copyright.ua
    copyright telefon      copyright telegram      copyright viber.svg
Правила складання і подання заявки про видачу патенту на винахід на сорт рослин
ДЕРЖАВНЕ ПАТЕНТНЕ ВІДОМСТВО УКРАЇНИ

                            Н А К А З

N 27 від 11.02.94 р.                 Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      7 квітня 1994 р.
vd940211 vn27                        за N 70/279           Про затвердження Правил складання і подання
             заявки про видачу патенту на сорт рослин


     Відповідно до Закону  України  "Про  охорону  прав  на  сорти
рослин" від 21 квітня 1993 р. N 3116-12  Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  Правила  складання і подання заявки про видачу
патенту на винахід на  сорт  рослин.
     2. Начальнику  Управління  зовнішніх  зв'язків та міжнародної
кооперації Пилипчуку  О.П.  забезпечити  опублікування  зазначених
Правил у газеті "Інновація".

Голова Держпатенту
України                                       В.Петров                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                     наказом Державного патентного
                                     відомства України
                                     від 11 лютого 1994 N 27

                             ПРАВИЛА
              складання та подання заявки про видачу
                      патенту на сорт рослин

                      1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Складання  та  подання заявки про видачу патенту на винахіл на сорт
рослин (далі - заявка) провадяться відповідно  до  Закону  України
"Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 28 вересня 1993 р.  N 806 ( 806-93-п )  "Про
перелік родів і видів рослин,  на сорти яких видаються патенти" та
цих Правил.
     1.2. Патенти видаються  на  сорти  пшениці  твердої,  пшениці
м'якої, жита, ячменю та соняшника.
     1.3. Порядок розгляду  заявки  про  видачу  патенту  на  сорт
рослин регулюється окремим нормативним актом.

             2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТІВ ЗАЯВКИ

     2.1. Заявка повинна містити:
заяву про видачу патенту на сорт рослин;
опис сорту рослин.
     2.2. До заявки  додається  документ,  що  підтверджує  сплату
встановленого державного  мита  або засвідчує наявність пільг щодо
його оплати.
     До заявки  додається  також  документ,  що підтверджує оплату
послуг по проведенню експертизи заявки  за  формальними  ознаками.
Розміри  оплати  послуг  визначені  постановою  Кабінету Міністрів
України від 28 жовтня 1993 р.  N 884 (  884-93-п  )  "Про  перелік
послуг  Держпатенту і Державної комісії по випробуванню та охороні
сортів   рослин    Міністерства    сільського    господарства    і
продовольства,  пов'язаних  із забезпеченням прав на сорти рослин,
та розміри їх сплати". Кошти за зазначені послуги направляються на
рахунок Державної  комісії  України  по  випробуванню  та  охороні
сортів рослин N 032120914 в ОПЕРУ ДРАК АПБ "Україна" по  Київській
області, МФО 321574.
     2.3. Тексти документів заявки викладаються  державною  мовою,
однозначною, чіткою  та зрозумілою термінологією.  Якщо термін має
різні значення,  то з тексту повинно бути зрозуміло, в якому з них
застосовується він у даному документі.
     2.4. У тексті опису не повинно бути виразів,  які  суперечать
громадському  порядку  і моралі,  а також зневажливих висловлювань
щодо сортів інших осіб.
     2.5. Документи заявки повинні бути видруковані чітким шрифтом
чорного кольору   з   використанням   якісних    матеріалів,    що
забезпечують тривале  зберігання і безпосереднє репродукування цих
документів.
     Заява та опис сорту друкуються на формах згідно з додатками N
1-6,  які  можна  одержати  в   Державній   комісії   України   по
випробуванню  та  охороні  сортів  рослин  Міністерства сільського
господарства і продовольства України (далі - Комісія).
     Інші документи  друкуються  на аркушах білого кольору формату
210х297 мм.  Розміри полів допускаються не менше мм: ліве і верхнє
-  20,  праве  і нижнє - 10.  Кожний аркуш використовується лише з
одного боку,  рядки  тексту  розміщують  паралельно  меншому  боку
аркуша.
     Символи, латинські  літери  і  хімічні  формули  можуть  бути
вписані чорнилом (пастою, тушшю) чорного кольору.
     2.6. Всі  підписи  повинні  бути  розшифровані,  тобто  після
кожного підпису  зазначається  прізвище  та  ініціали  особи,  яка
підписала документ.
     Іноземні прізвища  і  найменування юридичних осіб подаються в
українській транслітерації.
     2.7. Дати проставляються арабськими цифрами в такому порядку:
день, місяць, рік. Наприклад: 07.05.94.
     2.8. Заява  про видачу патенту на сорт і опис сорту подаються
в трьох примірниках.  Інші документи  заявки  подаються  в  одному
примірнику.
     2.9. Заявка може  бути  подана  у  будь-який  час.  Проте  до
програми державних випробувань на поточний рік включаються лише ті
сорти, заявки щодо яких надійшли до:
     1 серпня - для озимих культур;
     1 листопада - для ярових культур;
     20 листопада - для соняшника.
     Сорти, заявки щодо яких надійшли  після  зазначених  строків,
включаються до програми державних випробувань на наступний рік.
     2.10. Заявник  зобов'язаний  забезпечити  Комісію  насіннєвим
матеріалом у кількості та строки, зазначені у таблиці.

