки є одним із найпрогресивніших у світі, враховуючи стрімкий розвиток аудіовізуальної індустрії в США.

Подробнее
Зареєструвати свої авторські права чи отримати дозвіл на використання прав іншої особи?
Подробнее
Як оприлюднити свій контент у мережі так, щоб він залишився Вашим, і можна було відстояти права?!
Подробнее

Розкрутка сайту без порушень Закону – що потрібно знати власнику?

Подробнее
Архив новостей

Статьи
Сайты стали обыденностью нашей жизни. Погода, новости и гороскопы - все там! Интернет вместе с огромным количеством сайтов навсегда вошел в нашу жизнь. Авторы пишут, создают интересное содержание - контент. А интересный контент - воруют. Нагло и бессовестно. Что делать автору или владельцу контента?...
Читать
Архив статей

Агентство Украинские торговые марки
(c) Яна Кондратюк, 2008-2023
Контактный телефон
    copyright telefon      copyright telegram      copyright viber.svg
отправить письмоinfo@tm.ua
Условия использования этого сайта Политика конфиденциальности Заявление об отказе от ответственности