copyright.ua
    copyright telefon      copyright telegram      copyright viber.svg

Авторське право на аудіовізуальні твори в США.

Особливості реєстрації авторського права в США.1. Аудіовізуальний твір як об’єкт авторського права: правове регулювання, поняття та ознаки.
Законодавче регулювання авторського права на аудіовізуальні твори в Сполучених Штатах Америки здійснюється на рівні федерального законодавства та судових прецедентів. Нині чинним являється Закон про авторське право від 1976 року з відповідними змінами та доповненнями, який ще часто називають Copyright Act of 1976. Причому більшість норм вказаного Закону конкретизовані чи уточнені в судових прецедентах, які є джерелом права в США.
Відповідно до Глави 1 Закону «Терміни та визначення», термін аудіовізуальний твір (тут і далі у перекладі із мови оригіналу): «це твір, що складається з серії пов'язаних між собою зображень, які по своїй суті призначені для відображення за допомогою машин або пристроїв, таких як проектори, екрани або інше електронне обладнання; разом із звуковим супроводом або без нього, незалежно від природи матеріальних об’єктів, в яких зафіксовані твори». Законодавство США, як і світове загалом, для характеристики аудіовізуального твору закладає основні ознаки: об’єктивна форма твору виражається в серії послідовних кадрів (зображень); відтворення аудіовізуального твору можливе лише за допомогою технічних засобів, що мають екран; матеріальне вираження аудіовізуального твору в США можливе різними відомими та доступними способами, в тому числі через відеозапис, кіноплівку чи магнітну стрічку. Що стосується видів аудіовізуальних творів, то Закон про авторське право у США оперує таким поняттям як «кінофільм та інші види аудіовізуальних творів». Таке нормативне формулювання дозволяє виділити кінофільм як основний і найбільш важливий різновид аудіовізуального твору в американському законодавстві. Визначення поняття кінофільм в Законі збігається із основним визначенням аудіовізуального твору загалом.

Що стосується суб’єктного складу авторського права на аудіовізуальні твори в США, Закон окремо не виділяє списку осіб, які можуть бути авторами аудіовізуального твору, враховуючи їх функції. Такий підхід пояснюється американською доктриною авторського права в кіноіндустрії: на практиці будь-який учасник знімального процесу може бути співавтором аудіовізуального твору, і може довести наявність авторського права на твір в суді. За загальним правилом, авторське право на аудіовізуальний твір належить його автору або співавторам, крім випадків, коли аудіовізуальний твір було створено на замовлення або в порядку виконання трудових обов’язків.

2. Державна реєстрація авторського права на аудіовізуальні твори.
Як і в більшості країн світу, авторське право в США охороняється з моменту створення твору. Слід зауважити, що США приєдналось до Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів лише в 1989 році, ратифікувавши в національне законодавство деякі положення Конвенції. Зокрема, до 1989 року при публічному використанні об’єктів авторського права, в тому числі аудіовізуальних творів, було обов’язковим застосування попереджувального повідомлення про авторські права. На примірнику аудіовізуального твору вказувалось охоронне маркування - символ © (літера С у колі); рік першого публічного показу твору чи іншого публічного оповіщення; ім’я чи найменування автора чи особи, якій належать майнові авторські права на твір. Із впровадженням презумпції авторського права у зв’язку із ратифікацією Бернської конвенції така вимога була скасована, однак до цього часу майже всі примірники аудіовізуальних творів в США містять попереджувальне повідомлення про авторські права.

Як наслідок ратифікації Бернської конвенції, згідно якої виникнення та підтвердження авторського права не потребує ніяких формальностей, державна реєстрація авторського права в США носить добровільний характер. Однак без наявності державної реєстрації в США автор не зможе ефективно використовувати та захищати свої авторські права, в тому числі на аудіовізуальні твори. По-перше, параграф 411 Закону про авторське право США встановлює, що «жодна цивільна відповідальність за порушення авторських прав на будь-який твір у США не може бути застосована без попередньої реєстрації заявки на авторське право, що була зроблена відповідно до цього твору». Це означає, що в американських судах Ви не зможете заявити будь-які матеріальні вимоги стосовно порушення Ваших авторських прав, в тому числі на аудіовізуальні твори, якщо попередньо не пройдете процедуру державної реєстрації авторського права на твір в США.
По-друге, американське законодавство стимулює авторів реєструвати свої авторські права. Зокрема, якщо автор здійснив державну реєстрацію авторського права, в тому числі на аудіовізуальні твори, безпосередньо до порушення його прав або протягом трьох місяців з дати першої публікації твору чи його публічного оприлюднення, то в суді автор має право заявити про відшкодування не тільки фактичних збитків, а й упущеної вигоди та витрат на правову допомогу. В противному випадку автор має право тільки на відшкодування фактичних збитків, завданих порушення авторських прав.