                             Таблиця
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|                    |      Кількість       |                   |
|          Вид       |——————————————————————|   Строк подання   |
|                    |насіння, г|колосся, шт|                   |
|————————————————————+——————————+———————————+———————————————————|
| Пшениця тверда,    |          |           |озимі сорти - до  1|
| пшениця м'яка,     |   3000   |    200    |серпня, ярі сорти -|
| ячмінь, жито       |          |           |до 1 березня       |
|————————————————————+——————————+———————————+———————————————————|
| Соняшник           |   5000   |     -     |   до 1 березня    |
—————————————————————————————————————————————————————————————————

       3. СКЛАДАННЯ ЗАЯВИ ПРО ВИДАЧУ ПАТЕНТУ НА СОРТ РОСЛИН

     3.1. Заява  про  видачу  патенту на сорт рослин складаєься за
формою згідно з додатком N 1.  При цьому необхідно вірне відмітити
хрестиком.
     Заявка подається до Держпатенту  України  в  його  експертний
орган за адресою: 252010, Київ, вул. Суворова, 9. Державна комісія
України по випробуванню та охороні сортів рослин.
     3.2. У пункті 1 заяви вказуються дані про всіх заявників.
     Для громадянина вказується його повне ім'я (прізвище, ім'я та
по батькові) і адреса.
     Для юридичної особи вказується її  офіційне  найменування  та
адреса.
     Якщо адреса заявника іноземна,  вказується код держави згідно
з стандартом  Всесвітньої  організації  інтелектуальної  власності
(BOIB) ST.3.
     За необхідності  у  пункті 1 вказуються тільки повні імена та
найменування заявників.  Решта відомостей вказується у  пункті  13
заяви чи на окремому аркуші.
     3.3. У пункті 2 наводиться адреса для службового  листування,
повне ім'я адресата та його статус.
     3.4. У  пункті  3  зазначається  вид  рослини.  Він   повинен
збігатися з видом, вказаним в описі сорту.
     3.5. У  пункті  4  вказується  назва   сорту,   запропонована
заявником.
     3.6. У пункті 5 наводяться повні імена (прізвища, імена та по
батькові) всіх авторів, якщо між повним складом заявників і повним
складом авторів існують розбіжності.
     3.7. У  пункті  6  вказується  шлях,  яким  сорт  перейшов до
заявника(ів). Цей пункт  заповнюється,  якщо  у  складі  заявників
немає жодного автора.
     3.8. У пункт 7 заносяться в хронологічному порядку  дані  про
всі попередні  заявки,  які  були  подані в будь-якій державі,  на
сорт, що заявляється.
     При цьому  в  рядок  "На  охорону  прав"  заносяться дані про
заявки на охорону прав власності на  сорт  (наприклад,  на  видачу
патенту тощо),  в  рядок  "На офіційну реєстрацію" - про заявки на
офіційну реєстрацію без охорони прав власності на сорт (наприклад,
заявки на видачу авторського свідоцтва СРСР, на занесення сорту до
Реєстру сортів рослин України тощо).
     В колонці  "Стадія"  вказується  стадія,  на якій знаходиться
заявка. При цьому застосовуються такі умовні позначення:
     А - заявка знаходиться на розгляді;
     Б - заявка відхилена;
     В - заявка відкликана;
     Г - надана охорона права власності на сорт або проведена його
офіційна реєстрація.
     Якщо назва сорту,  запропонована при поданні  заявки  в  іншу
державу, не була прийнята компетентним органом,  слід подати також
прийняту назву і підкреслити її.
     3.9. У пункті 8 зазначається назва сорту, держава, в якій цей
сорт був  зареєстрований,  та  дата  його  реєстрації,   за   якою
випрощується пріоритет сорту, що заявляється.
     3.10. Пункт  9  заповнюється,  якщо  насіння   даного   сорту
продавалося  чи  відчужувалося  іншим  шляхом,  тобто  вводилося в
оборот.
     Якщо сорт було введено в оборот в Україні,  необхідно вказати
дату першого введення в оборот.
     Якщо сорт було введено в оборот в інших  державах,  необхідно
вказати державу і дату першого введення в оборот.
     3.11. У разі  незгоди  заявника  з  текстом  пункту  10,  він
повідомляє про це у пункті 13 "Додаткові відомості".
     3.12. У пункті 11 дається  зобов'язання  забезпечити  Комісію
необхідною для  експертизи кількістю насіння.
     3.13. У  пункті  12  наводиться   перелік   документів,   які
подаються разом з заявою.
     Слід враховувати таке:
     заява автора   про   передачу   права  на  одержання  патенту
подається, якщо серед заявників є юридичні  особи  або  громадяни,
які не вказані у заяві як автори сорту;
     документ про повноваження додається,  якщо  заявка  подається
через довірену особу або патентного повіреного;
     копія попередньої заявки та  переклад  її  українською  мовою
подаються, якщо  заявник  бажає  скористатися правом конвенційного
пріоритету.
     3.14. У пункті 13 подаються відомості, про які заявник не мав
можливості повідомити у  вищезгаданих  пунктах  заяви  і  які  він
вважає важливими.
     3.15. У пункті 14  проставляється  підпис  кожного  заявника.
Поряд з підписом вказується прізвище та ініціали.
     Якщо заявником(ами) є юридична особа,  проставляється  підпис
уповноваженої на  це  особи,  який скріплюється печаткою юридичної
особи.

                 4. СКЛАДАННЯ ОПИСУ СОРТУ РОСЛИН

     4.1. Опис сорту  рослин  складається  за  відповідною  формою
згідно з додатками NN 2-6. При цьому використовуються кодифікатори
ознак сортів, наведені у додатках NN 7-11.
     4.2. У  пункті  2  опису  сорту вказуються дані про заявників
відповідно до пункту 1 заяви про видачу патенту на сорт рослин.
     4.3. У  пункті  3 вказується запропонована назва сорту.  Вона
повинна збігатися з назвою, зазначеною у пункті 4 заяви.
     4.4. У  пункті  4  наводиться  вихідні форми сорту,  дані про
метод його виведення, підтримання та відтворення.
     4.5. У  пункті  5  наведені  ознаки  сорту.  Виділення жирним
шрифтом ознаки є головними для групування  сортів  при  проведенні
експертизи. Невірно  подане  значення  цих ознак може призвести до
продовження терміну випробувань.
     У колонці "значення ознаки" наводяться тільки ті значення, що
встановлені для цієї ознаки у кодифікаторі.
     Кожному значенню  ознаки  у  кодифікаторі  відповідає кодовий
номер. Його треба вказати у графі "код".
     4.6. У  пункті  6 вказуються сорти,  які згідно зі значеннями
своїх ознак є подібними до сорту,  що заявляється. Якщо такі сорти
є, то  треба вказати відмінні ознаки та їх значення для сорту,  що
заявляється, та  подібного  сорту.  Ця  інформація  необхідна  при
випробуванні сорту на відмінність.
     4.7. У пункті 7.1.  зазначається  реакція  сорту  на  головні
хвороби та  шкідників.  При  цьому  в  колонках  "реакція" і "код"
вказується одна  з  таких   типів   реакцій:   імунна   (код   1),
високостійка (код   3),   стійка  (код  5),  толерантна  (код  7),
сприятлива (код 9).
     4.8. У пункті 7.2. вказуються особливості вирощування сорту.
     4.9. В останньому пункті наводиться інформація, що не увійшла
до опису  сорту,  і  яку  заявник  вважає  важливою для визначення
патентоспроможності сорту.
     4.10. Складений   опис   сорту   засвідчується  підписом(ами)
заявника(ів).

                     Додатки  1-11 відсутні.
К архиву новостей >>>

Новости
Как правильно подать заявку на регистрацию авторского права на служебное произведение? Какие документы необходимы для этого? Давайте разбираться вместе!
Подробнее

Правове регулювання авторського права на аудіовізуальні твори в Сполучених Штатах Америки є одним із найпрогресивніших у світі, враховуючи стрімкий розвиток аудіовізуальної індустрії в США.

Подробнее
Зареєструвати свої авторські права чи отримати дозвіл на використання прав іншої особи?
Подробнее
Як оприлюднити свій контент у мережі так, щоб він залишився Вашим, і можна було відстояти права?!
Подробнее

Розкрутка сайту без порушень Закону – що потрібно знати власнику?

Подробнее
Архив новостей

Статьи
Сайты стали обыденностью нашей жизни. Погода, новости и гороскопы - все там! Интернет вместе с огромным количеством сайтов навсегда вошел в нашу жизнь. Авторы пишут, создают интересное содержание - контент. А интересный контент - воруют. Нагло и бессовестно. Что делать автору или владельцу контента?...
Читать
Архив статей

Агентство Украинские торговые марки
(c) Яна Кондратюк, 2008-2023
Контактный телефон
    copyright telefon      copyright telegram      copyright viber.svg
отправить письмоinfo@tm.ua
Условия использования этого сайта Политика конфиденциальности Заявление об отказе от ответственности