3. Етапи державної реєстрації авторського права в США.
На сьогодні державне відомство, яке виконує функції стосовно реєстрації авторського права в США та ведення відповідного реєстру - Бюро авторського права США, яке діє як окремий федеральний департамент в складі Бібліотеки Конгресу США. Адміністративна процедура державної реєстрації авторського права, в тому числі на аудіовізуальні твори, в США складається з декількох етапів. 

Перший етап – оформлення, подання Заявки і оплата державного збору за реєстрацію авторського права. Також на цьому етапі разом із Заявкою до Відомства направляється копія твору. 

Другий етап – розгляд заявки Відомством, прийняття рішення про реєстрацію чи відмову в реєстрації твору, та видача Свідоцтва про реєстрацію. В середньому процедура державної реєстрації авторського права на аудіовізуальні твори в США займає біля дев’яти місяців, в залежності від складності твору та обставин його реєстрації.

Заявка на реєстрацію твору, в тому числі аудіовізуального, подається в паперовому варіанті за допомогою засобів поштового зв’язку або в електронному вигляді через сервіс Відомства Electronic Copyright Office (eCO). Американське Відомство стимулює подачу електронних заявок на реєстрацію авторського права, в тому числі на аудіовізуальні твори, нижчими тарифами зборів. Наприклад, збір за подання електронної заявки на один твір складає 65 доларів, для фізичної особи-автора – 45 доларів. Тоді як за подання паперової заявки Вам доведеться сплатити аж 125 доларів!
Також серед переваг електронної заявки: оперативна обробка та реєстрація заявки, можливість оплати збору он-лайн за допомогою банківської карти, можливість відстеження етапів розгляду заявки он-лайн, можливість завантаження копії твору он-лайн.

Один із найважливіших етапів реєстрації авторського права на аудіовізуальні твори – депонування твору. Так в американському законодавстві називається процес подання копії твору, авторське право на який реєструється, до Відомства. Депонування твору, в тому числі аудіовізуального, - обов’язкова умова для завершення державної реєстрації твору та видачі Свідоцтва про реєстрацію. Спосіб депонування твору залежить від способу подання заявки та факту оприлюднення твору. Для не оприлюднених аудіовізуальних творів потрібно подати два примірники твору та анотацію твору, що включає повний опис твору та процесу його створення. При цьому неопублікований примірник аудіовізуального твору має містити всі візуальні та звукові елементи, які охоплюються реєстрацією та будуть в подальшому оприлюднюватись.
Для оприлюднених аудіовізуальних творів потрібно подати один примірник твору та анотацію твору, що включає повний опис твору та процесу його створення, оприлюднення та використання. При цьому поданий примірник твору не повинен містити дефектів чи пошкоджень, які можуть заважати перегляду аудіовізуального твору.

Основні способи фіксації аудіовізуального твору, яким віддає перевагу американське Відомство – кіноплівка або магнітна стрічка, чи відеозапис формату Betacam SP або Digital Beta (Digibeta) на DVD носіях чи VHS касетах. Такий спосіб фіксації необхідний для подачі паперової заявки на реєстрацію аудіовізуального твору. При подачі електронної заявки депонування аудіовізуального твору відбувається шляхом завантаження електронного файлу через сервіс Electronic Copyright Office (eCO).

В США для оприлюднених аудіовізуальних творів передбачене обов’язкове внесення твору в депозит Відомства. Що це означає? Автор чи особа, яка володіє майновими авторськими правами на аудіовізуальний твір, зобов’язана протягом трьох місяців з дати оприлюднення твору в США подати на зберігання до Відомства один примірник оприлюдненого твору. Водночас може бути подана заявка на реєстрацію авторського права і оплачений державний збір, і в такому випадку одночасно із внесенням оприлюдненого аудіовізуального твору на депозит відбудеться його державна реєстрація в Відомстві. Однак варто враховувати, що державна реєстрація авторського права на аудіовізуальні твори в США – право автора чи особи, яка володіє майновими авторськими правами на аудіовізуальний твір. А внесення оприлюдненого аудіовізуального твору на депозит Відомства – обов’язок автора чи особи, яка володіє майновими авторськими правами на аудіовізуальний твір.

4. Особливості захисту авторських прав на аудіовізуальні твори.
Основоположні засади захисту авторських прав, визначені Бернською конвенцією, є також актуальними і для США. Однак існують певні особливості захисту авторських прав на аудіовізуальні твори в США.
По-перше, як було вказано вище, для ефективного захисту авторських прав на аудіовізуальні твори в США необхідно пройти процедуру державної реєстрації в Відомстві. Без Свідоцтва про реєстрацію авторського права в США майже складно уявити судовий захист авторского права, неможливо або дуже важко звернутись до суду із позовом про захист авторського права. Також існує специфіка визначення та задоволення матеріальних вимог при захисті авторського права на аудіовізуальні твори в залежності від наявності державної реєстрації.
По-друге, при розгляді справ щодо захисту авторських прав на оприлюднений аудіовізуальний твір суди зобов’язані перевіряти факт внесення твору до депозиту Відомства.
По-третє, при розгляді справ щодо захисту авторських прав на аудіовізуальні твори Свідоцтво про реєстрацію, яке було отримане до першого оприлюднення твору або протягом п’яти років, є первинним підтвердженням наявності та дійсності авторських прав та фактів, зазначених у свідоцтві. Як показує судова практика, доказова вага такого Свідоцтва майже незаперечна. Доказова вага Свідоцтва, яке отримане пізніше п’яти років після першого оприлюднення аудіовізуального твору, визначається судом в кожному випадку окремо.
По-четверте, враховуючи, що основний спосіб порушення прав на аудіовізуальні твори – це відео піратство, в США найбільш жорсткий та суворий контроль за піратством в мережі Інтернет. Це проявляться у повній відсутності контрафактної та піратської продукції в мережі Інтернет, адже доступ до фільмів та інших аудіовізуальних творів для споживачів – платний; за порушення авторських прав, в тому числі на аудіовізуальні твори, передбачені високі штрафні санкції та заходи кримінальної відповідальності.
В більшості випадків успішний жорсткий та суворий контроль за піратством в мережі Інтернет в США пов'язаний із технічними можливостями власників та операторів веб-сайтів та самих державних органів. Наприклад, власники чи оператори американських веб-сайтів уже давно застосовують спеціальне програмне забезпечення, так звані веб-меркери, які допомагають відслідковувати не ліцензовані твори та плагіат при завантаженні файлів на сайт. До речі, в ЄС планується використання таких програм в найближчий час.
По-п’яте, автор чи особа, яка володіє майновими авторськими правами на аудіовізуальний твір, має достатньо адміністративних ресурсів для захисту авторських прав, особливо в мережі Інтернет. Автор може самостійно звертатись до власників та операторів веб-сайтів, на яких зафіксована контрафактна чи піратська продукція, із вимогою про блокування або видалення такої продукції, без звернення до суду. Слід зауважити, що подібну процедуру захисту авторських прав в мережі Інтернет перейняли багато країн світу, в тому числі і Україна.

5. Висновки
Підсумовуючи вищесказане, слід відмітити, що правове регулювання авторського права на аудіовізуальні твори в США має певні особливості, однак є одним із найпрогресивніших у світі.


© 2023, Оксана Власюк, юрист  проєкту Сopyright

К архиву новостей


Материалы по теме:

Статьи
Сайты стали обыденностью нашей жизни. Погода, новости и гороскопы - все там! Интернет вместе с огромным количеством сайтов навсегда вошел в нашу жизнь. Авторы пишут, создают интересное содержание - контент. А интересный контент - воруют. Нагло и бессовестно. Что делать автору или владельцу контента?

Читать
Архив статей

Агентство Украинские торговые марки
(c) Яна Кондратюк, 2008-2023
Контактный телефон
    copyright telefon      copyright telegram      copyright viber.svg
отправить письмоinfo@tm.ua
Условия использования этого сайта Политика конфиденциальности Заявление об отказе от ответственности